allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaWerk en inkomenEen eigen bedrijfOndernemingsvorm: EIRL

Ondernemingsvorm: EIRL

dinsdag 22 oktober 2013 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 17 april 2016

De nieuwe status van eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid, de Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) bestaat sinds 1 januari 2011. De ondernemingsvorm is vooral bedoeld om het erfgoed van de ondernemer te beschermen in een faillissement. Schulden van de vennootschap zijn alleen ten laste van het bedrijf en niet van zijn persoonlijke activa.

Het vorige artikel in deze rubriek: Ondernemingsvorm: Auto-entrepreneur
Beoordeling:
Bezoeken: 405
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
De ondernemingsvorm lijkt op die van een EURL, met name op fiscaal gebied, maar de EIRL is een eenmanszaak en geen bedrijf.
 

Deze status kan interessant zijn voor nieuwe individuele ondernemers, maar ook voor bestaande eenmanszaken, waaronder de auto-entrepreneur. De activiteiten kunnen ambachtelijk zijn, maar ook landbouw, handel en vrije beroepen komen in aanmerking.

Een beperkte aansprakelijkheid

In tegenstelling tot de traditionele eenmanszaak is het persoonlijke vermogen van de ondernemer gescheiden van de bezittingen en schulden van de zaak. Hij creëert een professioneel vermogen, het "patrimoine d’affectation", dat alleen in geval van moeilijkheden door schuldeisers kan worden ingebracht.

Samenstelling van het professionele vermogen

De ondernemer legt een verklaring af waarin hij het ondernemingsvermogen vastlegt. Het moet in verhouding staan tot de grootte van de ondernemingsactiviteiten. Het wordt gedeponeerd bij een notaris.

Sinds 1 januari 2013 is het mogelijk om meerdere patrimoines d’affectation te hebben.

Hij is verplicht alle goederen, rechten, plichten en waarborgen die nodig zijn voor de activiteit van de EIRL in het vermogen in te brengen. Eventueel mag hij ook andere goederen, rechten, plichten en waarborgen inbrengen die hij gebruikt voor de activiteit.

Goederen die nodig zijn voor de activiteit zijn goederen die door hun aard uitsluitend kunnen worden gebruikt als onderdeel van deze professionele activiteiten (bijvoorbeeld een erfpacht, apparatuur en speciaal gereedschap, een telefooncentrale).
Goederen die mogen worden ingebracht zijn bijvoorbeeld een huis of een voertuig dat ook privé wordt gebruikt.
Wanneer een gemeenschappelijke of onverdeelde eigendom wordt ingebracht, is uitdrukkelijke toestemming van de echtgenoot of mede-eigenaar vereist, evenals een voorafgaande informatie over de consequenties van de verplichting.

Evaluatie van het vermogen

In principe moet elk element van de toegewezen activa door de ondernemer worden geëvalueerd, tegen marktwaarde of gebruikswaarde. Het bedrag staat vermeld in de verklaring.
Elk element (met uitzondering van contant geld) met een waarde van meer dan € 30.000 moet worden beoordeeld door een accountant, een notaris (voor vastgoed) of een andere bevoegde instantie.

Wanneer een bestaande individuele ondernemer kiest voor een EIRL in combinatie met inkomstenbelasting [IR) en niet kiest voor de vennootschapsbelasting (IS) moet aan de belastingdienst de netto boekwaarde van de betreffende elementen, opgenomen in de jaarrekening van het afgelopen boekjaar, opgeven, alsmede de oorspronkelijke kadastrale waarde van de betrokken elementen in het laatste boekjaar, na aftrek van waardevermindering.

Registratie en kosten

De ondernemer registreert zich bij de CFE (centre de formalités des entreprises) die de informatie doorzendt naar diverse registers.

Kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren en kunnen hier worden gevonden.
 

Verplichtingen van de EIRL

De EIRL moet een naam voeren die wordt voorafgegaan of gevolgd door de volledige of verkorte bedrijfsvorm, dus "entrepreneur individuel à responsabilité limitée" of "EIRL". Dit moet ook worden vermeld op alle zakelijke documenten.
Een onderneming die (sinds 1 januari 2013) meerdere patrimoines d’affectation heeft, moet voor elk vermogen een aparte naam gebruiken.
De EIRL moet een of meer bankrekeningen openen die uitsluitend voor de professionele activiteit worden gebruikt en gekoppeld zijn aan één patrimoine d’affectation.
De EIRL moet een onafhankelijk boekhouding voeren en is onderworpen aan de regels van de handelsboekhouding.
Voor micro-entrepreneurs gelden minder strenge regels.

Belastingen

De ondernemer wordt belast via de inkomstenbelasting (IR) in de categorie van de industriële en commerciële winst (BIC), of niet-commerciële winsten (BNC) voor de vrije beroepen.

De ondernemer van een EIRL met patrimoine d’affectation kan kiezen voor de vennootschapsbelasting (IS). Deze optie is onherroepelijk.
Deze optie is niet open voor individuele ondernemers onderworpen aan belasting voor micro-entrepreneurs, waaronder de auto-entrepreneurs.

Effecten van de optie:

De EIRL wordt onderworpen aan vennootschapsbelasting en beschouwd als een EURL.
Bij de toekenning van benodigde goederen uit privé-eigendom, zal een heffing over de meerwaarde worden uitgesteld tot de datum van verkoop van die goederen.
Een individuele ondernemer kan kiezen voor een EIRL. In dat geval moet hij zijn activa overdragen. Deze transactie is fiscaal neutraal.

Sociaal stelsel

De EIRL valt onder het sociale regime van niet-betaalde werknemers (régime social des travailleurs non-salariés).
De grondslag voor de berekening van de sociale bijdragen is afhankelijk van de belastingvorm waaraan de EIRL valt:
IR: sociale bijdragen worden berekend op het belastbaar inkomen van de onderneming, met inbegrip van de vergoeding van de exploitant. Geniet de EIRL van de micro-sociale voordelen dan zal de bijdrage worden berekend op basis van de omzet.
IS: sociale bijdragen worden berekend op de netto winst van de ondernemer, waaronder inkomen uit kapitaal in activa.
Er bestaat geen rechten door werkloosheidsbijdrages, maar hiervoor bestaan persoonlijke verzekeringen.
Een echtgenoot of geregistreerd partner die deelneemt aan de activiteiten kan kiezen voor het statuut van "conjoint collaborateur", werknemer echtgenoot.
De mogelijk bestaat van een aanvullende verzekering voor arbeidsongeschiktheid en overlijden en een pensioenregeling gebruik te maken.

Fiscale en sociale simulator

Deze simulator kan een eerste benadering van de fiscale en sociale status geven. Je vindt hem hier.

Samengevat

Belangrijkste voordelen van de EIRL:
Beperking persoonlijk erfgoed als zekerheid voor schuldeisers;
Optie voor de IS, maar een onherroepelijke optie.
De EIRL mag in het geval van IS reserves hebben die niet onderworpen zijn aan loonbelasting.
Grootste nadelen van de EIRL:
Meer formaliteiten dat een individuele onderneming;
Kosten voor het aangeven van het patrimoine d’affectation;
De operationele kosten (kosten boekhouding , deponeren van een jaarrekening, bankkosten);
Consequenties voor activa in het geval van niet-naleving van de verplichtingen.
 

Op internet: Alles over de EIRL in het Frans


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |