allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenLokale belastingenTaxe foncièreTaxe foncière
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Taxe foncière

vrijdag 14 september 2012 , door Hanjo

Bewerkt op donderdag 26 september 2019

Of je nu eigenaar of vruchtgebruiker bent, in Frankrijk betaal je een onroerende voor­heffing op bouw­grond of gebouwen die je in eigendom hebt.
Er bestaat onder bepaalde voor­waar­den een gedeeltelijke of volledige vrijstelling.

Het vorige artikel in deze rubriek: Drie manieren om (tijdelijk) onder de "taxe foncière" uit te komen
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 15.968
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wat in Frankrijk de taxe foncière wordt genoemd heet voluit: taxe foncière sur les propriétés bâties, de belasting over een bebouwd eigendom. Bij de taxe foncière (foncier betekent grond) wordt onder andere gekeken naar oppervlakte, nutsvoorzieningen en de toestand van de woning. Voor onbebouwde grond geldt een speciaal tarief van de grondbelasting ("taxe foncière sur les propriétés non bâties").

Belastbaar eigendom

Daadwerkelijke bouw
Bouwwerken zijn belastbaar indien zij aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

Ze moeten vastzitten aan de bodem. Het moet onmogelijk zijn ze zonder sloopwerk te verplaatsen.
Ze moeten het karakter van echte gebouwen hebben (samen met de voorzieningen die er een geheel mee vormen).
 

Bijvoorbeeld een caravan is vrijgesteld van deze onroerende voorheffing.

 

Andere belastbare bezittingen
De belangrijkste kenmerken van andere eigendommen die onder de taxe foncière vallen, zijn:

voorzieningen om personen te huisvesten of goederen onder te brengen (bijvoorbeeld een magazijn), producten op te slaan (bijvoorbeeld, tanks) en metselwerk in de aard van echte gebouwen (bijvoorbeeld fabrieksschoorstenen en koeltorens).
boten die permanent aangemeerd liggen en geschikt zijn gemaakt voor huisvesting, handel of industrie, zelfs als ze zijn vastgelegd met touwen,
vloeren van gebouwen en terreinen waarvan een constructie afhankelijk is (bijvoorbeeld parkeerplaatsen, werven, passages)
al dan niet bebouwd land, gebruikt voor industriële of commerciële reclame.

Belangrijkste permanente vrijstellingen

Agrarische gebouwen
Gebouwen die uitsluitend en permanent voor agrarisch gebruik zijn (bijvoorbeeld schuren, kelders) zijn vrijgesteld van de onroerende voorheffing.

 

Gebouwen in de buurt van gevaarlijke terreinen
Sommige constructies voor bewoning kunnen in overleg met de gemeente onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk worden vrijgesteld van de onroerende voorheffing De belangrijkste betrokken gebouwen zijn:

bouwwerken in een risicogebied die waren geplaatst vóór de invoering van een plan voor de preventie van technologische risico’s (PPRT),
bouwwerken die al waren gebouwd in de buurt van gevaarlijke installaties (zogenaamde Seveso-installaties) maar niet direct binnen het risicogebied vallen,
bouwwerken die in een mijnbouwgebied staan en onder het preventieplan (PPRM) vallen.
Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, moet een verklaring op gewoon papier met de nodige bewijsstukken naar het lokale centre des finances publiques worden gestuurd. De aangifte moet worden gedaan vóór 1 januari van het eerste jaar waarin de vrijstelling van toepassing is.

Tijdelijke ontheffing voor nieuwe of vergrootte woningen

Nieuwe gebouwen en reconstructies (vergrotingen grondoppervlak of verhogingen) komen in aanmerking voor een vrijstelling van de onroerende voorheffing. Deze vrijstelling geldt voor het hoofdverblijf, maar ook voor een tweede woningen en gaat in op 1 januari volgend op de beëindiging van de werkzaamheden.

Duur van de vrijstelling

De duur van de vrijstelling is over het algemeen twee jaar vanaf 1 januari van het jaar volgend op de voltooiing van de bouw.

Bepaalde sociale huisvesting (als hoofdverblijf) komt in aanmerking voor een langere vrijstelling wanneer de bouw werd gefinancierd uit een door de staat gesubsidieerde lening.

Tarief

De vrijstelling is in principe volledig. Maar een gemeente kan beslissen tot een gedeeltelijke belastingvrijstelling. Op de aanslag staat vermeld hoe de vrijstelling wordt toegepast.

Wat te doen?

Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, moet je binnen 90 dagen na voltooiing een verklaring insturen waarin de bouw of wijziging staat omschreven.
Je gebruikt daarvoor dit formulier.

Een constructie wordt beschouwd als voltooid wanneer de voortgang van de werkzaamheden een effectief gebruik toelaat, ook al is er in het bouwwerk nog veel werk te doen.
Het is een fabeltje dat de Fransen lang wachten met het pleisterwerk van een woning om deze belasting te ontduiken!

Tijdelijke ontheffing voor energiezuinige woningen

Lokale overheden kunnen onder bepaalde voorwaarden, voor elk aandeel dat ze waarnemen, besluiten bepaalde onroerende voorheffing op energiezuinige woningen vrij te stellen:

Bouwtype Duur van de vrijstelling Percentage vrijstelling Procedure
Energiezuinige woningen voltooid vóór 1 januari 1989, afhankelijk van het toegepaste belastingkrediet voor duurzame ontwikkeling 5 jaar vanaf het jaar volgend op de betaling van het totale bedrag van de investeringen 50 tot 100% Verklaring inleveren vóór 1 januari van het eerste jaar waarin de vrijstelling van toepassing is
Energiezuinige woningen vanaf 1 januari 2009 met energielabel "BBC 2005" 5 jaar[1] vanaf het jaar na voltooiing 50 tot 100% Verklaring inleveren vóór 1 januari van het eerste jaar waarin de vrijstelling van toepassing is

Tijdelijke ontheffing voor noodopvang

Dit zijn de gebouwen die zijn gebouwd of ingericht voor noodopvang van kansarmen.

Andere vrijstellingen

Andere vrijstelling kunnen (onder bepaalde voorwaarden) van toepassing zijn, bijvoorbeeld in sommige plattelandsgebieden waar bebouwing of bewoning wordt gestimuleerd en herstructureringsgebieden. Details zijn terug te vinden in de online gids.

Belastingvermindering voor ouderen of gehandicapten

Je kunt in een van de volgende situaties in aanmerking komen voor een vermindering van de onroerende voorheffing:

Je heb recht op een ASPA, een solidariteitsuitkering voor ouderen of een ASI, een aanvullende invaliditeitsuitkering.
Je ontvangt een AAH, een toelage voor gehandicapte volwassenen en je inkomen blijft beneden bepaalde grenzen.
Je bent op 1 januari van het aanslagjaar ouder dan 75 jaar en je inkomen blijft onder bepaalde grenzen.

Voor welke woningen?

Deze regeling heeft uitsluitend betrekking op de onroerende voorheffing voor je hoofdverblijf. Maar ben je op 1 januari van het belastingjaar ouder dan 75 jaar, dan is de vrijstelling ook van toepassing op een tweede huis.

Verhuis je permanent naar een verpleeghuis of een instelling voor langdurige zorg, de blijft de belastingverlagingen (met uitzondering van de vrijstelling voor AAH) van toepassing op het oude huis onder voorwaarde dat het niet door anderen wordt gebruikt.

Je woont samen

Onder de volgende voorwaarden kom je in aanmerking voor vermindering van de onroerende voorheffing:

alleen of met je partner,
met personen die voor de berekening van de inkomstenbelasting ten laste komen,
met mensen waarvan de aanslag inkomstenbelasting in het referentiejaar bepaalde grenzen niet overschrijdt.

Aftopping belasting op basis van inkomen

Van bijzonder belang voor de belasting in 2012 is de invoering van een plafond voor de taxe foncière van het hoofdverblijf (TFPB). Je kunt gebruik maken van deze regeling, mits je voldoen aan de drie volgende voorwaarden:

het pand in eigendom moet je hoofdverblijfplaats zijn,
je hebt in 2011 geen vermogensbelasting (impôt de solidarité sur la fortune) hoeven betalen,
je inkomen is niet hoger dan bepaalde grenzen.
Om in aanmerking te komen moet je het formulier N° 14770 invullen en verzenden aan het centre des finances publiques nadat je je aanslagbiljet hebt ontvangen, maar uiterlijk op 31 december 2013.

Eigenaren van leegstaande huurpanden

Voor een leegstaand huurpand kun je in aanmerking komen voor een speciaal tarief. Er moet daarbij aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

de leegstand moet ongewild zijn.
ten minste 3 maanden duren
het gehele gebouw of een verhuurbaar deel betreffen.
 

De vermindering begint op de eerste dag van de maand volgend op de leegstand en eindigt op de laatste dag van de maand waarin de leegstand eindigde.

De vermindering wordt slechts toegekend op vertoon van een vordering, met de nodige bewijsstukken en moet uiterlijk worden ingediend op 31 december van het jaar volgend op een leegstand van ten minste drie maanden.

Berekening van de belasting

De TFPB wordt eenmaal per jaar vastgesteld voor het hele jaar, op basis van de situatie zoals die op 1 januari van het belastingjaar is

in de gemeente waar het goed gelegen is,
voor rekening van de eigenaar of de vruchtgebruiker.
Ook wanneer het onroerend goed wordt verhuurd, moet de eigenaar de belasting betalen.
 

De respectievelijke heffingen worden op de aanslag getoond en vergeleken met het vorige belastingjaar.

Bepaling van de kadastrale huurwaarde

De kadastrale huurwaarde (valeur locative cadastrale) komt overeen met de theoretische jaarhuur die een verhuurder voor het pand zou kunnen ontvangen.

Bedrag

De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van de kadastrale huurwaarde, verminderd met een voorziening voor de kosten van 50%.
De hoogte van de onroerende voorheffing wordt berekend door vermenigvuldiging van de kadastrale huurwaarde aan de hand van door de lokale overheden vast te stellen tarieven.

Betaling

In het laatste kwartaal van het jaar ontvangt u een aanslag waarop vermeld:

de elementen die worden gebruikt om de belasting te berekenen
het te betalen bedrag,
de betalingstermijn,
de betaalmethodes die je kunt gebruiken.
De onroerendgoedbelasting moet worden betaald binnen de termijn vermeld op het aanslagbiljet. Anders moet een ​​toeslag van 10% worden betaald.
 

Voetnoten:

[1maar de gemeente kan deze periode verlengen

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 6 bijdragen
 • Taxe foncière 28 november 2019 17:59, door marianne van druten

  Mijn vriend heeft 2e huis in Frankrijk dat hij aan het opknappen is en waar hij slechts 5 tot 6 maanden woont. Hij heeft geen inkomen in Frankrijk en een klein inkomen in Nederland.Hij is nu 79 jaar oud .Moet er nu nog taxe fonciere betaald worden en zo ja kan hij daar dan korting op krijgen?
  Alvast bedankt voor het antwoord,
  Marianne

  • Taxe foncière 28 november 2019 21:02, door Hanjo

   Hij zou normaal gesproken vrijstelling moeten krijgen omdat hij ouder is dan 75 jaar en een klein inkomen heeft. Dit geldt ook voor een tweede woning. In de meeste gevallen worden deze kortingen automatisch toegepast bij de jaarlijkse belastingaangifte. Het lijkt me zinvol navraag te doen bij het belastingkantoor waaronder de woning valt.

 • Taxe foncière 19 september 2017 10:57, door j. van Es

  wij hebben ons huis verkocht in mei en nu sept 2017 krijgen wij de taxes Foncieres
  Is hij nog steeds voor onze rekening?
  Alvast bedankt voor het antwoord.
  Jannie van Es

  • Taxe foncière 19 september 2017 13:18, door Hanjo

   Ja, dat is het geval.
   In de meeste gevallen wordt de belasting wel bij de verkoop door de notaris verrekend.
   Is dat niet het geval dan kan altijd geprobeerd worden dit (via de notaris) alsnog te doen.

   Maar misschien even wachten, want de taxe d’habitation komt er ook nog aan.

 • Taxe foncière 27 juli 2017 22:10, door cindy

  Beste,

  Graag hadden wij toch ook wat meer uitleg gehad over deze tax.
  Wij zijn vandaag gaan kijken naar een huis in frankrijk en de makelaar kon ons niks vertellen over de KI.
  Dit vond ik toch wel een beetje raar.
  maar als ik jullie berichtje lees, vermoed ik dat hij deze informatie bewust achterhoud.
  het gaat over een domein van 70.000 m2. wat zou dit ongeveer kunnen kosten?
  we zouden hier ook een aantal kamers willen verhuren? Kunnen we vrijstellingen hiervoor krijgen? of is het hier ook gaan vragen op het gemeentehuis of we een vrijstelling kunnen krijgen.

  • Taxe foncière 16 augustus 2017 18:38, door gerada

   Als ik u was zou ik dit navragen bij het dichtstbijzijnde belastingkantoor. Zij geven waarschijnlijk die informatie. maar de makelaar behoort dit te doen. De taxe habitation is meestal hetzelfde bedrag, en dat kan hij niet geven, hangt van andere factoren af.
   hopelijk ben je hier iets mee geholpen.
   groet

 • Taxe foncière 8 november 2016 11:39, door Peter Polder

  Is de Taxes Foncières afhankelijk van het aantal kamers in het huis?

  Waarop is de aanslag gebaseerd? Ik vraag dit omdat in ons dorp een huis met 50% meer grond veel lager belast wordt.

 • Taxe foncière & Taxe d’Habitation 17 januari 2014 16:34, door Bernard de Kock

  Dank voor de explicatie van deze twee taxes.
  Wij hebben een Chambres d’Hôtes en zitten in een ZRR gebied (Zone Revitalisation Rurale)
  Op grond hiervan zouden we een vrijstelling cq aanpassing van deze taxes kunnen krijgen voor het CdH gedeelte, maar onze gemeente wil deze vrijstelling niet toekennen, zodat we nu met een enorme tax zitten. Voor 2013: Foncière: € 2456 en Habitation € 2847 Is er een reden voor de gemeente om deze ZRR niet uit te voeren (bijv. krijgen minder geld voor de gemeente kas) en welke weg zouden we kunnen bewandelen om ze toch zover te krijgen - zonder de burgemeester teveel tegen de haren in te strijken- Als we hierover met hem praten kijkt íe heel treurig en zegt o la la, maar doet / wil niets doen.
  Alvast hartelijk dank voor uw reactie!
  Bernard de Kock

  • Taxe foncière & Taxe d’Habitation 17 januari 2014 16:50, door Hanjo

   Artikel 1407 III van de CGI zegt dat een gemeente vrijstelling van lokale belastingen mag geven. Er staat niet dat ze dat moeten doen.

   Er zijn dit jaar weer gemeenteraadsverkiezingen. Misschien eens kijken of iemand met een andere visie voldoende stemmen kan krijgen!

   Sorry, maar ik denk dat er niet veel aan te doen is, behalve ieder jaar opnieuw een aanvraag voor reductie voor het CdH-gedeelte in te dienen!

 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention