allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsVergunningenCertificat d’urbanisme

Certificat d’urbanisme

zondag 9 februari 2014 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 3 september 2018

Er zijn twee soorten van certificat d’urbanisme (artikel L.410-1):

a) Vermeldt de stedenbouwkundige bepalingen, de administratieve beperkingen op eigendomsrechten en een lijst met de van toepassing zijnde lokale belastingen en premies (rioolrecht, aanleg electriciteit, enz.).
b) Vermeldt bovendien (wanneer de aanvraag de aard van de voorgenomen transactie, de vermoedelijke locatie en de bestemming van de voorgestelde gebouwen weergeeft) of het terrein kan worden gebruikt voor het invullen van deze transactie en wat de status is van bestaande of geplande openbare voorzieningen.
Het vorige artikel in deze rubriek: Alignement individuel
Beoordeling:
Bezoeken: 385
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Letterlijk vertaald heet het document een “stedenbouwkundig attest” en zo wordt het in het Vlaams dan ook genoemd.

a) Het eerste attest wordt het Certificat d’urbanisme d’information genoemd.
b) Het tweede attest is het Certificat d’urbanisme opérationnel.

De aanvraag

Voor beide attesten wordt hetzelfde formulier gebruikt: N° 13410.

De aanvraag voor een certificat d’urbanisme vermeldt de identiteit van de aanvrager, de locatie, de grootte en kadastrale verwijzing van het terrein en het doel van het verzoek. Een situatietekening die de locatie van het terrein aangeeft, wordt bij de aanvraag gevoegd.
In het geval bedoeld in punt b van artikel L.410-1, wordt de aanvraag vergezeld van een beknopte beschrijvende nota die aangeeft om hoeveel gebouwen het gaat, hun bestemming en geschatte locatie op het terrein en, wanneer er al constructies op het terrein staan, een weergave van de locatie van deze constructies.

De aanvraag moet worden ingediend:

a) in tweevoud
b) in viervoud
 

De aanvraag wordt ingeleverd bij de burgemeester van de gemeente waaronder het terrein valt. Het verzoek wordt van een registratienummer voorzien.

Aan een certificat d’urbanisme zijn geen kosten verbonden.

De behandeling

Afhankelijk van de lokale situatie wordt het verzoek behandeld door de burgemeester, een intercommunaal bestuur, het departement of de landelijke overheid.
Wanneer het niet de gemeente zelf is die het verzoek afhandelt, geeft de burgemeester geeft binnen 14 dagen (of 1 maand in geval b) zijn bevindingen door aan het verantwoordelijke orgaan.
Een antwoord moet binnen 1 maand (of 2 maanden in geval b) aan de aanvrager worden geleverd. Is na deze termijn nog geen reactie ontvangen, dan mag het verzoek als positief worden beschouwd. Toch eist de wet een reactie op schrift van de burgemeester.

Het certificaat

Een certificaat dat aangeeft dat de voorgenomen transactie mag worden uitgevoerd, heeft uitsluitend betrekking op het terrein zelf en geeft geen rechten voor aanliggende terreinen.

Een negatief besluit dient te worden gemotiveerd.
 
Wanneer een aanvraag voor een bouwvergunning (permis de construire) of een aangifte (déclaration préalable) wordt ingediend binnen de periode van achttien maanden na de afgifte van het certificat d’urbanisme kunnen bepalingen rond planning, het belastingstelsel en administratieve beperkingen op eigendomsrechten zoals die bestonden op de datum van het certificaat niet worden betwist, met uitzondering van bepalingen die bedoeld zijn om de veiligheid of de openbare orde te behouden.

Geldigheidsduur

Beide types certificat d’urbanisme hebben een geldigheidsduur van 18 maanden na het moment van afgifte.

Het certificat d’urbanisme kan op verzoek worden verlengd met telkens een jaar. Voorwaarde is daarbij natuurlijk wel dat de vermelde voorwaarden niet zijn aangepast.

Het verzoek moet ten minste twee maanden vóór het verstrijken van de geldigheidsduur worden ingediend. Een verzoek om verlenging moet in tweevoud worden gedaan, vergezeld van een kopie van het te verlengen certificaat. Ook hier geldt dat geen reactie een positief antwoord betekent.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Déclaration préalable

  Voor diverse kleinere bouwprojecten is geen vergunning nodig en heb je alleen een meldingsplicht.

Bron:

Code de l’urbanisme

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |