allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidZorgstelselMutuelleAanvullende ziektekostenverzekering: een ABC
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Aanvullende ziektekostenverzekering: een ABC

maandag 29 september 2014 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 20 april 2020

In dit artikel vind je enkele termen en afkortingen die je kunt tegenkomen bij een aanvullende ziektekostenverzekering.

Het vorige artikel in deze rubriek: Aanvullende ziektekostenverzekering
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 646
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Actes hors nomenclature

“Handelingen buiten nomenclatuur” zijn medische handelingen die niet worden vergoed door de ziektekostenverzekering.

Affections de Longue Durée (ALD)

“Langdurige aandoeningen” zijn ernstige en/of chronische ziekten waarvoor de sociale zekerheid een vergoeding van 100% van alle noodzakelijke behandelingen voorziet. Er worden een dertigtal ALD’s vermeld, waaronder diabetes, hypertensie, HIV, ...

Assurance individuelle accident

Individuele ongevallenverzekering die je beschermt tegen het risico van arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en dood veroorzaakt door zowel een professioneel als een prive ongeval.

Assuré

“Verzekerde”, de persoon die door een verzekering is beschermd tegen een geïdentificeerd risico.

Attestation de Tiers-Payant

Certificaat van transacties met derden, een document dat de rechten van de verzekerde weergeeft en worden gepresenteerd aan gezondheidswerkers. Die zullen de patiënt dan (meestal) niet om een betaling vragen.

Attestation Vitale

Een document (niet te verwarren met de Carte Vitale) dat wordt afgegeven door de CPAM van de verzekerde dat de gegevens van de Carte Vitale vermeldt. Een verzekeraar heeft een kopie van dit document nodig voor het opzetten van het systeem NOEMIE.

Ayant-droit

“Rechthebbende”, een persoon die in aanmerking komt voor een vergoeding, niet als individu, maar vanwege zijn banden met de verzekerde (bijvoorbeeld kinderen, echtgenoten, ...).

Bénéficiaire

“Begunstigde”, een persoon ten behoeve van wie de verzekering is aangegaan.

Carte Vitale

De groene verzekeringspas waarin de rechten van de verzekerde op vergoeding door de Assurance Maladie.

CMU-C

De is een gratis aanvullende ziektekostenverzekering die afhankelijk han het inkomen wordt toegekend.

CPAM

Caisse Primaire d’Assurance Maladie, het Franse ziekenfonds .

Date d’effet

“Ingangsdatum”, de datum waarop het contract in werking treedt.

Délai de carence

“Wachtperiode” is de periode waarin een nieuw deelnemer nog geen aanspraak kan maken op vergoedingen door de verzekering. Ook wel “délai d’attente” of “délai de franchise” genoemd.

Entente préalable

“Voorafgaande overeenstemming”. Sommige behandelingen hebben voorafgaande toestemming nodig.
Ze is in het bijzonder verplicht voor bepaalde producten en diensten die specifiek op de lijst van terugbetaalde producten en diensten vermeld staan (zoals orthopedische implantaten, kunstogen, sommige rolstoelen ...).
De toestemming wordt verkregen aan de hand van een kostenopgave van de arts voorafgaand aan het behandelingen.

Exclusion

“Uitsluiting” is wat wordt niet uitgekeerd door de verzekeringsovereenkomst. Alle contracten bevatten uitsluitingen van de dekking. Ze zijn vetgedrukt weergegeven in de algemene bepalingen van de verzekeringspolis.

Facture subrogatoire

Een document, afgegeven door de apotheker wat door de verzekerde vooruitbetaalde zorgkosten vermeld en je in staat stelt ze te laten terugbetalen wanneer je niet je carte de tiers payant kon gebruiken. Dit document moet door de verzekerde worden ondertekend en worden teruggestuurd naar de verzekeraar.

Feuille de Soins

Een document, afgegeven door de zorgverlener wat door de verzekerde vooruitbetaalde zorgkosten vermeld en je in staat stelt ze te laten terugbetalen wanneer je niet je carte de tiers payant kon gebruiken. Dit document moet door de verzekerde worden ondertekend en worden teruggestuurd naar de verzekeraar.

Forfait journalier hospitalier

“Dagvergoeding ziekenhuis” is het bedrag dat een patiënt aan een ziekenhuis betaalt voor een verblijf van meer dan 24 uur. Dit geld wordt gebruikt voor de kosten van onderdak en onderhoud.

Frais réels

“Werkelijke kosten”, de vergoedingen betaald voor de zorg.

Garantie

Dekking van het verzekerde risico door de verzekeraar.

Générique

Generieke geneesmiddelen bevatten het moleculaire product waarvan octrooibescherming is gedaald in het publieke domein. Ze hebben dezelfde effecten en worden toegediend op dezelfde wijze als de merknaam medicijnen.

Incapacité

“Onvermogen” is de gezondheidstoestand die de uitoefening van een tijdelijke of fulltime baan (tijdelijk) onmogelijk maakt.

Indemnités Journalières (IJ)

“Dagvergoedingen”zijn de door de verzekerde ontvangen vergoedingen voor het verlies aan inkomsten als gevolg van werkonderbrekingen.

Invalidité

“Invaliditeit” is de toestand van een persoon die lijdt aan een aandoening die het vermogen om te werken of inkomsten te derven met ten minste twee derde vermindert.

De eerste categorie heeft betrekking op de personen met een handicap, die hun inkomen met tweederde doet dalen, maar toch nog een beroep kunnen uitoefenen, eventueel aangepast na herclassificatie of revalidatie professionals en eventueel part-time.
De tweede categorie betreft patiënten die niet kunnen gaan werken.
De derde categorie is voor patiënten die permanente bijstand van een andere persoon nodig hebben om elementaire activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren.

Liste des produits et prestations (LPP)

Een specificatie van producten en diensten die onder de verzekering vallen.

Médicament générique

zie: Générique

Médecin correspondant

Wanneer je gezondheid dit vereist, kan je arts je adviseren om een andere arts te raadplegen, voor regelmatige controle of voor specifiek advies. Meestal is de de médecin correspondant een specialist, zoals een cardioloog, dermatoloog, ...
Hij werkt in overleg met de behandelend arts.

Médecin traitant

De behandelend arts is de arts die je kiest voor dagelijkse consulten en doorverwijzingen naar specialisten die je nodig hebt. Hij biedt medische zorg en doet de coördinatie van de zorg. Het kan een specialist of huisarts zijn.

NOEMIE

Norme Ouverte d’Echanges Maladie entre les Intervenants Extérieurs is een standaard voor de uitwisseling van gegevens over kosten tussen de sociale zekerheid en verzekeraars. Dit garandeert de polishouders een snelle snelle en veilige uitkering van vooruitbetaalde kosten.

Parcours de soins

“Zorgtraject” is de wijze van toegang tot geleverde zorg. Voor een volledige uitbetaling van kosten begint het in de meeste gevallen bij de médécin traitant.

Participation forfaitaire

“Eigen bijdrage”: een vast bedrag van € 1 wordt afgetrokken van de vergoeding van de procedures uitgevoerd door een arts (overleg met een huisarts of specialist, radiologie, biomedische analyse).

Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA)

Totaal en onomkeerbaar verlies van autonomie is een lichamelijke of geestelijke handicap vastgesteld vóór de leeftijd van 65 jaar. De verzekerde is definitief niet in staat om betaalde werkzaamheden te verrichten en is afhankelijk van hulp van een andere persoon om routinematige activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren.

Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS)

De jaarlijkse limiet voor de sociale zekerheid is het referentie-inkomen voor de sociale zekerheid die de basis vormt voor de berekening van de bijdrage, vergoedingen en garanties. Ze wordt op 1 januari van elk jaar bepaald.

Sect 1 ou 2

Sektor 1 of 2 (I of II) geeft de sector van de geraadpleegde arts aan:

Sect 1:, een “médecin conventionné en secteur 1” is een arts die zich bindt aan vergoedingsafspraken. Ze volgen het officiële tarief, de grondslag voor de vergoeding van de sociale zekerheid. Buiten het gecoördineerde zorgtraject mag hij andere vergoedingen vragen. Deze overschrijdingen worden niet vergoed door de sociale zekerheid.
Sect 2:, een “médecin conventionné en secteur 2” maakt aanspraak op "honoraires libres" en mag het officiële tarief met tact en gematigdheid overschrijden. De betrokken overschrijding wordt niet terugbetaald door de sociale zekerheid.

Secteur Conventionné

Alle huisartsen en medische instellingen die een tarief met de sociale zekerheid hebben ondertekend. Zij verbinden zich tot het overeengekomen tarief van de Sociale Zekerheid (sector I) te respecteren, met uitzondering van de overschrijdingen (sector II).

Tarif d’Autorité (TA)

De vergoeding die de sociale zekerheid toepast bij de behandeling door niet-gecontracteerde professionals (“professionnels non conventionnés”).

Tarif de Convention (TC)

De basis van de vergoedingen door de sociale zekerheid, zoals overeengekomen met de gezondheidswerkers.
Bij de oprichting van de CCAM in 2005 werd het overeengekomen tarief vervangen door de “Base de Remboursement”.

Ticket Modérateur (TM)

Het remgeld is het deel van de kosten dat niet wordt vergoed door de ziektekostenverzekering. Het percentage kan variëren, afhankelijk van de handelingen en medicijnen, je gezondheid, of het al dan niet respecteren van bepaalde zorg.

Tiers Payant

Een systeem waardoor een verzekerde de zorgkosten niet (volledig)hoeft voor te schieten. Dit systeem is gebaseerd op overeenkomsten tussen de professionals in de gezondheidszorg, de sociale zekerheid en de complementaire gezondheidszorg. Er bestaan:

De "tiers payant généralisé" die gebruikt kan worden voor de apotheek, radiologie, laboratoria en polikliniek, en
De "tiers payant pharmaceutique" die uitsluitend gebruikt wordt voor de apotheek.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention