allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenIn overheidsdienstVoorbehouden beroepen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Voorbehouden beroepen

donderdag 15 februari 2018 , door Hanjo

Frankrijk kent verschillende beroepen waarvan de uitoefening door vreemdelingen wettelijk verboden is. Het gaat hierbij niet alleen om het ambtenarenapparaat, maar ook om de status van een aantal particuliere beroepen of bepaalde overheidsbedrijven. De Franse overheid noemt ze de "soevereiniteitsbanen" en geeft voor de ambtelijke functies de volgende richtlijnen.

Het vorige artikel in deze rubriek: De voorwaarden om in overheidsdienst te kunnen treden
Beoordeling:
Bezoeken: 58
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het gaat om beroepen waarvan de toegang voor vreemdelingen wordt beperkt door een voorwaarde van nationaliteit en/of diploma. Voor buitenlanders gesloten banen zijn vooral te vinden in de publieke sector. De tewerkstelling van gevestigde exploitanten in de drie openbare functies (staat, ziekenhuis en territoriaal) is verboden voor buitenlanders van buiten de EU. Bovendien mogen ondernemingen met de status van beheermaatschappij voor openbare dienstverlening (La Poste, EDF-GDF, Air France) en openbare industriële en commerciële instellingen met meer dan één miljoen werknemers enkel statutair agenten aanwerven uit Frankrijk of onderdanen van een lidstaat van de Europese Gemeenschap. Dit belet hen niet om buitenlanders in te huren voor taken die identiek zijn aan die van een statutair personeelslid, maar uitsluitend als arbeidscontractant of hulpfunctionaris.

Bij een schatting in 2000 kwam men op een totaal van bijna 7 miljoen banen die geheel of gedeeltelijk verboden zijn voor buitenlanders, ofwel ongeveer 30% van alle banen.

De uitzondering voor de zogenaamde "emplois de souveraineté"

Artikel 5 bis van de wet van 13 juli 1983 stelt de grenzen vast voor de openstelling van de openbare dienst voor onderdanen van de Europese Gemeenschap:

Onderdanen van lidstaten van de Europese Gemeenschap of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van Frankrijk, hebben onder de in het algemeen statuut vastgestelde voorwaarden toegang tot korpsen, personeel en posten van leidinggevend en professioneel personeel. Zij hebben echter geen toegang tot banen waarvan de bevoegdheden noch ondeelbaar zijn aan de uitoefening van de soevereiniteit, noch directe of indirecte deelname aan de uitoefening van de prerogatieven van de staat of andere overheidsinstanties van openbaar gezag inhouden […]

Deze beperking wordt gerechtvaardigd door de aard van de taken die overeenkomen met bepaalde posten die niet aan onderdanen van andere lidstaten mogen worden toegekend op grond van hun deelneming aan de uitoefening van het openbaar gezag. Het moet echter worden beschouwd als een naar behoren gerechtvaardigde en evenredige uitzondering op het beginsel van openheid dat in het algemeen statuut wordt erkend.

Wat is een soevereiniteitsfunctie?

Het concept van het gebruik van soevereiniteit bepaalt van geval tot geval of het al dan niet mogelijk is de tewerkstelling uitsluitend voor eigen onderdanen te reserveren. Deze analyse moet worden uitgevoerd ter ondersteuning van een cluster van aanwijzingen, waarvan de belangrijkste aanwijzingen hieronder worden opgesomd.
In zijn advies van 31 januari 2002 oordeelde de Conseil d’Etat dat de ministeriële sectoren die als "régaliens" (regaal[1]) kunnen worden omschreven en dus betrekking hebben op gebieden van gesloten werkgelegenheid, de volgende zijn: defensie, begroting, economie en financiën, justitie, binnenlandse zaken, politie, buitenlandse zaken.

In dit advies wordt er ook op gewezen dat het begrip "directe of indirecte participatie" in de uitoefening van de openbare macht en de bescherming van de algemene belangen van de staat betrekking heeft op de uitoefening van functies die als regaal worden aangemerkt en op de deelname, als opdrachtgever binnen een overheidsinstantie, aan ten minste een van de volgende elementen: het opstellen van rechtshandelingen, het toezicht op de toepassing ervan, het bestraffen van inbreuken, het nemen van maatregelen met betrekking tot de mogelijkheid om dwang uit te oefenen en het uitoefenen van voogdij.

Ten slotte definieert de Conseil d’Etat een reeks indicatoren die het mogelijk maken te stellen dat de betrokken tewerkstelling verband houdt met de uitoefening van de prerogatieven[2] van het openbaar gezag, op basis van de volgende criteria: eedaflegging, verbod van het stakingsrecht, toegang tot vertrouwelijke documenten, hiërarchische positionering en advies aan de regering, het voordeel van een delegatie van ondertekening.

Hoe moet hier in de praktijk mee worden omgegaan

In concreto moeten de beheersdiensten de aanvragen om toegang tot een bepaalde post per geval beoordelen op grond van de aard van de taken en verantwoordelijkheden die uit de betrokken functie voortvloeien.

Niet alle posten in de regale sectoren brengen noodzakelijkerwijs de uitoefening van prerogatieven van openbaar gezag met zich mee. Dit is bijvoorbeeld het geval voor niet-administratieve, niet-beslissende administratieve taken zoals technisch advies, onderhoud, enz. Deze posten kunnen dus niet alleen voor eigen onderdanen worden gereserveerd.

Wat de administratieve of besluitvormingstaken betreft, moet het open of gesloten karakter van een post eveneens worden beoordeeld op basis van de mate waarin een post deelneemt aan de uitoefening van het openbaar gezag. De band moet rechtstreeks zijn, zodat de werkgelegenheid als gesloten kan worden beschouwd voor onderdanen van de Gemeenschap. Aan de andere kant kan indirecte participatie, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van besluitvorming (uitvoering van de taak, het samenstellen van een dossier, onderzoek op het eerste niveau, controle van de formele regelmatigheid van een procedure, enz.), niet de motivatie zijn te veronderstellen dat de baan voorbehouden is.

De bij de wet van 26 juli 2005 ingevoerde hervorming is niet bedoeld om een lijst op te stellen van "gesloten" banen voor onderdanen van de Gemeenschap: deze optie is overbodig gezien het aantal, de diversiteit en de constante ontwikkeling van de banen. De aanpak op individuele basis is de enige manier om ervoor te zorgen dat het ruimst mogelijke beginsel van openheid in de overheidsdienst wordt nageleefd.
Daarom is het niet passend om te verwijzen naar het orgaan of kader, maar alleen naar de functies die daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd.

Een team kan "gemengd" zijn met soevereiniteit en niet-soevereiniteitsmissies. In het onderhavige geval is het niet passend om de toegang te verbieden indien de aanvraag betrekking heeft op een van de banen die geen zogenaamde soevereine bevoegdheden omvat. Zo geeft de adviseur voor buitenlandse zaken bijvoorbeeld toegang tot zeer uiteenlopende functies op het gebied van deskundigheid, vertegenwoordiging, consulaire aangelegenheden, enz.

Deze beoordeling moet worden gemaakt bij de aanstelling van de ambtenaar in het orgaan of kader van de betrokken functies, op basis van de taakomschrijving van de voorgestelde functie en, in voorkomend geval, op basis van het interministeriële repertorium van de beroepsactiviteiten van de staat (RIME) ten aanzien van het ambtenarenapparaat van de staat, dat een nuttig referentie-instrument vormt om de verschillende beroepen te identificeren en de verantwoordelijkheden en verantwoordelijkheden die daarmee verband houden, in acht te nemen.

Dit onderzoek kan worden uitgevoerd op twee bestuursniveaus: binnen de dienst waar de post is gevestigd, die het best op de hoogte is van de aard van de taken van de betrokken functie, en binnen de dienst Personeelszaken, die een transversaal overzicht heeft van de administratieve posten.
In de gedecentraliseerde diensten zou de prefectuur deze coördinerende rol kunnen vervullen, rekening houdend met de aanwijzingen van de centrale overheidsdiensten op dit gebied. Voor openbare instellingen kan de toezichthoudende autoriteit ook worden geraadpleegd. In het geval van territoriale of ziekenhuisambtenaren kunnen lokale overheden en ziekenhuizen dit onderzoek op dezelfde wijze uitvoeren.

Voetnoten:

[1rechten en praerogativa die aan de koning/keizer toekwamen, of waar hij aanspraak op maakte

[2rechten die aan een bestuurder of autoriteit met uitsluiting van alle anderen, zijn opgedragen

 

Reacties
 

Huidige bezoekers: 59

Dit artikel staat in rubriek:
 • In overheidsdienst

  Werken bij de Franse overheid is niet altijd een mogelijkheid voor buitenlanders, maar dat een functie als ambtenaar voorbehouden is aan de Fransen is ook niet waar.

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention