allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsInspraak bij wijzigingen bestemmingsplan

Inspraak bij wijzigingen bestemmingsplan

woensdag 25 november 2015 , door Hanjo

De participatie van het publiek in stedelijke planningsdocumenten is bedoeld om bewoners in staat stellen mee te werken aan de ontwikkeling en het ontwerp van hun leefruimte, alsmede aan de herziening ervan.

Het vorige artikel in deze rubriek: Hulpformulier berekening vloeroppervlakte
Beoordeling:
Bezoeken: 46
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het Franse systeem van inspraak stamt oorspronkelijk uit de wet Bouchardeau van 12 juli 1983. Het wordt nu omschreven in meerdere wetsartikelen, zowel op het gebied van ruimtelijke ordening als van het milieu, die allemaal dit recht van inspraak omschrijven.
De planningdocumenten zelf worden omschreven in de eerste paragraaf van artikel L.122-4 van de Code de l’environnement. Het gaat om tekeningen, schema’s, programma’s en andere planningdocumenten van de staat, de lokale overheden en andere openbare instellingen.

Het concept van openbare raadpleging en het toepassingsgebied

De milieuwet Grenelle 2 (wet nr 2010-788 van 12 juli 2010) breidt het concept van een openbaar onderzoek uit naar een meer publieke raadpleging (enquête publique). Deze wet regelt de respons van het publieke onderzoek, rekening houdend met democratie en inspraak in de besluitvorming. Daarmee wordt rekening gehouden met internationale verdragen zoals het Verdrag van Aarhus over de toegang tot informatie, de inspraak bij besluitvorming en de toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden.

Artikel L. 123-2 van de Code de l’environnement bepaalt dat een openbaar onderzoek onderdeel moet vormen van de plannen, regelingen en programma’s die staan vermeld in de artikelen L.121-10 tot 121-15 van de code de l’urbanisme. Wanneer wordt verwezen naar deze secties van de code de l’urbanisme heeft dit vooral te maken met de belangrijkste planningdocumenten, zoals de vroegere DTA, nu de DTADD, de SDRIF, de SCOT en de PLU.

Er zijn momenteel twee soorten openbaar onderzoek geregeld door twee verschillende wetten: het openbaar onderzoek over onteigeningen (code de l’expropriation) en openbare onderzoeken met betrekking tot handelingen die de leefomgeving kunnen beïnvloeden (code de l’environnement).

De procedure van een openbaar onderzoek

De procedure van openbaar onderzoek is een direct resultaat van de wet Grenelle 2 en haar uitvoeringsbepalingen.

Het openbaar onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoekscommissaris, aangewezen door de voorzitter van de administratieve rechtbank (tribunal administratif, of door een onderzoekscommissie (bestaande uit een oneven aantal onderzoek commissarissen met een commissievoorzitter), meestal benoemd door de voorzitter van de administratieve rechtbank. Maar ook wettelijke instanties zoals een prefect kunnen een commissaris of commissie instellen.

Het doel van het onderzoek, de naam en de functie van de commissaris of de commissieleden, de openingsdatum, de plaats van het onderzoek, de duur en de voorwaarden moeten publiekelijk worden aangekondigd. Ook moet duidelijk worden gemaakt hoe en waar het publiek kennis kan nemen van de plannen en eventuele opmerkingen of bezwaren kan achterlaten. De commissaris kan ook gebruik maken van andere middelen om het publiek toegang te geven, zoals via een openbare vergadering om zo eventuele vragen te beantwoorden en een debat over het project op gang te brengen. Aan het einde van het openbaar onderzoek wordt door de commissaris een verslag gemaakt van de opmerkingen, suggesties en voorstellen die werden gedaan.

Voorafgaande raadpleging

De voorafgaande raadpleging (concertation préalable) werd in Frankrijk ingevoerd door de wet van 18 juli 1985. Zoals de naam al aangeeft gaat het hier om een procedure die plaatsvindt vóór de ontwikkelingsfase van het document. Dit overleg laat bewoners, lokale verenigingen en andere betrokkenen participeren in de ontwikkeling van een project en vraagt niet alleen om een ​​mening.
Haar procedure is veel eenvoudiger. Het besluitvormende orgaan dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het document bepaalt wat er van de raadpleging wordt verwacht (wat de doelstellingen zijn) en op welke wijze de publieke opinie wordt verzameld. Dat kan variëren van een ideeënbus, een openbare vergadering (bijvoorbeeld in het geval van wijziging van een PLU) tot een publieke enquete.

Een lokaal referendum

De tweede alinea van artikel 72-1 van de Franse Grondwet bepaalt dat een lokale overheid onder bepaalde voorwaarden op eigen initiatief een referendum onder haar bewoners mag organiseren. Er is ook de mogelijkheid van een lokaal referendum op initiatief van de bevolking, maar dit heeft slechts adviserende waarde. Het kan niet leiden tot een geschil.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Huidige bezoekers: 40

Lees ook:
 

Allesfrans, ook voor:
 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |