allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsRegelgevingOneerlijk beding in contract
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Oneerlijk beding in contract

zondag 18 mei 2014 , door Hanjo

Handelaren schrijven vaak lange contracten, soms met complexe inhoud die de consument over het algemeen accepteert zonder altijd de betekenis van alle clausules te begrijpen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Notariële aktes mogen "op afstand" ondertekend worden
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 534
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Deze contracten bevatten soms voorwaarden die de rechten van de consument aanzienlijk beperken of die van de handelaar uitbreiden. Om het evenwicht in de contractuele relatie te herstellen voorziet de Franse wet in een mechanisme om consumenten te beschermen tegen "clauses abusives", verkeerde clausules.

Wat is een oneerlijk beding?

Een clausule is oneerlijk wanneer zij een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van de beide partijen bij de overeenkomst veroorzaakt.

Toepassingsgebied

De regelgeving betreffende oneerlijke bedingen geldt ongeacht de aard van de overeenkomst (verkoop, huur, enz.), de relevante producten (meubels, gebouwen of diensten), de vorm en het medium van het contract (bestelbon, factuur, garantiekaart, ...).

Hoe herken je een oneerlijk beding?

Je kunt vertrouwen op de jurispredentie en op de aanbevelingen van de commissie inzake oneerlijke bedingen (zie hieronder) .
Maar de wet van de modernisering van de economie bevat ook een decreet dat twee lijsten van oneerlijke bedingen vaststelt.

12 "zwarte" clausules, die nu verboden zijn

clauses « noires »

Deze 12 "zwarte" clausules zijn verboden en kunnen door de handelaar niet worden betwist. Ze mogen niet in een Frans contract worden opgenomen.

clauses « noires »
Verboden clausule Voorbeeld oneigenlijke toepassing
Het binden van de consument aan bedingen die niet voorkomen in de schriftelijke overeenkomst die hij accepteert of die zijn opgenomen in een ander document waarvan hij geen voorafgaande kennis had. In een huurovereenkomst voor een auto staat een clausule die stelt dat de lijst van uitsluitingen van garanties niet uitputtend is en dat de verzekeraar beperkingen en uitsluitingen op de huurder mag toepassen die in een polis staan die alleen ter beschikking van de huurder is. Dit is verboden.
Het beperken van de verplichtingen voor een handelaar om de verbintenissen van zijn ondergeschikten of gevolmachtigden te respecteren. Een clausule in een contract voor onderhoud van een gebouw bepaalt dat de handelaar niet aansprakelijk is voor de verbintenissen van vertegenwoordigers van de handelaar tijdens een reparatie of onderhoud is verboden.
Het recht van een handelaar om eenzijdig de voorwaarden van het contract te wijzigen voor wat betreft de duur, de kenmerken of de prijs van de te leveren goederen of te verrichten diensten. Een clausule in een contract van een sportclub maakt het mogelijk om de openingstijden te veranderen , of aangeboden activiteiten te verwijderen is verboden.
Het alleenrecht van de handelaar om te bepalen of de verstrekte waren of diensten in overeenstemming zijn met het contract. In een huurovereenkomst voor een staplek voor een stacaravan is het beding dat het de handelaar is die beoordeelt wat de staat van onderhoud van de is zonder een reeks objectieve criteria te geven om de toestand van de installatie te karakteriseren. Dit is verboden.
De consument dwingen om al zijn verplichtingen na te komen wanneer de handelaar ze niet nakomt. In een bewakingscontract staat een clausule waarbij de consument moet blijven betalen, terwijl het contract wordt opgeschort of geannuleerd. Dit is verboden.
Het elimineren of verminderen van het recht op reparatie van de consument wanneer de handelaar bij een van zijn verplichtingen in gebreke blijft. De clausule in een afgiftebewijs die het fotolab vrijstelt van elke aansprakelijkheid in geval van verlies van dia’s is verboden.
De consument verbieden om de overeenkomst te ontbinden wanneer de handelaar zijn verplichtingen niet nakomt. Een clausule in een contract voor de installatie van de keuken die bepaalt dat een vertraagde aflevering in geen geval een reden tot annulering van de bestelling kan zijn, is verboden.
De handelaar het recht geven om de overeenkomst te beëindigen zonder hetzelfde recht aan de consument toe te kennen. In een koopovereenkomst staat een clausule die het bedrijf het recht geeft om het contract met een simpel telefoontje of per post te verbreken, terwijl er geen clausule in staat die de consument de mogelijkheid tot opzegging beidt. Dit is verboden.
De handelaar het recht geven de betalingen voor niet uitgevoerde diensten te behouden wanneer de overeenkomst discretionair word opgezegd. Dit is verboden. In een contract van dansclub staat een clausule die aangeeft dat vooruitbetaalde contributie niet wordt terugbetaald in geval van sluiting van de club. Dit is verboden.
In een contract van onbepaalde duur is een langere opzegtermijn voor de consument langer dan voor de handelaar. De clausule in een contract voor huisvesting voor ouderen die dat opzegging biedt op initiatief van de inrichting geschiedt door opzegging van een maand na het versturen van mail terwijl beëindiging op verzoek laatste gebeurt op het verstrijken van een termijn van twee maanden is nu verboden .
Een clausule in een contract voor onbepaalde tijd die een vergoeding van de consument aan de handelaar oplegt in geval van beëindiging. Een clausule in een contract van een bewakingsfirma vermeldt opzegkosten ten laste van de consument. Dit is verboden.
Een clausule die de bewijslast bij de consument legt, terwijl deze volgens het toepasselijke recht bij de handelaar ligt. In een verzekeringsovereenkomst stelt een clausule dat de bewijslast de verantwoordelijkheid van de verzekerde is. Dit is verboden.

10 "grijze" clausules, die vermoedelijk onredelijk zijn

Deze 10 "grijze" clausules zijn twijfelachtig. In geval van een geschil is het aan de handelaar om aan te tonen dat de clausule terecht in het contract is opgenomen.

clauses « grises »
Twijfelachtige clausule Voorbeeld van toepassing
Een bindende voorwaarde voor de consument terwijl de uitvoering van de diensten van de handelaar is onderworpen aan de voorwaarde dat de realisatie afhankelijk is van zijn eigen wil In een contract voor de aankoop van een motorvoertuig , aangeduid als bestelbon, staat een clausule die bepaalt dat de overeenkomst pas definitief wordt vastgesteld nadat de directeur van de instelling zijn handtekening heeft geplaatst.
De handelaar heeft het recht om bedragen die door de consument zijn betaald wanneer deze beslist niet om verder te gaan, te behouden, zonder het wederzijdse recht van de consument om een vergoeding van eenmaal of tweemaal het gestorte bedrag te ontvangen, wanneer de handelaar het contract verbreekt. In een contract voor de levering van catering voor een bruiloft staat dat de beëindiging van het contract door de klant van een bestelling of reservering, ongeacht de oorzaak , leidt tot het verlies van het aanbetaalde bedrag zonder nadere vergoeding voor de klant wanneer de handelaar het contract verbreekt.
Van een consument die niet aan zijn verplichting voldoet een onevenredig hoge vergoeding vragen. In een contract van sportclub is bepaald dat elk lid van de club die zijn lidkaart inlevert een boete van € 540 moet betalen.
De handelaar heeft het recht om het contract te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving met een redelijke termijn. In een overeenkomst voor een bankrekening staat dat de sluiting van de rekening op initiatief van de bank na een termijn van vijf dagen na melding kan gebeuren.
De handelaarmag een overeenkomst zonder instemming van de consument beëindigen waaarbij dit waarschijnlijk zal leiden tot een vermindering van de rechten van de consument. In een contract voor de bulklevering van LPG maakt een clausule het voor het bedrijf het mogelijk de distributie te staken zonder dat de consument hiertegen bezwaar kan maken en zonder de verzekering van behoud van de contractuele rechten en verplichtingen.
Een handelaar behoudt zich het recht voor om eenzijdig de voorwaarden van het contract te wijzigen met betrekking tot de rechten en plichten van de partijen. In een contract voor mobiele telefonie bepaalt een clausule dat facturen maandelijks door de exploitant worden uitgereikt worden en hij behoudt zich wel het recht voor om deze frequentie te variëren na kennisgeving aan de abonnee.
Een indicatieve datum van uitvoering van een opdracht. In een koopcontract voor meubels staat: " wij streven ernaar de leverdata altijd te respecteren, maar deze gegevens zijn voor informatieve doeleinden".
De beëindiging van een contract is aan strengere eisen gebonden voor de consument dan voor de handelaar. In een "triple play" contract staat een clausule die bepaalt dat de beëindiging van het contract op initiatief van de exploitant geschiedt met een opzegtermijn van een maand na het versturen van een e -mail aan de consument , terwijl de beëindiging op initiatief van de consument met een aangetekende brief moet gebeuren.
Bewijsmateriaal voor de consument onnodig beperken. In een contract voor een bankrekening staat dat bij een storting van contant geld bij een geldautomaat , de aan de klant afgegeven ticket niet als bewijs van storting van het bedrag wordt erkend en dat het bewijs uitsluitend kan blijken uit een inventarisatie door de bank. Een dergelijke clausule laat de consument niet toe te bewijzen dat het bedrag dat hij heeft gestort, afwijkt van het geïnventariseerde bedrag.
Een clausule die de uitoefening van juridische acties hindert of verwijdert, of de consument verplicht om in geval van geschillen een niet erkende arbitrage te gebruiken. In een verhuiscontract staat een clausule die de termijn om schadeclaims ten gevolge van de verhuizing in te dienen beperkt tot 3 dagen.

Inwerkingtreding van het decreet

Gezien de ernst van de verstoring van de balans door de "zwarte" clausules, bepaalt het decreet dat het ook geldt voor lopende contracten.
De "zwarte" clausules die verboden zijn op grond van het decreet zijn niet bindend voor de consument. Zij worden geacht niet geschreven te zijn en het is niet mogelijk om ervan af te wijken.

De commissie inzake oneerlijke bedingen

De Commission des clauses abusives (CCA) die valt onder de minister die over consumentenzaken gaat, is samengesteld uit rechters, academici, vertegenwoordigers van consumenten en handelaren.
Het onderzoekt voorgestelde contracten en doet aanbevelingen waarin zij verzoekt om bepaalde clausules in contracten te schrappen. Deze aanbevelingen echter niet bindend voor de handelaren die vrij zijn om het advies al dan niet op te volgen. Het voorstel van de commissie is ook geen regel voor een rechter, maar de rechter verwijst er wel vaak naar.

Mijn contract bevat een oneerlijk beding. Wat te doen?

Indien de clausule is opgenomen in de lijst van "zwarte" clausules, hoef je hem niet toe te passen, omdat hij wordt beschouwd als "niet-geschreven". Wel deel je dit de handelaar mede onder verwijzing van artikel 1 van decreet nr.2009-302 van 18 maart 2009 tot uitvoering van artikel L.132-1 van de consumentenwet: "...l’article 1er du décret no 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l’article L.132-1 du code de la consommation".

Indien de clausule niet is opgenomen in de lijst van "zwarte" clausules, kan je contact met de handelaar opnemen met het argument dat de clausule een grote onbalans veroorzaakt tussen de rechten en verplichtingen in het contract.

En je kunt ook naar de rechter stappen!

Naar de rechter

Zoals met alle rechten van de consument kan de rechter gevraagd worden bepaalde clausules in consumentenovereenkomsten als ongeschreven te verklaren.

Als de clausule is opgenomen in de lijst van verboden clausules

In het geval dat de handelaar in zijn contract een clausule opneemt die verboden is bij decreet en hij wil deze bindend maken, ondanks je verzoek om de clausule te verwijderen, dan is een gerechtelijk bevel nodig om de handelaar te laten voldoen aan de bepalingen van openbare orde. Na bevestiging dat de clausule overeenkomt met een van de in de "zwarte" lijst genoemde clausules, dan zal de rechter dez nietig verklaren en de handelaar, op straffe, vragen om het van het contract te verwijderen.

Als de clausule is opgenomen in de lijst van vermeend oneerlijke clausules

De rechter beoordeelt de redelijkheid van de clausule in kwestie en is de handelaar niet in staat aan te tonen waarom de clausule niet onrechtmatig in zijn contract staat, dan zal de rechter hem nietig verklaren. Net als in het vorige geval kan de rechter van de handelaar vragen of eisen dat de clausule uit al zijn contracten wordt verwijderd.

Bij een aanbeveling van de commissie inzake oneerlijke bedingen

In dit geval dat het om een advies van de CCA gaat, beoordeelt de rechter de redelijkheid van de clausule, maar is het aan de consument om de onredelijkheid van de clausule te bewijzen. Het feit dat de clausule als oneerlijk werd beschouwd door de CCA is een sterk argument. Nogmaals kan de rechter van de handelaar vragen of eisen dat de clausule uit al zijn contracten wordt verwijderd.

De DGCCRF inschakelen

De Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) kan een handelaar benaderen en hem vragen binnen een redelijke termijn een clausule die per decreet verboden is uit zijn contract te verwijderen.
Deze dienst kan hiervoor ook de rechter inschakelen.

Een consumentenorganisatie inschakelen

Erkende consumentenverenigingen kunnen ook de burgerlijke rechter vragen om de intrekking van oneerlijke bedingen in overeenkomsten die consumenten worden aangeboden.

Wat gebeurt er met de rest van het contract?

Oneerlijke bedingen worden geacht niet te zijn geschreven. Maar het contract zelf wordt niet betwist. In het belang van de consument blijven alle overige bepalingen van de overeenkomst geldig en van toepassing.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention