allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkModelbrieven en standaarddocumentenOpzeggen abonnement internet (voorwaarden)
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Opzeggen abonnement internet (voorwaarden)

maandag 9 oktober 2017 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 19 april 2020

Je internetprovider heeft zijn voorwaarden aangepast en dat is voor jou een geldige reden om het abonnement kosteloos op te zeggen. Daarbij kun je deze brief aangetekend met ontvangstbevestiging aan de provider zenden.

Het vorige artikel in deze rubriek: Ontheffende reisverklaring (ivm Corona-virus)
Beoordeling:
Bezoeken: 113
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Frans

Achternaam en voornaam
Adres
Naam provider
Adres provider
 

Woonplaats, le datum

 

Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous demande de bien vouloir mettre fin au contrat No nummer contract.

 

La possibilité de résilier ce contrat m’est offerte car ma demande se fonde sur un juste motif, à savoir, Modification unilatérale des conditions générales de vente du contrat qui nous lie.
Conformément à l’article L121-84 du Code de la Consommation, inséré par la Loi No 2004-669 du 9 juillet 2004, je refuse ce changement et souhaite par conséquent résilier le contrat sans pénalité.

 

Il vous est rappelé que conformément aux disposition de l’article L. 121-84-2 du code de la consommation le préavis de résiliation ne saurait prendre effet plus de dix jours à compter de la réception par vos soins de ma demande de résiliation sauf date postérieur à ma convenance.

 

De jurisprudence constante, les clauses qui prévoient une durée minimale d’abonnement sans possibilité de résilier pour justes motifs sont déclarées illicites ou abusives (TGI Nanterre, 9 février 2006 UFC c/ WANADOO, TGI Paris, 21 février 2006 UFC c/ FREE, TGI Nanterre dans une instance AOL, TGI Paris, 5 avril 2005 dans une instance Tiscali).

 

Il va sans dire que la présente demande vous est adressée pour les justes motifs indiqués ci-dessus. En foi de quoi, je vous prie de bien vouloir accueillir favorablement ma demande de résiliation, lui conférer un effet immédiat*, et, par suite, suspendre tout prélevement de mon compte.

 

Vous remerciant, par avance d’accueillir favorablement la présente demande, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

 

Handtekening

 


Nederlands

Achternaam en voornaam
Adres
Banknaam
Adres bank
 

Woonplaats, datum

Betreft:

 

Mevrouw, mijnheer,

 

Ik verzoek u hierbij het contract nr. nummer contract op te zeggen.

 

Ik krijg de mogelijkheid om dit contract op te zeggen omdat mijn verzoek is gebaseerd op een gerechtvaardigde reden, namelijk eenzijdige wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden van het contract dat ons bindt.
Overeenkomstig artikel L121-84 van het Wetboek van Consumentenzaken, ingevoegd bij Wet nr. 2004-669 van 9 juli 2004, wijs ik deze wijziging af en wens ik de overeenkomst derhalve zonder boete op te zeggen.

 

U wordt eraan herinnerd dat dit in overeenstemming is met de bepalingen van artikel L. 121-84-2 van het consumentenreglement, treedt de opzegging niet later in werking dan tien dagen nadat u mijn verzoek om beëindiging heeft ontvangen, behalve als ik om een latere datum verzoek.

 

Volgens jurisprudentie worden clausules die voorzien in een minimum abonnementsperiode zonder de mogelijkheid van opzegging om gegronde redenen onwettig of onrechtmatig verklaard (TGI Nanterre, 9 februari 2006 UFC c/WANADOOO, TGI Parijs, 21 februari 2006 UFC c/ FREE, TGI Nanterre in een AOL-rechtbank, TGI Parijs, 5 april 2005 in een Tiscali-rechtbank).

 

Het spreekt voor zich dat deze aanvraag om bovengenoemde redenen tot u is gericht. Ten blijke daarvan verzoek ik u om in te stemmen met mijn verzoek om beëindiging van mijn contract, het onmiddellijk in werking te stellen* en bijgevolg elke incasso van mijn account op te schorten.

 

Ik dank u bij voorbaat voor uw steun aan dit verzoek.
Hoogachtend,

 

Handtekening

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Huidige bezoekers: 71

Trefwoorden
Modelteksten Opzegging Abonnement
 
Soortgelijk items
 

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention