allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaWebsite AllesFransBijdragen van lezersTerugvorderen van CSG/CRDS

Bijdragen van lezers van deze website.

Terugvorderen van CSG/CRDS

vrijdag 13 april 2018 , door Evert, Hanjo

Na de nasleep van het arrest De Ruyter en de reparatiewetgeving die per 1 januari 2016 door Frankrijk werd ingevoerd, is er een nieuwe situatie ontstaan door een uitspraak van het Tribunal Administratif in Straatsburg. Daarin staat dat de Franse reparatiewetgeving ondeugdelijk is.

Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 572
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Frankrijk werd in 2015 door de EU op de vingers werd getikt over de heffing van sociale lasten over de gerealiseerde meerwaarde van niet-ingezetenen (zie artikel: Plus-value: Frankrijk krijgt tik op de vingers).
Diversen hoopten de ingehouden sociale lasten (CSG en CRDS) terug te krijgen (zie artikel Plus-value: het loket voor terugbetaling is open!).
Frankrijk voerde met spoed een wetgeving door die per 1 januari 2016 alsnog deze heffing rechtvaardigde.

Huidige situatie

Nu heeft het Tribunal Administratif in Straatsburg beslist dat deze Franse reparatiewetgeving ondeugdelijk is. Dit houdt in dat alsnog restitutie van de sociale heffingen kan worden gevraagd indien:

 • je grenswerker bent, in Frankrijk woont maar onder het sociale zekerheidsstelsel valt van een ander Europees land waar je werkzaam bent (een Lidstaat van de Europese Unie of Zwitserland);
 • je niet-ingezetene bent en woont en werkt in een andere land van de Europese Unie (inclusief het VK vóór de Brexit) of Zwitserland. Je valt onder de sociale verzekeringen in dat land en hebt plus-value gerealiseerd bij de verkoop van een onroerend goed in Frankrijk of je hebt huurinkomsten ontvangen in Frankrijk.

In deze gevallen kan je restitutie vragen van de sociale heffingen die in Frankrijk over inkomsten geheven zijn. Maar let op! Er zijn uiterste data voor het verzoek om restitutie:

Plus value over onroerend goed Huur- en andere vermogensinkomsten
jaar verkoop uiterste datum verzoek jaar inkomsten jaar aanslag uiterste datum verzoek
2016 31/12/2018 2015 2016 31/12/2018
2017 31/12/2019 2016 2017 31/12/2019
2018 31/12/2020 2017 2018 31/12/2020

Je kunt daarvoor online de hulp inroepen van een advocatenkantoor in Straatsburg dat daarvoor een speciaal Nederlandstalig deel op haar website maakte.

Je kunt ook gebruik maken van een modelbrief die je onder het tabblad Modelbrief in dit artikel vindt.

 • Niet residenten van Frankrijk die de lasten over de plus-value willen terugvorderen richten zich tot het Centre d’Impots non residents (zoals in de modelbrief).
 • Residenten van Frankrijk die een tweede huis met winst hebben verkocht richten het aan het belastingkantoor in het departement waarin het verkochte huis zich bevindt.
 • Voor andere soorten vermogens inkomsten b.v. lijfrentes gaat je brief naar de inspecteur van de SIP waaronder je ressorteert. Pas de tekst dan enigszins aan en noemt in plaats van de plus value de soort inkomsten waarvoor je bent aangeslagen. Hier dus een mogelijk voorbeeld.
Voeg het bewijs dat je aan het sociale stelsel van een ander EU land bent onderworpen toe (S1 of verklaring van de CPAM).

Modelbrief

Achternaam en voornaam
Adres
N° fiscal : je belastingnummer
Adresse e-mail : je e-mailadres
Service des Impôts des Non-Résidents
TSA 10010 10, rue du Centre
93465 Noisy-Le-Grand Cedex
 

Woonplaats, le datum

 

RECOMMANDE AR

 

Objet : Demande de restitution des cotisations CSG-CRDS – Réclamation contentieuse – Année jaartal

 

A l’attention du Responsable du Service des Impôts des particuliers non-résidents

 

Madame, Monsieur
J’ai reçu un avis d’imposition au titre de l’année jaar concernant les revenus de l’année belastingjaar en date du datum aanslag, dont copie est jointe en annexe, indiquant que j’ai réalisé des revenus fonciers nets ou une plus-value immobilière de bedrag inkomsten en jaar inkomsten.
Au titre de chacune de(s) année(s) jaar/jaren, des prélèvements sociaux de bedrag CSG € pour la CSG, bedrag CRDS € pour la CRDS et bedrag solidarité € pour le prélèvement de solidarité ont été réalisés, soit un total de totaal soc.lasten € auxquels vient s’ajouter un impôt sur le revenu de ink.belasting €, le cumul étant payé par betaalwijze à la Direction générale des Finances publiques le betaaldatum.
J’ai l’honneur de contester le bien-fondé de ces prélèvements sociaux pour les motifs suivants.
De tels prélèvements sociaux ont été jugés contraires aux directives européennes par la Cour de Justice de l’Union Européenne et le Conseil d’État. A partir de 1 janvier 2016 ces prelevements sont de nouveau appliques par votre service vu le fait que ces prelevements ne sont plus attribuees a l’assurance maladie. Neanmois le 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg (TA) a repris la JurisPrudence (JP) de la Cours de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Il a juger qu’en vertu du principe d’unicité de la législation sociale, les Français non affiliés au régime obligatoire de la sécurité sociale et soumis intégralement aux prélèvements sociaux dans leur pays de résidence ne peuvent être assujettis en France à la CSG, CRDS, le prélèvement social, la contribution additionnelle au prélèvement social et le prélèvement de solidarité. Le TA confirme que le raisonnement de la CJUE s’applique tant aux prélèvement sur les revenus de remplacement qu’à ceux sur les revenus du capital. Il est indifférent que la contribution soit qualifiée d’impôt ou seulement marginalement affectée au financement de la sécurité sociale, dès lors que persiste un « lien direct et suffisamment pertinent avec certaines branches de sécurité sociale telles qu’elles sont énoncées aux articles 3 et 70 du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 ».
Pour le TA, la JP est suffisamment claire pour qu’il n’y ait pas lieu de renvoyer une question préjudicielle à la CJUE. Pour ma part, je ne bénéficie pas de la protection sociale du système français de sécurité sociale et je ne saurais donc être assujetti à des prélèvements sociaux qui n’ont d’autre finalité que le financement d’une protection sociale dont je ne peux bénéficier. Je suis affilié au régime de protection sociale de land comme en attestent les documents joints en annexe.
En outre, je n’exerce pas d’activité professionnelle sur le territoire français. Au vu de tout ce qui précède, il vous est demandé le dégrèvement des prélèvements sociaux litigieux, et la restitution de la somme de gevorderd bedrag € assortie des intérêts moratoires.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Responsable du SIP, à l’assurance de ma considération distinguée.

 

Handtekening

 


Nederlandse vertaling

Achternaam en voornaam
Adres
/ Belastingnummer: je belastingnummer
E-mailadres: je e-mailadres
Belastingdienst niet-ingezetenen
TSA 10010 10, rue du Centre
93465 Noisy-Le-Grand Cedex
 

Woonplaats, datum

 

AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING

 

Betreft: Verzoek om teruggaaf van CSG/CRDS-bijdragen - Claim in rechte - Jaar jaartal

 

Ter attentie van het hoofd van de afdeling belasting van niet-ingezetenen

 

Mevrouw, mijnheer,

Ik heb een aanslagbiljet voor het jaar jaar ontvangen met betrekking tot inkomsten voor het jaar belastingjaar gedateerd datum aanslag, waarvan een kopie is bijgevoegd, om aan te geven dat ik een netto vastgoedopbrengst of een meerwaarde van € bedrag inkomsten in jaar inkomsten heb gerealiseerd. Voor elk jaar jaar/jaren, sociale bijdragen van € bedrag CSG voor de CSG, bedrag CRDS € voor de CRDS en bedrag solidarité € voor de solidariteitsheffing, d.w.z. in totaal totaal soc.lasten € waaraan een inkomstenbelasting van ink.belasting € wordt toegevoegd, een totaal dat op betaaldatum per betaalwijze werd betaald aan het Directoraat-generaal Overheidsfinanciën.
Ik heb de eer de geldigheid van deze sociale bijdragen te betwisten om de volgende redenen.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Raad van State hebben dergelijke sociale bijdragen in strijd geacht met Europese richtlijnen. Vanaf 1 januari 2016 worden deze heffingen weer door uw dienst toegepast, aangezien deze heffingen niet langer worden toegerekend aan de zorgverzekering.
Op 11 juli 2017 heeft het Administratief Hof van Straatsburg (TA) de Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (EHvJ) overgenomen. Het Hof oordeelde dat Franse onderdanen die niet zijn aangesloten bij het stelsel van verplichte sociale zekerheid en die in het land waar zij wonen alle sociale bijdragen moeten betalen, op grond van het beginsel van eenheid van de sociale wetgeving niet in Frankrijk kunnen worden onderworpen aan de CSG, de CRDS, de sociale bijdrage, de aanvullende bijdrage aan de sociale bijdrage en de solidariteitsbijdrage. De TA bevestigt dat de redenering van het EHvJ van toepassing is op zowel de vervangende inkomstenbelasting als de vermogensbelasting. Het doet niet ter zake of de bijdrage als een belasting wordt aangemerkt dan wel slechts marginaal voor de financiering van de sociale zekerheid wordt bestemd, zolang "een rechtstreekse en voldoende relevante band met bepaalde takken van de sociale zekerheid als bedoeld in de artikelen 3 en 70 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van 29 april 2004 blijft bestaan". Voor de technische bijstand is de gezamenlijke programmering voldoende duidelijk dat het niet nodig is een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie voor te leggen.
Persoonlijk geniet ik geen sociale bescherming van het Franse socialezekerheidsstelsel en daarom kan ik niet onderworpen worden aan sociale bijdragen die geen ander doel hebben dan de financiering van een sociale bescherming die ik niet kan genieten.
Ik ben aangesloten bij het stelsel van sociale bescherming van land zoals blijkt uit de bijgevoegde documenten. Bovendien oefen ik geen enkele beroepsactiviteit uit op Frans grondgebied.
Gelet op het voorgaande wordt u verzocht de litigieuze socialezekerheidsbijdragen te verminderen en het bedrag van € gevorderd bedrag, vermeerderd met vertragingsrente, terug te betalen.

 

Handtekening

 

We zijn benieuwd naar het verloop van deze procedure en ontvangen graag van betrokkenen een verslag van hun ervaringen via het forum bij dit artikel (reacties).

Ook voor verdere vragen of opmerkingen staat dit forum ter beschikking!

 

Reacties
 • Terugvorderen van CSG/CRDS 6 maart 08:16, door hugelier jean-pierre

  is er al iets meer geweten over de uitspraak van het Tribunal Administratif in Straatsburg tegen de Franse reparatiewetgeving. ik heb verleden jaar aangetekend bezwaar aangetekend met uw modelbrief bij Centre d’Impots non residents. tot op heden geen reactie gekregen. ik heb mijn eigendom verkocht in 2017.

 • Terugvorderen van CSG/CRDS 13 augustus 2018 08:01, door hugelier

  ik heb een aangetekend schrijven met bevestiging van ontvangst gestuurd op 28 juni 2018 naar service des impôts des non-résidents tsa 10010 10 rue du centre 93465 noisy-le grand cedex france. daarbij de nodige documenten gevoegd. tot op heden nog geen antwoord gekregen. de post heeft mij wel het bewijs van aflevering teruggestuurd.

  • Terugvorderen van CSG/CRDS 24 november 2018 14:54, door hugelier

   tot op heden nog niets gehoord op mijn aangetekend schrijven.

  • Terugvorderen van CSG/CRDS 25 november 2018 08:59, door hugelier

   Enfin pour être complet, l’Etat s’est pourvu en cassation le 31 juillet 2018 contre l’arrêt n° 17NC02124 rendu le 31 mai 2018 par la cour administrative d’appel de Nancy. Le pourvoi en cassation a été enregistré au Conseil d’Etat (8ème chambre) sous le numéro 422780. Il ne faut cependant pas attendre l’issue qui sera donnée à cette procédure pour agir en remboursement. Le Conseil d’Etat ne rendra sa décision pas avant plusieurs mois, voire plusieurs années, soit dans la plupart des cas bien après l’expiration du délai pour agir !

 • Terugvorderen van CSG/CRDS 31 mei 2018 10:49, door hugelier

  wij hebben onze eigendom verkocht in juli 2017. kunnen wij restitutie krijgen. wij hebben ongeveer 15000 euro aan csg en crds betaald. is het nu reeds mogelijk om een aangetekende brief te versturen. of gaat de franse staat er opnieuw een aanpassing tegen kunnen doen.

  • Terugvorderen van CSG/CRDS 12 augustus 2018 15:46, door rajindre

   beste Hugelier , is het gelukt ?

   • Terugvorderen van CSG/CRDS 25 november 2018 09:07, door hugelier

    tot nog toe niet franse regering is in cassatie. maar ge moet toch uw dossier indienen. in mijn geval verkoop in 2017 voor eind 2019. ik heb het met brief van alles frans gedaan dit is gratis. met een advocaat kost dit rond de 1200 euro.


Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |