allesfrans.com

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

 • Curiosa van de Franse taal

  Het Frans is een rijke taal, vol bijzonderheden, eigenaardigheden en uitzonderingen, maar ze is ook rijk aan curiosa.

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

  
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingErfrechtSuccessierechten: langstlevende vraagt om uitstel betaling

Successierechten: langstlevende vraagt om uitstel betaling

zondag 13 mei 2018, door Hanjo

De langstlevende echtgenoot kan genieten van een uitgestelde betaling voor alle rechten die verschuldigd zijn op zijn aandeel in de nalatenschap. Lees onze informatie voordat u deze aanvraag per brief doet!

Het vorige artikel in deze rubriek: Successierechten online berekenen
Beoordeling:
Bezoeken: 84
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Belangrijk! De hieronder beschreven maatregelen zijn van toepassing op de overlevende echtgenoot op voorwaarde dat de nalatenschap ten minste 50% van de zogenaamde "niet-liquide" activa omvat, d.w.z. activa waarvan de verkoop enige tijd in beslag neemt (zoals onroerend goed, niet-genoteerde effecten of bedrijfsactiva).

Betaling uitstellen

De langstlevende echtgenoot kan genieten van een uitgestelde betaling voor alle rechten die verschuldigd zijn op zijn aandeel in de nalatenschap.
Dit uitstel kan worden verlengd tot zes maanden na de datum van zijn of haar overlijden of na de datum van gehele of gedeeltelijke schenking of overdracht van de goederen die werden geërfd.

Deze maatregel is met name voordelig wanneer de echtgenoot goederen in vruchtgebruik erft.

Gezien de stijging van de levensverwachting is de belastingschaal voor de beoordeling van het vruchtgebruik (en dus van het bedrag van de te betalen heffingen) sterk gestegen, waardoor aanzienlijke bedragen moeten worden betaald.

De echtgenoot die voor uitstel van betaling kiest, zal elk jaar rente moeten betalen over de verschuldigde en nog niet betaalde bedragen. Het bedrag ervan zal gelijk zijn aan 2/3 van de wettelijke rentevoet.

De gevolgen voor kinderen

Indien de langstlevende echtgenoot de belastingdienst verzoekt de betaling van zijn successierechten uit te stellen tot na zijn of haar overlijden, worden de verschuldigde bedragen door de belastingdienst geëist aan de erfgenamen, meestal de kinderen. Deze schuld zal echter in mindering worden gebracht van het belastbaar actief. Dit betekent dat de vastgestelde waarde van de erfenis die het kind ontvangt, wordt verminderd met het bedrag van de vergoedingen die het voor zijn moeder of vader heeft betaald. Deze aftrek zal het bedrag van zijn eigen rechten verminderen.

Betaling splitsen

De mogelijkheid om de betaling van de successierechten te spreiden over 10 jaar bestond reeds voor de langstlevende echtgenoot, op voorwaarde dat deze bepaalde waarborgen aan de fiscus overlegde en ermee instemde een interestvoet te betalen gelijk aan het wettelijke tarief afgerond tot op één decimaal.

Sinds een decreet van 6 mei 2005 is de intrestvoet die van toepassing is op de belastingen gelijk aan 1/3 van de wettelijke interestvoet, waardoor dit "krediet" een veel voordeliger formule is dan elk bankkrediet, op voorwaarde dat voldaan wordt aan de garantievereisten van de belastingdienst (zie hieronder).

De aan de belastingdienst te verstrekken garanties

De fiscus geeft geen krediet zonder onderpand. Zij wil ervoor zorgen dat de verschuldigde bedragen uiteindelijk kunnen worden teruggevorderd.
De fiscus kan dus bepaalde waarborgen eisen, zoals een hypotheek of een bankgarantie.

Het decreet van 6 mei 2005 preciseert in dit verband dat de geërfde goederen als waarborg worden aanvaard, op voorwaarde dat de schuldenaar aan de belastingdienst alle elementen verstrekt die ze nodig acht om de waardering van deze goederen te bepalen op het ogenblik dat de kredietaanvraag wordt ingediend.

Een modelbrief

Een voorbeeld van de aan de belastingdienst te verzenden brief is terug te vinden op onze website.

De notaris kan deze brief ook voor je opstellen!

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |