Beginpagina > Nieuws > Nieuwsberichten > Franse begroting 2018

Uit de (Franse) media...

Franse begroting 2018

De op woensdag 27 september 2017 gepresenteerde financieringswet 2018 is een begroting om initiatieven vrij te maken en de Fransen te beschermen.

zondag 1 oktober 2017, door Hanjo

De op woensdag 27 september 2017 gepresenteerde financieringswet 2018 maakt deel uit van een geheel van hervormingen gericht op de versterking van de Franse economie, vernieuwing van het sociaal model en voorbereiding op de toekomst.

Het vorige artikel in deze rubriek: Begroting 2018 Franse sociale zekerheid
Beoordeling:
1 stem
  • Druk dit artikel af
  • Email
  • Reactie
  • RSS
  • RSS
  • RSS

Wat de Franse regering ervan zegt

De begroting moet de koopkracht van de gezinnen herstellen, met de geleidelijke afschaffing van de huisvestingsbelasting (taxe d’habitation) voor 80% van de Franse burgers en heeft tot doel ervoor te zorgen dat werk meer loont dankzij de afschaffing van bepaalde werknemersbijdragen. De begroting voorziet ook in een verhoging van het minimum ouderdomspensioen en de uitkering voor volwassenen met een handicap.

Een andere doelstelling is bedrijven in staat te stellen te investeren en personeel in te huren. Daarvoor wordt de vennootschapsbelasting verlaagd. Ook wordt de vermogensbelasting hervormd door de invoering van een forfaitaire heffing en de vervanging van de ISF door een belasting op onroerend vermogen, om investeringen te stimuleren.

Het is een begroting die niet alleen de middelen voor defensie en veiligheid van de Fransen versterkt, maar die ook aan de toekomst denkt en toekomstige generaties beschermt door de overheidsuitgaven te beheersen en de staatsschuld te stabiliseren. Het overheidstekort, dat in 2017 2,9% bedroeg, zal in 2018 dalen naar 2,6%, wat het land weer geloofwaardig moet maken in Europa en het een krachtiger pleidooi kan houden voor de Europese wederopbouw waartoe de Franse president zich heeft verbonden.

Wat houdt de begroting meer in detail in

Maatregelen om de Fransen hun koopkracht terug te geven en arbeid te waarderen.

Geleidelijke afschaffing van de taxe d’habitation voor 80% van de Franse burgers tegen 2020

Vanaf 2018 daalt de huisvestingsbelasting met 30%. Op de lange termijn zal elk huishouden dat daarvoor in aanmerking komt gemiddeld 550 euro per jaar besparen.

Verlaging van de socialezekerheidsbijdragen

Vanaf 2018 worden de werknemersbijdragen voor de werkloosheids- en ziektekostenverzekering afgeschaft. De financiële winst van deze maatregel, die in twee fasen in 2018 van toepassing zal zijn, zal vanaf januari 2018 voor alle werknemers in de particuliere sector zichtbaar zijn op hun loonstrook. Deze afschaffing wordt gefinancierd door toename van 1,7% van de CSG (één van de sociale bijdragen). Voor een minimumloner zal de maatregel resulteren in een netto salariswinst van € 132 in 2018 en € 263 vanaf 2019. Zelfstandigen zullen profiteren van een verlaging van de socialezekerheidsbijdragen, die de stijging van de CSG voor iedereen volledig zal compenseren, alsmede een degressieve vrijstelling van deze bijdragen, die zal resulteren in een verhoging van de koopkracht voor 75% van hen.

Stijging in het "minimumtarief" van de ouderdom

Het huidige "minimum vieillesse" (€ 803) zal tegen 2020 worden verhoogd tot € 903. Deze stijging zal 596.300 mensen ten goede komen. In april 2018 zal het met € 30 stijgen voor alleenstaanden.

Herwaardering van de invaliditeitsuitkering voor volwassenen

Momenteel komt de allocation adulte handicapé (AAH) van € 811 per maand ten goede aan 1,1 miljoen onwoners. Dit bedrag zal op 1 november 2018 worden verhoogd tot € 860 euro en op 1 november 2019 tot € 900.

Maatregelen om de werkloosheid te bestrijden

Verhoging van de activiteitspremie

De prime d’activité, die momenteel 2,6 miljoen huishoudens ontvangen (waaronder bijna 500.000 jongeren) voor een gemiddeld bedrag van bijna € 160 per maand, zal vanaf 2018 met 20 euro per maand worden verhoogd en tegen het einde van de periode van vijf jaar met 80 euro per maand.

Heroriëntering van het werkgelegenheidsbeleid om prioriteit te geven aan beroepsopleiding

In het kader van het "Plan d’investissement dans les compétences" zal 14 miljard euro aan kredieten worden vastgelegd over de periode van vijf jaar, waarvan 1,5 miljard euro vanaf 2018. Het doel is om 1 miljoen werklozen en 1 miljoen jongeren die ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn, een opleiding in vaardigheden te bieden. Andere door de overheid gefinancierde regelingen, zoals contracten voor bijstand, zullen worden geheroriënteerd en gericht zijn op doelgroepen (zoals begeleidende gehandicapte leerlingen in scholen, noodsituaties in gezondheid) en prioritaire gebieden (overzeese gebieden, plattelandsgemeenten). In 2018 zullen 200.000 contracten worden gefinancierd, vergeleken met 310.000 in 2017.

Maatregelen ter bevordering van de competitiviteit en attractiviteit

Vermindering van de vennootschapsbelasting

De impôt sur les sociétés bedraagt momenteel 33%, vergeleken met een Europees gemiddelde van 25%. Deze kloof zal binnen vijf jaar worden gedicht. Vanaf 2018 zal het tarief dalen tot 28% voor alle bedrijven over de eerste € 500.000 winst.

Vervanging van de CICE door lichtere heffingen

De CICE, een belastingvoordeel voor werkgevers, zal in 2018 worden gehandhaafd. Het zal worden verlaagd van 7 tot 6% en in 2019 worden vervangen door een verlaging van de langetermijnbijdragen van werkgevers, gericht op lage lonen.

Maatregelen om productieve investeringen en innovatie te stimuleren

Toepassing van een uniforme forfaitaire heffing op kapitaalinkomsten vanaf 2018

Populaire spaarproducten (livret A en andere gereglementeerde spaarboekjes) blijven vrijgesteld van heffingen.

Vervanging van de vermogensbelasting door een onroerendgoedbelasting

Vanaf 2018 zal de ISF worden afgeschaft en vervangen door een nieuwe belasting, de IFI, die gebaseerd is op de waarde van de vastgoedportefeuille, exclusief financiële activa.

Maatregelen voor de ecologische overgang

Koolstofneutraliteit

20 miljard euro van het grote investeringsplan zal de komende vijf jaar worden vrijgemaakt om de koolstofneutraliteit om te buigen (thermische renovatie, toename van de productie van hernieuwbare energie, enz.)

Verlenging van het belastingvoordeel voor energietransitie

Ook in 2018 zal dit belastingvoordeel van toepassing zijn.

Omschakelingspremie voor vervuilende voertuigen

Een toeslag van € 1000 voor de aankoop van een nieuw of gebruikt voertuig zal beschikbaar zijn voor alle eigenaars van benzinevoertuigen van vóór 1997 en dieselvoertuigen van vóór 2001. Voor niet-belastingplichtige huishoudens zal de premie worden verdubbeld.

Veralgemening van de "energiecheque"

De chèque énergie, die in 2017 experimenteel werd ingevoerd en waarmee financiële steun wordt verleend aan huishoudens met een zeer laag inkomen om hun energierekening te betalen, zal op 1 januari 2018 worden uitgebreid tot heel Frankrijk. Het gaat om 4 miljoen huishoudens. Afhankelijk van de situatie van de huishoudens zal het bedrag tussen € 48 en € 227 per jaar liggen.

Aanpassing van de accijnzen op diesel en benzine

Het tarief van de binnenlandse belasting op het energieverbruik wordt met 2,6 cent per liter per jaar verhoogd gedurende 4 jaar.

Maatregelen voor de hervorming van het huisvestingsbeleid

Hervorming van de huisvestingssubsidies

De begroting voor de APL’s (momenteel 18 miljard euro) zal met 1,7 miljard euro worden verlaagd. Deze daling, die de huurders van de sociale woningen zal treffen, zal geen directe impact hebben op hen, dankzij een bijkomende daling van de huren.

Verlenging van de Pinel-regeling en de lening tegen nultarief

De Pinel-regeling voor investeringen in huurwoningen wordt voor 4 jaar vernieuwd en is gericht op gespannen gebieden. De PTZ wordt ook met 4 jaar verlengd om de woningbezit van huishoudens met een laag inkomen en middeninkomen te ondersteunen.

Maatregelen voor leger, veiligheid en justitie

Ongekende verhoging van het budget voor het leger

Het budget voor het Franse leger gaat in 2018 met 1,8 miljard euro omhoog en vervolgens met 1,7 miljard euro per jaar tot 2022.

Verhoging van de middelen voor de Franse veiligheid

0,2 miljard in 2018 en 0,5 miljard in 2020. De personele middelen voor de interne veiligheidstroepen zullen tegen 2018 worden uitgebreid met 200 extra banen bij de nationale politie en gendarmerie.

De rechtsmiddelen van justitie worden versterkt met extra banen

Justitie zal haar middelen in 2018 met 3,9% zien toenemen, wat neerkomt op een stijging van meer dan 260 miljoen euro. In 2018 zullen 1000 extra banen worden gecreëerd.

 

Het volgende artikel in deze rubriek: Betere vertalingen dan Google Translate?
Reacties
Reacties

Aangesloten bezoekers: 85

In deze rubriek

In deze rubriek wat interessante of opvallende artikels uit de Franse media. Wanneer ze betrekking hebben op een rubriek of artikel op onze website vind je een doorverwijzing onderaan het artikel.

Het nieuwste artikel staat bovenaan.

 

 
© Allez-Allier/AllesFrans 2008-2018 | SPIP | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Overzicht van de site | Mention | Afmelden |