allesfrans.com
 
BeginpaginaVerkeer en vervoerDocumentenKenteken(bewijs)Cerfa N° 15776 - Certificat de cession
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Cerfa N° 15776 - Certificat de cession

zaterdag 21 oktober 2017 , door Hanjo

Bewerkt op donderdag 30 augustus 2018

Dit formulier is verplicht wanneer een voertuig van eigenaar verandert. Het dient volledig te worden ingevuld, waarbij correcties of doorhalingen niet worden aanvaard!

Dit formulier vervangt Cerfa N° 13754.
In dit artikel bespreken we versie 1, dus Cerfa N° 15776*01, wat mogelijk niet de meest recente versie is!
 
Het vorige artikel in deze rubriek: Cerfa N° 13750 - Aanvraag kentekenbewijs
Beoordeling:
Bezoeken: 1.934
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het formulier bestaat uit twee pagina’s met identieke vragen. Het dient te worden ingevuld door de oude eigenaar, waarna iedere pagina door de oude en de nieuwe eigenaar wordt ondertekend. Met het document verklaart de oude eigenaar afstand te hebben gedaan van het voertuig.

LE VÉHICULE (à remplir par l’ancien propriétaire) - HET VOERTUIG (in te vullen door de oude eigenaar)
(A) Numéro d’immatriculation het kenteken
(E) Numéro d’identification du véhicule Identificatienummer
(B) Date de 1re immatriculation eerste registratiedatum (eerste toelating)
(D.1) Marque Merk
(D.2) Type variante version Type fabrikant, variant en versie
(J.1) Genre national Voertuigcategorie
(D.3) Dénomination commerciale Handelsnaam
Kilométrage inscrit au compteur du véhicule : Kilometerstand op de teller van het voertuig
Présence du certificat d’immatriculation : Aanwezigheid kentekenbewijs (aankruisen)
 OUI – numéro de formule JA, (bij nieuw type kentekenplaat) het documentnummer op de eerste bladzijde onder de vermelding "Certificat d’immatriculation"
ou (I) date du certificat d’immatriculation datum van het kentekenbewijs (bij oud formaat kentekenplaat)
 NON – Motif d’absence de certificat d’immatriculation : NEE, met reden waarom het kentekenbewijs afwezig is
Ancien propriétaire - Oude eigenaar
Personne physique*  Sexe : M  F  Personne morale*  Natuurlijk persoon, Geslacht M/V, Rechtspersoon
Je soussigné(e), Ondergetekende,
NOM, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE, N° SIREN naam, gebruikelijke naam (bv naam echtgeno(o)t(e), indien van toepassing) en voornaam, of bedrijfsnaam en bedrijfsnummer
Adresse complète Volledig adres
N° de la voie, Extension, Type de voie, Nom de la voie Huisnummer, toevoeging, soort weg, naam weg (zie artikel Die ingewikkelde adresgegevens...)
Code postal, Nom de la commune Postcode, Naam gemeente
Certifie (veuillez cocher la case correspondante) :  cédé  cédé pour destruction Verklaar (aankruisen wat van toepassing is): afstand te hebben gedaan (voor vernietiging)
Jour, Mois, Année, Heures, Minutes Jaar, maand, dag, uur (24-urig), minuten
le véhicule désigné ci-dessus het hierboven omschreven voertuig 1 Je certifie en outre (veuillez cocher la case correspondante): Ik verklaar voorts (aankruisen wat van toepassing is):
 Avoir remis au nouveau propriétaire un certificat établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’Intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule; Aan de nieuwe eigenaar een certificaat[1] te hebben overhandigd dat minder dan vijftien dagen geleden door de minister van Binnenlandse Zaken werd afgegeven en dat de administratieve status van het voertuig op de datum van afgifte aangeeft;
Que ce véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation; Dat het voertuig geen belangrijke wijzigingen heeft ondergaan die de gegevens van het certificaat van overeenstemming of van het huidige kentekenbewijs kunnen wijzigen;
 Que ce véhicule est cédé pour destruction à un professionnel de la destruction des véhicules hors d’usage (VHU) portant le n° d’agrément :___ dat dit voertuig ter vernietiging werd overgebracht naar een professionele verwijderaar van autowrakken (VHU) met het goedkeuringsnummer:
(Le numéro d’agrément VHU du professionnel acquéreur est obligatoire si le véhicule est une voiture particulière, une camionnette ou un cyclomoteur à trois roues. La liste des professionnels agréés est disponible sur
https://immatriculation.ants.gouv.fr).
(Het VHU-goedkeuringsnummer van de professionele koper is verplicht als het gaat om een personenauto, een pick-up truck of een driewielige bromfiets. De lijst van erkende professionals is beschikbaar op
https://immatriculation.ants.gouv.fr).
Fait à __, le__ Opgemaakt te (plaats), op (datum)
Signature de l’ancien propriétaire Handtekening van de oude eigenaar
Pour les sociétés : nom et qualité du signataire et cachet Voor bedrijven: naam en hoedanigheid van de ondertekenaar en stempel
Nouveau propriétaire - Nieuwe eigenaar
Personne physique*  Sexe : M  F  Personne morale*  Natuurlijk persoon, Geslacht M/V, Rechtspersoon
Je soussigné(e), Ondergetekende,
NOM, NOM D’USAGE le cas échéant et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE, N° SIREN naam, gebruikelijke naam (bv naam echtgeno(o)t(e), indien van toepassing) en voornaam, of bedrijfsnaam en bedrijfsnummer
Adresse complète Volledig adres
N° de la voie, Extension, Type de voie, Nom de la voie Huisnummer, toevoeging, soort weg, naam weg (zie artikel Die ingewikkelde adresgegevens...)
Code postal, Nom de la commune Postcode, Naam gemeente
Certifie (veuillez cocher la case correspondante) : Verklaar (aankruisen wat van toepassing is):
 Acquérir le véhicule désigné ci-dessus aux dates et heures indiquées par l’ancien propriétaire; Het hierboven genoemde voertuig te verkrijgen op de door de vorige eigenaar aangegeven datum en tijd;
 Avoir été informé de la situation administrative du véhicule te zijn ingelicht over de administratieve status van het voertuig
Fait à __, le__ Opgemaakt te (plaats), op (datum)
Signature du nouveau propriétaire Handtekening van de nieuwe eigenaar
Pour les sociétés : nom et qualité du signataire et cachet Voor bedrijven: naam en hoedanigheid van de ondertekenaar en stempel
Vergeet ook niet daaronder het vakje aan te kruisen bij "Je m’oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale", wanneer je niet wilt dat je gegevens worden doorgegeven voor reclamedoeleinden!

Voetnoten:

[1het zogenaamde certificat administrative

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention