allesfrans.com

 • Aanmaning restitutie waarborg huur

  Met deze brief kun je een verhuurder om teruggave van de borg vragen.

 • Terugbetaling borg na huur

  Een verhuurder kan van de huurder een waarborgsom eisen om eventuele inbreuken op de huurverplichtingen te dekken.

 • Uitvoering verlaging algemene sociale lasten voor gepensioneerden

  Het verlaagde CSG-tarief voor gepensioneerden wordt toegepast vanaf de uitkeringen in mei en het te veel betaalde bedrag tussen januari en april wordt eind april of in mei  (...)
 • Aanmaning restitutie waarborg huur

  Met deze brief kun je een verhuurder om teruggave van de borg vragen.

 • Terugbetaling borg na huur

  Een verhuurder kan van de huurder een waarborgsom eisen om eventuele inbreuken op de huurverplichtingen te dekken.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenAfvalwaterAansluiting op het openbare riool

Aansluiting op het openbare riool

dinsdag 4 december 2018 , door Hanjo

De aansluitingswerkzaamheden op de "tout-à-l’égout" worden vaak (maar niet verplicht) medegefinancierd door de gemeente.
De aansluiting op het rioleringssysteem is verplicht wanneer de saneringszonering aangeeft dat de woning zich in een collectieve zone bevindt.

Beoordeling:
Bezoeken: 53
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Aansluiting op de riolering: verplicht binnen 2 jaar

Gebouwen of huizen die op de openbare riolering kunnen worden aangesloten, moeten daarop worden aangesloten. Dit collectieve systeem maakt het mogelijk om het afvalwater op te vangen en vervolgens te behandelen in een waterzuiveringsinstallatie.
De aansluiting op de riolering is verplicht binnen 2 jaar na de ingebruikname van het rioleringsnetwerk.

Bij gebreke kan de saneringsbijdrage van de betrokken eigenaar bij besluit van de gemeenteraad worden verhoogd tot een maximum van 100% van het oorspronkelijke bedrag.

Aansluiting op de riolering: gereguleerde werken

De aansluiting op het rioleringssysteem moet gebeuren in overeenstemming met de regelgeving.

Verzoek om toestemming van het gemeentehuis

Een particulier mag om administratieve en technische redenen geen rechtstreekse verbinding maken met het publieke domein. Elke interventie op de openbare weg vereist de uitgifte door de bevoegde autoriteit van:

 • een vergunning om het publieke domein te bezetten (autorisation d’occuper le domaine public;
 • en/of een wegvergunning (permission de voirie).

Deze documenten machtigen een bedrijf om de werkzaamheden aan het openbare gedeelte uit te voeren. Heel vaak schrijft de burgemeester een permission de voirie: een openbaar document met de naam van het betrokken bedrijf en de duur van de werkzaamheden.

De keuze van het bedrijf (soms opgelegd door de gemeente)

Het bedrijf dat belast is met de uitvoering van de werkzaamheden wordt niet altijd door de particulier gekozen. Er doen zich verschillende scenario’s voor:

 • in een EPCI: de betrokkene kan kiezen uit een lijst van bedrijven die erkend zijn om aan het rioleringsnetwerk te werken;
 • in andere gevallen: de persoon kiest zijn of haar bedrijf, maar het bedrijf moet de gemeenschap benaderen om toestemming te krijgen om het werk uit te voeren;
 • laatste mogelijkheid: de persoon heeft geen keuze, het is de gemeenschap die hem een bedrijf oplegt dat hij moet betalen om het werk uit te voeren.

De te respecteren voorwaarden

De aansluiting op de riolering wordt gemaakt:

 • op het privégedeelte door middel van een leiding die nodig is om het afvalwater naar het openbare gedeelte te brengen;
 • op de openbare weg waartoe de gebouwen rechtstreeks of via private wegen of doorgangsrechten toegang hebben.
 
De voorwaarden
Privégedeelte De particulier moet de niveaus nauwgezet controleren:

 • De uitgang van de aansluiting van de woning moet hoger zijn dan de aansluiting op het netwerk.
Openbaar gedeelte
 • Een goede werking vereist een verloop (pente) van 3%.
 • Bij het maken van de aansluiting moet er op gelet worden dat er geen bocht van 90° wordt gemaakt:
  • ideaal is "een directe verbinding", zonder bochten en met een voldoend verloop;
  • het is mogelijk om een bocht van 33° te gebruiken;
  • het belangrijkste is te begrijpen dat elke bocht de doorstroming van het afvalwater zal vertragen. Als de doorstroming onvoldoende is, kan deze blokkeren!

Ontkoppelen van de septische tank

Voorafgaand aan de aansluiting op het collectieve net moeten woningen met een septic tank worden losgekoppeld om de werking van de waterzuiveringsinstallatie stroomafwaarts niet te verstoren.

Ledigen en desinfecteren

Het loskoppelen van de septic tank is op zich geen probleem. Maar volgens de regelgeving betekent dit het legen en desinfecteren van de structuur.

Heel vaak is het noodzakelijk om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen, omdat het slib dat in septic tanks wordt opgeslagen een speciale behandeling moet ondergaan.

Ontkoppeltechniek

Het loskoppelen van de septische tank gebeurt door het "by-passen" van de tank door een PVC pijp (CR8) met een diameter van 160 mm. Er zijn twee oplossingen mogelijk, afhankelijk van de positie van de openbare aansluiting:

 • De tank bevindt zich in de as van de verbinding: de pvc-pijp wordt ingebracht bij de inlaat van de put en dit tot aan de uitlaat: de put als zodanig is dan niet meer in gebruik.
 • De tank is niet in lijn met de as: de pvc-pijp wordt van de ingang van de put naar de openbare aansluiting gelegd.

In beide gevallen kan de tank worden geledigd, maar deze laat een vrij groot gat achter dat moet worden opgevuld met grond of andere vulmaterialen.

Opgelet: laat nooit een tank onbeheerd achter, vooral niet in de aanwezigheid van kinderen: risico op vallen, verdrinken, vergiftiging (gas).
De put kan worden hergebruikt als regenwatertank. Dit kan pas worden gedaan nadat de desinfectie voltooid is!

Kosten van aansluiting op de riolering

De kosten van de verbinding worden vaak gedeeld door de particuliere eigenaar en de gemeente:

 • De particulier is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die nodig zijn om het afvalwater naar het openbare gedeelte te brengen en voor de ontmanteling van zijn voormalige septic tank.
 • De gemeente is meestal verantwoordelijk voor de werkzaamheden aan het openbare gedeelte en voor de kosten ervan.

Dit gebeurt vanzelf:

 • als het een bestaand "immeuble" is;
 • of op verzoek van de eigenaars in het geval van een gebouw dat wordt gebouwd na de ingebruikname van de riolering.

Opmerking: met "immeuble" wordt "bouwwerk" bedoeld, dus het gaat om eengezinswoningen.

Aansluitkosten riolering

De gemeente kan je een taxe de raccordement à l’égout in rekening brengen. Het is immers toegestaan om alle of een deel van de kosten van deze werken geheel of gedeeltelijk door de eigenaars te laten vergoeden:

 • verminderd met de ontvangen subsidies;
 • en verhoogd met 10% voor algemene kosten.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Afvalwater

  Wat zijn de regels in Frankrijk voor de afvoer en zuivering van afvalwater?

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |