allesfrans.com
 
BeginpaginaEnergieAlgemene energie informatieVrije gas- en elektriciteitsmarkt
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Vrije gas- en elektriciteitsmarkt

dinsdag 27 mei 2014 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

Naast de gevestigde exploitanten, biedt een tiental leveranciers in Frankrijk energievoorziening aan, eventueel vergezeld van andere diensten. Deze leveranciers zijn gebonden aan een specifiek wettelijk kader voor alle contracten voor energievoorziening van een consument, een niet-professional of een klein bedrijf wiens onderschreven vermogen gelijk is aan maximaal 36 kilovolt-ampère elektriciteit of waarvan het aardgasverbruik minder is dan 30.000 kilowattuur.

Het vorige artikel in deze rubriek: Verhouding prijzen van verschillende energiebronnen
Beoordeling:
Bezoeken: 254
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het aanbieden van elektriciteit of aardgas

aanbod ( artikel L121 -87 van de Code )
Het aanbieden van de levering van elektriciteit of aardgas is geregeld in artikel L.121-87 van de consumentenwet, ongeacht de gebruikte marketingmethode (telefoon, website, verkoop per post, kantoor, ...). Het wetsartikel vermeldt bepaalde verplichte informatie (17 vermeldingen) die het voor de consument mogelijk moet maken om een weloverwogen keuze te maken.
De volgende informatie moeten die keuze verduidelijken:

de informatie die doorgaans in de overeenkomst tussen consument en dienstverlener te vinden is (zoals de identificatie, omschrijving en prijzen van aangeboden producten en diensten, de prijsontwikkeling, informatie over het al dan niet gereguleerde karakter van de voorgestelde prijzen, mogelijkheid van terugkeer naar gereguleerde tarieven, contractduur en de geldigheid van het aanbod, factureringsafspraken en betaalmethodes);
de toegang tot specifieke informatie van de sector, zoals de geschatte termijn voor de aansluiting op de energievoorziening, de toegang tot bepaalde informatie met betrekking tot de distributienetbeheerder en de prijzen van de diensten die zij verricht, voorwaarden van contractuele aansprakelijkheid van de leverancier en de distributeur, de voorwaarden voor vergoeding indien de kwaliteit van de levering te kort schiet en de voorwaarden van terugbetaling en schadevergoeding in geval van fouten of vertraagde facturering, de situatie bij vrijwillige onderbreking van de stroomvoorziening.
informatie over consumentenrechten (de verplichting om het bestaan ​te vermelden ​van een herroepingsrecht (bijvoorbeeld in geval van televerkoop), voorwaarden voor beëindiging van het contract, geschillen en geschillenbeslechting, voorwaarden voor sociale tarieven voor minderbedeelde klanten).
 

Deze informatie moet de consument schriftelijk of op een duurzame drager hebben ontvangen vóór het sluiten van de overeenkomst, ook in het geval van aanbiedingen per telefoon. Het contract is alleen rechtsgeldig wanneer de consument het heeft ondertekend en teruggestuurd naar de leverancier (langs elektronische weg gesloten contracten zijn ook geldig).

In het geval van "in werking stelling", dat wil zeggen wanneer een klant een andere woning betrekt is de aanbieder niet verplicht om vooraf een contract aan de consument aan te bieden. In deze situatie vraagt de consument om onmiddellijke stroomvoorziening. Dit gebeurt meestal telefonisch met een leverancier. Indien de consument uitdrukkelijk verzoekt om onmiddellijke leveren van energie, ontvangt hij zijn contract direct.

De overeenkomst

In artikel L.121-88 van wet staat dat het door een consument ondertekende contract op papier staat of beschikbaar is op een duurzame drager (bijvoorbeeld e-mail).
Het contract moet vermelden:

de elementen in het aanbod,
de ingangsdatum van het contract,
indien van toepassing, de voorwaarden voor het herroepingsrecht,
de naam- en adresgegevenscontact van de beheerder van het distributienetwerk,
het de consument overeengekomen vermogen, alsmede de methodes om dat energieverbruik te registreren,
herinneren aan de belangrijkste wettelijke verplichtingen waaraan de consumenten is onderworpen voor wat betreft zijn interne energiefaciliteiten.

De uitvoering van de overeenkomst

Artikelen L.121-89 tot L.121-94:

Duur van de opdracht: leveranciers kunnen consumenten contracten van verschillende looptijden aanbieden, maar in hun aanbod moet ook een contract met een looptijd van maximaal één jaar worden voorgesteld,

 

Beëindiging van de overeenkomst:
Beëindiging bij verandering van leverancier: opzegging is mogelijk op elk gewenst moment; dit wordt gedaan zonder kosten, met uitzondering van die voor de netbeheerder als dit al in de offerte werd vermeld met betrekking tot de beëindiging en indien deze kosten gerechtvaardigd zijn); de nieuwe aanbieder is verantwoordelijk voor beëindiging van het contract,
Beëindiging na een wijziging in de contractvoorwaarden: in deze situatie heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden; hij moet ten minste een maand vóór de datum van toepassing van de voorgestelde wijziging worden geïnformeerd door de leverancier en kan de overeenkomst zonder kosten binnen een termijn van drie maanden na de datum van melding van deze informatie opzeggen.
Deze regel is niet van toepassing indien de wijziging in de overeenkomst worden opgelegd door wet- of regelgeving, bijvoorbeeld in geval van wijzigingen in de gereguleerde prijzen.
Facturatie moet ten minste éénmaal per jaar gebaseerd zijn op het werkelijke verbruik;
De leverancier is de enige gesprekspartner voor de consument: energieleveranciers zijn verplicht om een contract voor de levering van elektriciteit of aardgas én toegang tot het netwerken aan te bieden.
Maatregelen voor gehandicapte consumenten: leveranciers moeten hun de communicatie van informatie en contracten aanpassen aan de handicap(s) van de consument.

Voorwaarden voor toegang tot gereguleerde tarieven

(Wet nr. 2010-1488 van 7 december 2010 betreffende de nieuwe organisatie van de elektriciteitsmarkt, een wijziging van wet nr. ​​2005-781 van 13 juli 2005)
Alle providers mogen aanbiedingen tegen marktprijzen maken, maar alleen de gevestigde exploitanten (EDF , GDF SUEZ en niet-genationaliseerde distributeurs) mogen gereguleerde tarieven aanbieden.

Geschillen

In geval van geschil met een leverancier , is het raadzaam om een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen naar het adres dat verplicht op de factuur staat vermeld.
Indien het geschil niet is opgelost binnen twee maanden na de oorspronkelijke vordering en het geschil betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst, kan de consument binnen een volgende termijn van twee maanden contact opnemen met de nationale ombudsman voor de energie. Dat kan per post naar:

Médiateur national de l’énergie
Libre Réponse n°59252
75443 PARIS Cedex 09
of per e-mail via www.energie-mediateur.fr
 

Deze procedure is gratis en de ombudsman formuleert vervolgens binnen twee maanden een advies.

Consumenten kunnen ook de bevoegde rechter inschakelen volgens de gebruikelijke rechtsprocedures.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention