allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsVergunningenCertificat d’urbanisme
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Certificat d’urbanisme

zondag 9 februari 2014 , door Hanjo

Bewerkt op donderdag 31 oktober 2019

Er zijn twee soorten van certificat d’urbanisme (artikel L.410-1):

a) Vermeldt de stedenbouwkundige bepalingen, de administratieve beperkingen op eigendomsrechten en een lijst met de van toepassing zijnde lokale belastingen en premies (rioolrecht, aanleg electriciteit, enz.).
b) Vermeldt bovendien (wanneer de aanvraag de aard van de voorgenomen transactie, de vermoedelijke locatie en de bestemming van de voorgestelde gebouwen weergeeft) of het terrein kan worden gebruikt voor het invullen van deze transactie en wat de status is van bestaande of geplande openbare voorzieningen.
Het vorige artikel in deze rubriek: Alignement individuel
Beoordeling:
Bezoeken: 861
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Letterlijk vertaald heet het document een “stedenbouwkundig attest” en zo wordt het in het Vlaams dan ook genoemd.

a) Het eerste attest wordt het Certificat d’urbanisme d’information genoemd.
b) Het tweede attest is het Certificat d’urbanisme opérationnel.

De aanvraag

Voor beide attesten wordt hetzelfde formulier gebruikt, wat we uitgebreid beschrijven in onderstaand artikel. Je vindt er ook de link waarmee je het formulier kunt downloaden.

 • Cerfa N° 13410
  Een artikel in onze rubriek > Overheid > Formulieren

  Met dit formulier vraag je om een stedenbouwkundig attest, de toestemming om een object bewoonbaar te maken.

De aanvraag voor een certificat d’urbanisme vermeldt de identiteit van de aanvrager, de locatie, de grootte en kadastrale verwijzing van het terrein en het doel van het verzoek. Een situatietekening die de locatie van het terrein aangeeft, wordt bij de aanvraag gevoegd.
In het geval bedoeld in punt b van artikel L.410-1, wordt de aanvraag vergezeld van een beknopte beschrijvende nota die aangeeft om hoeveel gebouwen het gaat, hun bestemming en geschatte locatie op het terrein en, wanneer er al constructies op het terrein staan, een weergave van de locatie van deze constructies.

De aanvraag moet worden ingediend:

 • in 2 exemplaren;
 • met 1 extra exemplaar indien het project zich in een beschermde omgeving bevindt dat als historisch monument is geklasseerd;
 • met 2 extra exemplaren indien het project zich in een nationaal park bevindt.
   

  De aanvraag wordt ingeleverd bij de burgemeester van de gemeente waaronder het terrein valt. Het verzoek wordt van een registratienummer voorzien.

Aan een certificat d’urbanisme zijn geen kosten verbonden.

De behandeling

Afhankelijk van de lokale situatie wordt het verzoek behandeld door de burgemeester, een intercommunaal bestuur, het departement of de landelijke overheid.
Wanneer het niet de gemeente zelf is die het verzoek afhandelt, geeft de burgemeester binnen 14 dagen (of 1 maand in geval b) zijn of haar bevindingen door aan het verantwoordelijke orgaan.
Een antwoord moet binnen 1 maand (of 2 maanden in geval b) aan de aanvrager worden geleverd. Is na deze termijn nog geen reactie ontvangen, dan mag het verzoek als positief worden beschouwd. Toch eist de wet een reactie op schrift van de burgemeester.

Het certificaat

Een certificaat dat aangeeft dat de voorgenomen transactie mag worden uitgevoerd, heeft uitsluitend betrekking op het terrein zelf en geeft geen rechten voor aanliggende terreinen.

Een negatief besluit dient te worden gemotiveerd.
 
Wanneer een aanvraag voor een bouwvergunning (permis de construire) of een aangifte (déclaration préalable) wordt ingediend binnen de periode van achttien maanden na de afgifte van het certificat d’urbanisme kunnen bepalingen rond planning, het belastingstelsel en administratieve beperkingen op eigendomsrechten zoals die bestonden op de datum van het certificaat niet worden betwist, met uitzondering van bepalingen die bedoeld zijn om de veiligheid of de openbare orde te behouden.

Geldigheidsduur

Beide types certificat d’urbanisme hebben een geldigheidsduur van 18 maanden na het moment van afgifte.

Het certificat d’urbanisme kan op verzoek worden verlengd met telkens een jaar. Voorwaarde is daarbij natuurlijk wel dat de vermelde voorwaarden niet zijn aangepast.

Het verzoek moet ten minste twee maanden vóór het verstrijken van de geldigheidsduur worden ingediend. Een verzoek om verlenging moet in tweevoud worden gedaan, vergezeld van een kopie van het te verlengen certificaat. Ook hier geldt dat geen reactie een positief antwoord betekent.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Déclaration préalable

  Voor diverse kleinere bouwprojecten is geen vergunning nodig en heb je alleen een meldingsplicht.

Bron:

Code de l’urbanisme

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention