allesfrans.com

 • Een humoristische kijk op "tu" en "vous"

  Een Amerikaanse krant legt het haarfijn uit.

 • Festi’BD, het jaarlijks stripfestival van Moulins

  Ieder jaar wordt eind maart in de stad Moulins een gratis toegankelijk stripfestival georganiseerd.

 • Soorten tegels en hun prijs

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Een humoristische kijk op "tu" en "vous"

  Een Amerikaanse krant legt het haarfijn uit.

 • Festi’BD, het jaarlijks stripfestival van Moulins

  Ieder jaar wordt eind maart in de stad Moulins een gratis toegankelijk stripfestival georganiseerd.

  
BeginpaginaWerk en inkomenArbeidswetgevingProfessionele gelijkheid

Professionele gelijkheid

zaterdag 10 maart 2018, door Hanjo

Het beginsel van gelijkheid van mannen en vrouwen op het werk komt tot uiting in verschillende stadia van de arbeidsverhouding.

Het vorige artikel in deze rubriek: Minimale werkweek van 24 uur
Beoordeling:
Bezoeken: 14
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het beginsel van gelijkheid van mannen en vrouwen impliceert immers het verbod op discriminatie bij aanwerving, het verbod op verschillen in beloning en loopbaanontwikkeling, de verplichting om een schriftelijk verslag op te stellen, maar ook om met werknemersvertegenwoordigers te onderhandelen, de verplichting om maatregelen te nemen ter voorkoming van seksuele intimidatie in de onderneming, enz.

Beginsel van professionele gelijkheid bij indienstneming

Het is verboden om in een vacature het geslacht (of burgerlijke staat) van de sollicitant te vermelden of rekening te houden met het geslacht van de sollicitant als criterium voor werving.

Weigering om een persoon in dienst te nemen op grond van geslacht, burgerlijke staat of zwangerschap is eveneens verboden.

Let op: het gelijkheidsbeginsel is niet van toepassing wanneer het lidmaatschap van een van beide geslachten voldoet aan een essentiële en bepalende beroepsvereiste, mits het doel legitiem en evenredig is. De lijst van deze functies en beroepsactiviteiten is opgenomen in het arbeidswetboek (artikel R. 1142-1).

Beginsel van gelijke beloning en loopbaanontwikkeling

De werkgever is verplicht gelijke beloning voor gelijk of gelijkwaardig werk tussen mannen en vrouwen te garanderen. De werkgever kan dus geen loondifferentiatie maken op grond van geslacht.

Evenmin mag de werkgever rekening houden met het geslacht bij beslissingen over opleiding, indeling, bevordering, overplaatsing, verlof, verlof, tuchtrechtelijke maatregelen of ontslag, enz.

Verplichtingen inzake informatieverstrekking

In alle bedrijven moet de werkgever de tekst van de artikelen L. 3221-1 tot L. 3221-7 van het arbeidswetboek (de artikelen met betrekking tot gelijke beloning voor mannen en vrouwen) op de werkplek en in de lokalen waar hij in dienst wordt genomen, plaatsen, maar ook de wettelijke bepalingen ter uitvoering van deze artikelen.

De werkgever moet de werknemers, stagiairs of personen in opleiding op welke manier dan ook informeren over de tekst van de artikelen 225-1 tot en met 225-4 van het Wetboek van Strafrecht die discriminatie op de werkplek en in de lokalen verbiedt (artikel L. 1142-6 van het Wetboek van Arbeid).

Sancties bij niet-naleving van het beginsel van gelijke behandeling

Het slachtoffer van discriminatie kan zich wenden tot de Arbeidsrechtbank. Een ieder die van mening is dat hij of zij het slachtoffer is geweest van directe of indirecte discriminatie, moet de rechter dus de feiten voorleggen op grond waarvan de ongelijkheid kan worden verondersteld te bestaan. In het licht van deze elementen is het aan de werkgever om te bewijzen dat de betrokken maatregel wordt gerechtvaardigd door objectieve elementen die niet discriminerend zijn. De genomen maatregel (disciplinaire sanctie, ontslag, enz.) kan teniet worden gedaan en de werkgever kan verplicht worden een schadevergoeding aan het slachtoffer te betalen.

Daarnaast kan het slachtoffer, een vakbondsorganisatie of een vereniging tegen discriminatie ook strafvervolging voor de strafrechter instellen. Zo kan de strafrechter gevangenisstraffen (maximaal 3 jaar) en boetes (tot € 45.000) opleggen als de weigering om in dienst te nemen, te bestraffen of te ontslaan is gebaseerd op een discriminerende, bij wet verboden grond.

Ook werkgevers die niet voldoen aan hun verplichting om gelijke beloning voor gelijk of gelijkwaardig werk te waarborgen, kunnen een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar en/of een boete van € 3.750 krijgen. Ten slotte kan de rechter de betaling van een schadevergoeding gelasten.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • RTT - Arbeidsduurverkorting

  Sinds het einde van de 20e eeuw wordt arbeidstijdverkorting vaak gezien als een middel om de werkloosheid terug te dringen.

Bron:

- ooreka.fr

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |