allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenLokale belastingenTaxe d’habitationTaxe d’habitation
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Taxe d’habitation

maandag 5 september 2016 , door Hanjo

Bewerkt op dinsdag 5 november 2019

Of je nu een woning bezit, huurt of gratis bewoont, deze woonbelasting wordt jaarlijks berekend volgens de situatie op 1 januari. De belasting is verschuldigd voor het hoofdverblijf en voor een eventuele tweede woning. Vrijstelling kan afhankelijk worden gesteld van een laag inkomen en er is een korting op de hoofdverblijfplaats voor belastingplichtigen die onder een bepaalde inkomensgrens blijven.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een nieuwe kolom op de aanslag van de taxe d’habitation
Beoordeling:
3 stemmen
Bezoeken: 13.206
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Geleidelijke afschaffing

De taxe d’habitation werd gewijzigd bij de financieringswet voor 2018. Sinds 2018 is de belasting geleidelijk gedaald voor 80% van de inwoners van Frankrijk, die vanaf 2020 niets meer zullen betalen. Voor de overige 20% van de huishoudens zal de afschaffing tot 2023 duren. Dan zal geen enkel huishouden meer woonbelasting betalen op de hoofdverblijfplaats, maar dus nog wel voor een tweede woning!

 • Vrijstelling taxe d’habitation in 2018?
  Een artikel in onze rubriek > Belastingen > Franse belastingen > Lokale belastingen > Taxe d’habitation

  Wat zijn voor 2018 de voorwaarden om van deze woonbelasting te zijn vrijgesteld?

 

Op wie is deze belasting van toepassing?

Wanneer je een bescheiden inkomen hebt, kun je onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van de taxe d’habitation. En vanaf 1 januari 2018 kun je, afhankelijk van je inkomen, worden vrijgesteld van een deel van de woonbelasting.

Belastingplichtigen

Je bent belastbaar als eigenaar, huurder of (gratis) bewoner.
De belasting wordt berekend over het gehele jaar op basis van de situatie per 1 januari. Zelfs wanneer je in de loop van het jaar verhuist, ben je nog steeds belastbaar op het adres waar je op 1 januari woonde.

De belasting is ook verschuldigd wanneer je de accommodatie niet bewoont of er tijdens korte verblijven gebruik van maakt.

Personen vrijgesteld op grond van een bescheiden inkomen

Om van de vrijstelling gebruik te maken, hoef je zelf geen stappen te ondernemen. De gegevens van je jaarlijkse belastingaanslag worden gebruikt om een eventuele vrijstelling te bepalen.

Welke gebouwen zijn belastbaar

Iedere gemeubileerde primaire of secundaire woning in gebruik als huisvesting wordt belast. Het kan om een woonhuis of een appartement gaan dat van voldoende meubilair is voorzien om huisvesting mogelijk te maken.

Ook wanneer de ingerichte woning niet wordt gebruikt, of alle meubilair in één ruimte staat opgeslagen, is de belasting verschuldigd.

Bijgebouwen

Bijgebouwen (dépendences) zijn bijvoorbeeld dienstruimtes, schuren, loodsen, privé parkeerruimtes, garages, tuinhuizen, ...

Ook ongemeubileerde of vrijstaande bijgebouwen zijn belastbaar, op voorwaarde dat ze zich binnen een kilometer van de woning bevinden.

Vrijgesteld ruimtes

Bepaalde ruimtes zijn vrijgesteld:

gebouwen die zijn onderworpen aan de cotisation foncière des entreprises, een heffing voor bedrijfspanden, en geen onderdeel zijn van je persoonlijke woonomgeving;
gebouwen met een agrarische bestemming (schuren, stallen ...);
ruimtes voor studentenhuisvesting;
chambres d’hôtes, gîtes ruraux en andere toeristische onderkomens die zich in een plattelandsgebied bevinden waar dit soort activiteiten wordt gestimuleerd, een Zone de revitalisation rurale (ZRR).
Om te kwalificeren voor deze vrijstelling, moet een verklaring samen met de nodige bewijsstukken worden ingediend vóór 1 januari van ieder jaar waarop de vrijstelling van toepassing moet zijn.
Je gebruikt hiervoor formulier N° 13567.
Caravans en woonwagens

Zolang ze op normale wijze verplaatst kunnen worden, zijn caravans en woonwagens niet onderhevig aan de taxe d’habitation. Kunnen ze niet over het terrein verplaatst worden, dan zijn ze wel belastbaar.

Leegstaande woningen

Een leegstaande woning valt mogelijk onder een taxe sur les logements vacants. Je gemeente kan hier de nodige informatie over geven.

Berekening van de belasting

De taxe d’habitation wordt berekend op basis van de kadastrale huurwaarde van de woning en de bijgebouwen. Je leest hierover meer in artikel Taxe foncière.

Voor de woning die als hoofdverblijf dient gelden bepaalde kortingen, wat resulteert in de netto huurwaarde (valeur locative nette).

De vergoeding is gelijk aan de netto huurwaarde vermenigvuldigd met het belastingtarief dat is bepaald door de betrokken lokale overheden.

Kortingen voor het hoofdverblijf

Verplichte aftrek voor personen ten laste
De korting voor personen ten laste wordt bepaald volgens de volgende tarieven:

10% van de gemiddelde huurwaarde van woningen in de gemeenschap betrokken voor elk van de eerste twee personen ten laste,
15% voor elk van de volgende persoon ten laste.
Deze tarieven worden gehalveerd voor kinderen ten laste van hun gescheiden ouders, of in geval van afwisselend verblijf.
 

Deze percentages kunnen worden verhoogd bij besluit van de lokale gemeenschap, maar mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.

Als ten laste voor de berekening van de onroerende voorheffing in 2012 worden beschouwd:

de kinderen die in aanmerking genomen voor de berekening van de inkomstenbelasting over het vorige jaar. Wanneer de kinderen ten laste zijn getrouwd of een PACS zijn aangegaan, moeten zij in uw huishouden wonen om als afhankelijk te worden beschouwd.
je inwonende ouders en die van je partner, wanneer ze ouder zijn dan 70 jaar of gehandicapt zijn. Daar bij mag je inkomen bepaalde grenzen niet overschrijden.
 

Deze korting wordt automatisch toegepast. Wanneer de toegepaste korting onjuist is, kun je per post een bezwaarschrift indienen bij de lokale belastingdienst.

Optionele algemene kortingen

Gemeentes kunnen een korting toekennen aan hun belastingbetalers.
Die korting van 1% tot 15% op de gemiddelde huurwaarde van woningen kan bij besluit worden vastgesteld.

Optionele korting voor mensen met een laag inkomen

Gemeentes kunnen ook een korting op basis van inkomen toekennen. De belastingbetaler moet daarbij aan de volgende voorwaarden voldoen:

een fiscaal inkomen beneden bepaalde grenzen hebben,
een hoofdverblijfplaats hebben waarvan de huurwaarde lager is dan 130% van de gemiddelde huurwaarde van woningen in de betreffende gemeenschap. Dit percentage wordt verhoogd met 10% voor iedere persoon ten laste (of 5% per kind met een wisselende verblijfplaats).
 

Het tarief van deze korting kan bij besluit worden vastgesteld, tot 15% meer dan de gemiddelde huurwaarde van woningen.

Optionele korting voor personen met een handicap

Gemeenschappen kunnen ook tot een korting voor gehandicapten beslissen en wel in ten minste één van de volgende situaties:

houder van de aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid, de allocation supplémentaire d’invalidité (ASI),
houder van de toelage voor gehandicapte volwassenen, de allocation aux adultes handicapés (AAH),
houder van een gehandicaptenkaart (carte d’invalidité),
een ziekte of handicap die belet inkomsten uit arbeid te hebben,
personen die samenwonen met een persoon in een van de hierboven beschreven situaties.
 

De korting bedraagt 10% van de gemiddelde huurwaarde van woningen.

Om te kwalificeren voor deze aftrek, moet een verklaring met vereiste bijlages worden ingeleverd. Deze moet worden ingezonden vóór 1 januari van het eerste jaar waarvoor de korting wordt aangevraagd.
Je gebruikt hiervoor formulier Cerfa N° 13573*01.

Wanneer je niet meer aan de eisen voor deze toelage voldoet, moet je dat uiterlijk aangeven op 31 december van het jaar waarin je niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Toeslag voor een tweede woning

Sommige gemeenten kunnen besluiten een verhoging van 5 tot 60% toe te passen op het aan hen verschuldigde aandeel van de bijdrage in de huisvestingsbelasting voor woningen die aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

gemeubileerde accommodatie belastbaar voor woonbelasting,
huisvesting niet in gebruik als hoofdverblijf.

De betrokken gemeenten zijn de gemeenten waar de zogenaamde taxe sur les logements vacants van toepassing is.

In de volgende 3 gevallen kunt je in de vorm van een claim vrijstelling van de toeslag vragen:

je bent op grond van jouw beroepsactiviteit verplicht in een andere plaats dan jouw hoofdverblijf te verblijven,
je behoudt het exclusieve genot van de woning die jouw hoofdverblijf was voordat je permanent in een zorginstelling gehuisvest bent,
je kunt de woning niet als hoofdverblijfplaats gebruiken door een buiten jouw controle vallende oorzaak.
Overgangsregeling 2018-2020

De Franse overheid heeft besloten om de taxe d’habitation over het hoofdverblijf onder bepaalde voorwaarden in stappen te verlagen. Je vindt de details in een apart artikel.

Betaling

Je hoeft voor deze belasting geen speciale aangifte te doen.
In het laatste kwartaal van het jaar ontvangt je een aanslag waarop vermeld staan:

de elementen die gebruikt werden om de belasting te berekenen,
het te betalen bedrag,
de betalingstermijn,
de betaalmethodes die je kunt gebruiken.
 

Ben je eigenaar of huurder van onroerend goed in verschillende steden, dan ontvang je per gemeente een afzonderlijke aanslag.

Omdat de impôt sur la revenue een grondslag is voor deze belasting, ontvang je de aanslag pas nadat je de aanslag inkomstenbelasting hebt ontvangen.

Omroepbijdrage

Samen met de taxe d’habitation betaal je ook je bijdrage aan de publieke omroep, de contribution à l’audiovisuel public (CAP).

Via je aangifte inkomstenbelasting kun je aangeven dat je vrijstelling voor de omroepbijdrage wenst. Meer in artikel Omroepbijdrage.
Wanneer je (gedeeltelijk) wordt vrijgesteld van de taxe d’habitation houdt dat niet een vrijstelling van de CAP in!
Je betaalt de CAP slechts eenmaal, dus niet voor een tweede woning wanneer je al voor je hoofdverblijf betaalt.

Bezwaar

Wanneer je van mening bent dat je ten onrechte bent belast, kunt je een claim indienen bij het lokale centre des finances publiques. Je moet dat bezwaar uiterlijk inleveren op 31 december van het jaar dat volgt op de betaling van de taxe d’habitation, dus bij voorbeeld op 31 december 2018 voor de taxe d’habitation 2017.

Formulieren

Model G-TH korting voor sociale huisvesting (GD-1200)
Model E-TH voor de vrijstelling voor studentenhuisvesting (GD-1201)
Ontheffingsaanvraag toeristische huisvesting (ZRR) (GD-1205)
Verzoek korting voor gehandicapten of mindervaliden (GD-1206)

 

Lees ook:
Reacties
Hieronder 7 bijdragen
 • Taxe d’habitation 29 november 2016 13:43, door annet

  Hallo ,
  Op21 maart 2016 hebben wij ons vakantiehuis verkocht maar nu heb ik wel de aanslag gehad van de taxe habitation voor het hele jaar.Moet ik dat nu betalen of moet ik bezwaar aantekenen,ik hoop dat iemand antwoord heeft op mijn vraag.
  groetjes Annet

  • Taxe d’habitation 29 november 2016 13:59, door Hanjo

   Net zoals in Nederland is de situatie op 1 januai bepalend voor het hele jaar. Je moet dus betalen zonder mogelijkheid tot bezwaar. Wel kan je alsnog proberen (eventuee via de notaris) een deel op de nieuwe eigenaren te verhalen.

  • Taxe d’habitation 7 maart 2017 15:36, door willem van lieshout

   Hallo Annet,
   Ik ook in maart 2016.
   Ja, die moet je betalen, want je was op 01012016 eigenaar.
   Ook de taxe foncière, maar die krijg je terug van de nwe eigenaren.

   Maar het is een hele toer om die belasting te betalen als je in het buitenland woont.
   Daar worstel ik nu mee....

   Groet,
   willem

 • Taxe d’habitation 7 juni 2016 11:43, door Wayder G

  Wij huren al jaren een huis "a l’annee" in Z Frankrijk via een Immo kantoor. Daar ben ik vandaag mijn licht gaan opsteken maar die verwijzen mij naar de Franse overheid. Voor ik dat doe heb ik een vraag.
  Wij verblijven hier enkele maanden per jaar vooral in voor- en naseizoen, dus als tweede (vakantie) verblijf. De rest van het jaar staat het leeg. Onze belastingen betalen wij in het land van hoofdverblijf, België. Een recentelijk artikel in de VAR Matin doet mij twijfelen over het bedrag dat wij jaarlijks betalen. Wij zijn beiden met pensioen en het huis heeft slechts 1 slaapkamer, toch betalen wij jaarlijks ongeveer 1200Euro taxi d’habitation samen met de contribution audiovisuel. Lijkt dat een aannemelijk bedrag of eerder aan de hoge kant of valt daar zo niet op te antwoorden? Voor de volledigheid zeg ik er nog even bij dat het een alleenstaand huisje is met tuin, zonder zwembad en dus slechts 1 slaapkamer maar wel aan de Cote d’Azur.
  Alvast bedankt.

  • Taxe d’habitation 7 juni 2016 17:12, door Hanjo

   Het lijkt inderdaad een erg hoog bedrag, helemaal omdat het alleen om het bewonersdeel gaat. Het is altijd mogelijk om een herwaardering aan te vragen bij de belastingdienst.

   • Taxe d’habitation 8 juni 2016 07:31, door Wayder G

    Hanjo bedankt.
    Wat bedoel je juist met het bewonersdeel? Wij gaan zeker de belastingdienst contacteren maar hoe meer ik er zelf van te weten kan komen hoe beter. De berekening achteraan het formulier Taxe d’Habitation is niet te begrijpen. Er staan cijfertjes bij die ergens een uitleg zouden moeten verschaffen maar die uitleg is nergens op de documenten te vinden

 • Taxe d’habitation 30 maart 2016 08:25, door hugelier

  ik heb kontakt opgenomen met de belastingdienst te sete en die hebben me laten weten dat ik in december dit jaar een aanslag zal krijgen.

 • Taxe d’habitation 22 februari 2016 08:45, door hugelier

  ik krijg al jaren geen taxe d’habitation. wat indien ik eigendom wens te verkopen. kan dit problemen geven. hoelang kan belastingen terugkeren.

  • Taxe d’habitation 22 februari 2016 11:38, door Hanjo

   In Frankrijk geldt een meldingsplicht. Door je belastingaangifte geef je aan ergens een (tweede) woning te hebben, waarna je de taxe d’habitation betaalt.
   Of het niet betalen van deze belasting consequenties heeft bij verkoop, durf ik niet te zeggen. De verjaringstermijn voor deze belasting is op 31 december 3 jaar na het jaar waarin de belasting zou moeten worden betaald.

   • Taxe d’habitation 22 februari 2016 13:23, door hugelier

    wij hebben geen belastingaangifte in Frankrijk. wel in Belgie waar we onze eigendom in Frankrijk aangeven. In Frankrijk betalen we wel de Taxe Foncieres die we ieder jaar toegezonden krijgen. Melden wij ons best zelf aan te Frontignan om een Taxe d’habitation aan te vragen dit jaar.

 • Taxe d’habitation 4 maart 2014 07:48, door hugelier jean-pierre

  ik heb reeds jaren een app t3 in frankrijk in een residentie aan de kust in de streek van
  de herault. ik krijg geen taxe d’habitation wel een taxe fonciere. normaal gezien zou ik er een moeten krijgen. ik heb dit aangekocht onder de voorwaarden van para-hotelier en gedurende 8 jaar verplicht geweest het te verhuren met 4 weken recht op verblijven. daarbij was een boekhoudingskantoor verplicht. ik heb toen wel een vraag gekregen om de taxe habitation te betalen en gedaan maar dit kantoor heeft dit doen terugstorten en gezegd dat ik dit niet moest betalen. na de 8 jaar zijn we gestopt en hebben we gevraagd om alle instanties te verwittigen. nu verhuren we nog altijd aan vacantal met een driejaarlijks kontrakt maar zonder boekhouding. kan dit problemen geven het is toch aan de belastingen om mij een aanslag te bezorgen en wat bij een evetuele verkoop. ik kan het ook niet aftrekken van de belasting in belgie.

 

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention