allesfrans.com
 
BeginpaginaDienstenNutsbedrijvenWater aan- en afvoerWaterbedrijf
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Waterbedrijf

Abonnement, prijs, factuur, betaling

woensdag 4 april 2012 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

Ooit was het nagenoeg gratis, maar tegenwoordig neemt drinkwater een belangrijke post in het jaarlijks budget in.

Dit artikel bestaat uit meerdere tabs. Klik op een tab bovenaan het artikel.
Het vorige artikel in deze rubriek: Water besparen
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 2.201
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wie is verantwoordelijk?

Het zijn de gemeentes die de verantwoordelijkheid zijn voor de openbare watervoorziening (service public de l’eau). Vaak maken de gemeentes een samenwerkingsverband, een établissement public de coopération intercommunale (EPCI), om deze missie te volbrengen.

Gemeenten of samenwerkingsverbanden kunnen de dienst zelf beheren, al dan niet in combinatie met de afwatering: dit is het systeem van de "régie". Ze kunnen het waterbeheer ook uitbesteden aan een gespecialiseerd particulier bedrijf, bijvoorbeeld in de vorm van een lease-overeenkomst of een concessie. Maar het vermindert hun verantwoordelijk niet!

Kosten

Wie stelt de waterprijs vast?

De gemeenteraad stelt de prijs van het drinkwater vast, ook wanneer het beheer van deze dienst is overgedragen aan een particuliere onderneming. In de praktijk komt het vaak neer op het valideren van de tarieven van dat bedrijf.
Elk jaar presenteert de burgemeester of de voorzitter van de EPCI een jaarverslag over de prijs en kwaliteit van de watervoorziening. Het verslag omvat gegevens over de evolutie van de prijs en een referenciefactuur voor een verbruik van 120 m³. In gemeentes met meer dan 3.500 inwoners, wordt het rapport ter beschikking gesteld aan het publiek. De meeste gemeentes met een eigen website zetten het rapport online.

Wat bepaalt de prijs van water?

Eigenlijk moet je niet spreken van "de prijs van het water", maar "kosten van de watervoorziening", want uiteindelijk is dat wat de abonnee betaalt. Deze dienst is tweeledig: de distributie van drinkwater nadat het is verzameld en behandeld, alsmede de verwerking van afvalwater. De kosten van deze twee functies bepaalt de prijs van het water. Daarnaast zijn er belastingen en servicekosten.

De gemiddelde verhouding tussen die kosten is: 45% voor de waterdistributie, 40% voor het riool en 15% beslastingen en kosten.

Waarom wordt water steeds duurder?

De prijs van water stijgt veel sneller dan de kosten van het levensonderhoud. Tussen 2004 en 2008 steeg de gemiddelde prijs van het water met 3,3% per jaar, terwijl de prijsindex jaarlijks met 1,9% steeg. Deze stijging is vooral te verklaren door de kosten van afvalwaterzuivering en de steeds strengere milieu-eisen.

Waarom zijn er prijsverschillen per gemeente?

De prijsverschillen zijn enorm. Een onderzoek in januari 2012 van 250 waterrekening gaf de volgende verschil: € 2,04 /m³ voor de goedkoopste tot € 6,78 /m³ voor de duurste! Maar dit zijn extreme gevallen. De gemiddelde prijs per kubieke meter water was in 2008 € 3,39. Dit komt overeen met een jaarlijkse uitgaven van € 406,80 voor een verbruik van 120 m³. In 2014 bedraagt de gemiddelde prijs in Frankrijk € 4,10 per m³.

Verschillende factoren kunnen de prijsverschillen verklaren:

De beschikbaarheid en herkomst van de watervoorraden en de behandeling ervan om drinkbaarheid te waarborgen;
De configuratie van het netwerk (de afstanden) zal ook van invloed zijn op de kosten van het water;
De methode van het waterbeheer heeft ook een invloed op de prijs. De rekening is over het algemeen lager wanneer de voorziening wordt onderhouden door een individuele gemeente, hoewel de verschillen kleiner worden.
Eenheidstarief? Progressief? Degressief? Seizoensgebonden?

Meestal is de prijs voor een kubieke meter water dezelfde voor elke categorie gebruikers en onafhankelijk van het totale verbruik.
Maar sinds 2010 kan de gemeente ook kiezen voor een gedifferentieerde prijsstelling, in oplopende stappen die verspilling moet ontmoedigen en de eerste kubieke meters, nodig voor voeding en hygiëne, laag geprijsd kan houden.
De aflopende schaal die soms nog gebruikt wordt, werkt omgekeerd: de eerste tranche is het duurst, daarboven neemt de prijs af. Deze tarieven ontmoedigen de stimulans om water te besparen en zijn maar beperkt toegestaan.
Gemeentes met een hoog seizoensgebonden verbruik kunnen tarieven per seizoen rekenen, waarbij het water duurder is de toeristische periodes dan in het laagseizoen.

Abonnement

Voor een abonnement kun je je inschrijven aan de balie van het waterbedrijf. Maar het abonnement kan meestal ook telefonisch of per e-mail afgehandeld worden. Sommige distributeurs bieden ook een online abonnement.
In de meeste gevallen blijft de overeenkomst beperkt tot de gegevens met betrekking tot de abonnee en de watermeter en verwijst ze naar algemene voorwaarden.

Wat zijn die algemene voorwaarden?

Het is een document van meerdere pagina dat in detail uiteen zet wat de respectievelijke verantwoordelijkheden zijn van de dienst en de abonnee met betrekking tot het abonnement (duur, beëindiging), de aansluiting, de meter (uitlezen en onderhoud) en de betaling. Sinds 2006 moeten de voorwaarden verplicht per post of e-mail naar elke nieuwe abonnee worden verstuurd.

Kan een abonnement worden gewijgerd?

Sommige leveranciers weigeren abonnement die worden aangevraagd door de huurder en niet door de eigenaar. Dit gedrag is in vele opzichten verwerpelijk:

Het komt overeen met een weigering om te verkopen, zoals gedefinieerd in artikel L. 122-1 van de Code: "Het is verboden om te weigeren een consument product of diensten te leveren, te verkopen zonder goede reden [...] Deze bepaling geldt voor alle activiteiten: productie, distributie en diensten, inclusief die welke door publieke diensten worden gedaan, met name in het kader van delegatieovereenkomsten van openbare diensten."
De weigering van een huurder is een schending van het beginsel van gelijke recht van toegang tot openbare diensten.

Toch wordt in de algemene voorwaarden vaak vereist dat de overeenkomst wordt ondertekend door de verhuurder. Deze handtekening betekent niet dat de verhuurder aansprakelijk is voor de schulden van de huurder.

Is het normaal om een aanbetaling te moeten doen?

Het stellen van een borg door een nieuwe abonnee is verboden door de wet van 30 december 2006 op het water. Deze wetstekst gaf de waterbedrijven drie jaar de gelegenheid om als borg geïnde bedragen terug te betalen.

Vaak wordt een nieuwe abonnee niet om een een borg, maar een voorschot op het verbruik gevraagd. Als het bedrag wordt afgetrokken van de eerste factuur, is er niets aan de hand. Maar als het voorschot pas bij beëindiging van het abonnement of bij verandering van huurder wordt gerestitueerd, is sprake van een illegale borg.

Meter

Wie is eigenaar van de meter?

De meter behoort toe aan het waterbedrijf en wordt verhuurd aan de abonnee. De kosten van de huur en het onderhoud worden soms opgenomen in de abonnementskosten. Zo niet, dan verschijnen ze op de factuur als een aparte regel.

Wie is verantwoordelijk wanneer de watermeter bevriest?
Tijdens periodes van extreme kou kan een meter die buitenshuis geïnstalleerd is bevriezen. Het waterbedrijf kan de kosten van vervanging doorbelasten aan de abonnee, zich beroepend op een clausule in de algemene voorwaarden: "Alle reparaties die te wijten zijn aan nalatigheid van de abonnee en verband houden met de normale werking van de teller, worden door de dienst uitgevoerd voor rekening van de abonnee die ervoor verantwoordelijk is dat de nodige maatregelen worden genomen om dit soort ongevallen te voorkomen".
Deze clausule betekent niet dat de klant altijd aansprakelijk is wanneer de meter bevriest - het zou ook oneerlijk zijn, want het is het waterbedrijf die de meter daar geplaatst heeft - maar het waterbedrijf mag wel extra voorzorgsmaatregelen van de abonnee verwachten.

Opname

Hoe vaak wordt de meterstand opgenomen?

Er bestaan geen landelijke regels. De meterstand hoeft slechts eenmaal per jaar worden opgenomen, maar de abonnee moet altijd de mogelijkheid krijgen om in twee termijnen te betalen. De factureringsperiode moet in ieder geval op de factuur worden vermeld.

Wat gebeurt er als het waterbedrijf geen toegang heeft tot de meter?

Er komen steeds meer radiorelevés (of télérelevés, zie artikel Waterverbruik op afstand uitleesbaar): deze meter is uitgerust met een radiozender en op afstand uit te lezen. Daarom is het niet noodzakelijk het huis van de abonnee te betreden. Maar de radiorelevés wordt niet overal toegepast en in de meeste gevallen zal de meteropnemer de tellerstand handmatig overnemen.

De algemene voorwaarden bepalen de regels die gelden in geval van afwezigheid. Zo wordt bepaald dat de meteropnemer een kaartje achterlaat dat de abonnee binnen 10 dagen moet invullen en terugsturen. Indien dit niet gebeurt, zal aan de hand van de gegevens in dezelfde periode van het voorgaande jaar een schatting worden gemaakt.

De rekening

Hoe de rekening eruit moet zien wordt geregeld door een decreet van 10 juli 1996. De factuur moet bestaan uit drie delen:

 1. waterdistributie,
 2. inzameling en zuivering van afvalwater,
 3. openbare diensten.
 
1. Distributie van water

Onder deze rubriek (distribution de l’eau) staan verschillende posten.

Abonnement - Het "vaste deel", een forfaitair bedrag, onafhankelijk van de hoeveelheid water die wordt verbruikt: het is de prijs van de toegang tot het water. Het wordt gebruikt voor investeringen, onderhoud van eigendom, salarissen voor technici, enz. De post omvat in principe ook de huurprijzen en/of het onderhoud van de meter en de aansluiting, maar deze kunnen ook worden weergegeven op een aparte regel.
De jaarlijkse abonnementskosten kunnen niet hoger zijn dan 30% van de kosten van 120 m³ water inclusief afvalwaterverwerking (of 40% in landelijke gemeenten). Het bedrag is niet begrensd in gemeenten die als "toeristisch" zijn aangemerkt.
Consumptie (consommation) - Deze post komt overeen met de werkelijk verbruikte hoeveelheid water, zoals vermeld op de meter. Als dit een tussentijdse afrekening is, zal het bedrag worden geschat op basis van eerdere consumptie. Dit geldt ook indien de abonnee niet aanwezig was tijdens het opnemen en hij geen meterstand heeft doorgestuurd.
Huur en onderhoud watermeter - Location et entretien des compteurs kan als een aparte post worden opgenomen, maar kan ook onderdeel van het abonnement zijn.
Kosten voor watergebruik - De redevance pour prélèvement sur la ressource en eau per kubieke meter wordt binnen wettelijke grenzen bepaald door het wateragentschap: tot 6 cent in gebieden waar water in overvloed is en 8 cent waar het minder voorhanden is. Wanneer water op basis van een forfaitair bedrag wordt berekend, zal worden uitgegaan van 85 kubieke meter per jaar per bewoner.
 
2. Afvalwaterbehandeling

Dit onderdeel (collecte et traitement des eaux usées) omvat de kosten van afvoer en reiniging van afvalwater. Het bevat ook een vast bedrag - het abonnement - en een variabel bedrag berekend op basis van het werkelijke verbruik van de abonnee, behalve wanneer dit op forfaitaire wijze gebeurt.
Wanneer de dienst wordt verricht door een particuliere onderneming, worden de bedragen die terugkeren naar de gemeente (of groep van gemeenten) apart aangegeven.

3. Openbare diensten

In organismes publics staan de kosten voor rekening van het agence de l’eau du bassin waartoe het gebied behoort. Deze agentschappen zijn openbare instellingen voor het waterbeheer en worden gedeeltelijk gefinancierd door de bijdragen verzameld van haar gebruikers, vastgesteld op het verbruikt aantal kubieke meters water.

Strijd tegen verontreiniging - De prijs per kubieke meter voor deze lutte contre la pollution is afhankelijk van het gebied waar de woning zich bevindt. Tot 2008 waren gemeentes met minder dan 4.000 inwoners vrijgesteld, maar deze vrijstelling is geleidelijk beëindigd. Bij forfaitaire berekening wordt de jaarlijkse vergoeding berekend op een volume van 65 m³ water per hoofd van de bevolking.
Modernisering van het netwerk - De modernisation des réseaux betreft het rioolnetwerk. Sinds 2008 moet deze vergoeding worden betaald door alle abonnees die op het riool aangesloten zijn of kunnen worden. Bij forfaitaire betaling wordt de vergoeding vastgesteld op basis van 65 kubieke meter per jaar per hoofd van de bevolking.
Waterwegen van Frankrijk - Dit is geen vergoeding, maar een belasting die wordt geheven in gemeentes waar het water wordt onttrokken aan een van de voies navigables de France.
 

Naast deze informatie moet op de rekening worden vermeld:

De naam en het adres van de dienst en/of die voor de behandeling van afvalwater;
Telefoonnummers en de openingstijden voor vragen of klachten;
Het telefoonnummer om te bellen in geval van nood;
De uiterste betalingsdatum van de factuur en de betalingsvoorwaarden;
Informatie over de kwaliteit van het water op basis van de controles die door de Autoriteit voor de Gezondheid worden uitgevoerd.

Betaling

Hoe vaak ontvang ik een factuur?

In de algemene voorwaarden staat de frequentie van de betalingen: driemaandelijks, halfjaarlijks, ... Alleen een jaarlijkse betaling is verboden: iedere abonnee moet in staat zijn om zijn jaarlijkse verbruik te betalen in twee termijnen, zoals bepaald in het decreet van 10 juli 1996 op de facturen.

Je kunt je factuur niet betalen. Wat te doen?

Ben je door financiële problemen niet in staat de rekening te betalen, bel of schrijf dan met de dienst, leg je situatie uit en vraag om betalingstermijnen. De telefoonnummers en openingstijden van dienst staan op de factuur.

Je problemen zijn ernstiger

Vraag dan steun bij het solidariteitsfonds voor wonen (fonds de solidarité pour le logement - FSL) in je departement en stel je waterleverancier op de hoogte. De watertoevoer zal niet worden afgesloten totdat een beslissing is genomen.
De FSL is een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van belanghebbenden (distributeurs en overheid) en maatschappelijke organisaties. Zij kan beslissen tot een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de schuld van de abonnee.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention