allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsJustitieDe rechtspractici
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

De rechtspractici

donderdag 6 december 2018 , door Hanjo

Verschillende spelers nemen deel aan het burgerlijk recht en het strafrecht: rechters, advocaten, gerechtsdeurwaarders, griffiers.... De uitoefening van hun beroep is bij wet geregeld.

Het vorige artikel in deze rubriek: De kosten van een advocaat
Beoordeling:
Bezoeken: 92
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Magistraten en griffiers (Magistrats et greffiers)

Er zijn twee categorieën van magistraten: magistrats du siège, die rechters (juges) zijn, en magistrats du parquet: procureurs en substituts. Binnen de rechters zijn sommige gespecialiseerd in de soort zaak die behandeld moet worden: de familierechter (juge aux affaires familiales), onderzoeksrechter (juge d’instruction), jeugdrechter (juge des enfants), enz. Alle magistraten worden in hun taken bijgestaan door ambtenaren, zoals griffiers (greffiers) of gerechtelijke politieagenten (OPJ’s).

Andere rechters:

 • De Juge de la mise en état is verantwoordelijk voor het goede verloop van een civiele zaak (privégeschil). Hij zorgt ervoor dat de zaak klaar is voor het proces: volledig dossier, uitwisseling van argumenten en uitwisseling van bewijsmateriaal tussen de partijen.
 • De Juge de l’application des peines (rechter inzake de tenuitvoerlegging van vonnissen) is een gespecialiseerde magistraat die verantwoordelijk is voor het toezicht op het leven van veroordeelden binnen en buiten de gevangenissen. In het bijzonder beslist deze rechter over voorwaardelijke vrijlating en strafaanpassingen.
 • De Juge d’execution beslist over geschillen die ontstaan bij de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing in burgerlijke zaken. In het bijzonder beslist deze rechter over de uitvoering van beslissingen tot verwijdering van huurders en beslissingen tot inbeslagname (betwisting van de vorm van de rechtshandeling, inbeslagname van goederen, enz.).
 • De Juge délégué aux victimes, de aan de slachtoffers gedelegeerde rechter, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van systemen voor slachtofferhulp. Deze rechter moet er ook op toezien dat hun rechten worden geëerbiedigd. In elk hooggerechtshof (TGI) zit één rechter die aan de slachtoffers is gedelegeerd.

Gerechtsdeurwaarder (Huissier)

De gerechtsdeurwaarder voert de van hem verlangde handelingen uit, start of bewerkstelligt procedures en past in de praktijk de concrete rechten toe die voortvloeien uit een vonnis, een administratieve handeling of een notariële akte. Zij of hij verifieert de wettigheid van de gevraagde handelingen, maar beoordeelt niet de gepastheid ervan.

 • Huissier de justice
  Een artikel in onze rubriek > Justitie, wetten en regels > Justitie

  Wat informatie over de Franse gerechtsdeurwaarder.

Advocaat (Avocat)

De advocaat is verantwoordelijk voor de verdediging voor, tijdens en na een gerechtelijke procedure. Het heeft ook een adviserende rol. De advocaat moet trouw zijn aan zijn eed: met waardigheid, geweten, onafhankelijkheid, eerlijkheid en menselijkheid. De keuze van de advocaat is vrij, behalve in bepaalde gevallen.

Adviesfunctie:

 • het verlenen juridisch advies;
 • het opstellen van contracten of andere onderhandse akten;
 • het helpen bij het vinden van een minnelijke schikking in geval van een geschil.

De advocaat geeft de personen die een rechtszaak willen aanspannen een schatting van de kosten en de kansen op succes van de procedure.

Er zijn vele manieren om een gratis consultatie bij een advocaat te verkrijgen, om je zaak voor het eerst voor te leggen en een eerste advies in te winnen.

Certificatie rol
De advocaat kan onderhandse akten medeondertekenen. Deze handeling:

 • verklaart dat de advocaat de partij(en) die hij adviseert volledig heeft geïnformeerd over de juridische gevolgen van deze handeling;
 • is volledig authentiek wat betreft de inhoud en de handtekening van de partijen.

Representatieve rol
De advocaat kan in de plaats van de cliënt en zelfs in diens aanwezigheid elke nuttige handeling verrichten voor de verschillende rechtbanken en bij de verschillende actoren van het gerechtelijk apparaat.

Hij vertegenwoordigt zijn cliënt om in zijn plaats en voor zijn rekening te handelen.

De vertegenwoordigingstaken van de advocaat zijn dat dus:

 • postuleren (postuler): alle procesformaliteiten vervullen voor rekening van de persoon die hij of zij vertegenwoordigt;
 • pleiten (plaider): zich uitspreken en de positie van de cliënt voor de rechtbank uiteenzetten.

Het gebruik van een advocaat is in sommige gevallen verplicht, zoals bij het Hooggerechtshof (TGI).

Bijstandstaak
Om de cliënten bij te staan, kan de advocaat:

 • zich onderhouden met een persoon in politie- of gendarmeriebewaring vanaf het eerste uur van arrestatie;
 • toegang hebben tot het onderzoeksdossier op elk moment van de procedure;
 • de onderzoeksrechter (juge d’instruction) om een onderzoek vragen, waarbij deze over een termijn van één maand beschikt om te antwoorden;
 • optreden namens gevangenen.
Om te profiteren van de bijstand van een advocaat, kunnen personen die niet in staat zijn om hem of haar met hun eigen geld te betalen, een verzoek om rechtsbijstand (aide juridictionnelle) indienen.

De advocaat is onder andere gebonden:

 • aan het beroepsgeheim;
 • door een loyaliteitsplicht: hij mag niet meerdere partijen in eenzelfde zaak adviseren of vertegenwoordigen indien er een belangenconflict tussen hen bestaat. Bovendien kan hij een nieuwe zaak niet aanvaarden indien de geheimhouding van de door een voormalige klant verstrekte informatie kan worden geschonden, of indien de informatie waarvan hij kennis heeft bij een voormalige klant de nieuwe klant zou bevoordelen;
 • een weigering mee te werken aan het opstellen van een duidelijk onwettige of frauduleuze handeling of overeenkomst;
 • het verkrijgen van de instemming van zijn cliënt om contact op te nemen met de tegenpartij om een minnelijke schikking te vinden voor een geschil;
 • aan de verplichting om de belangen van zijn cliënt zo goed mogelijk te verdedigen, zelfs in relatie tot zijn eigen belangen of die van zijn collega’s.

Keuze van de advocaat

Je bent vrij om een advocaat te kiezen. Je kunt ook tijdens eenzelfde procedure van advocaat veranderen. Dit geldt ook als je rechtsbijstand krijgt.

Er gelden geen territoriale beperkingen. Maar om praktische redenen kunnen niet alle advocaten je in het hele land vertegenwoordigen. Een advocaat kan zich immers alleen wenden tot alle rechtbanken van eerste aanleg binnen de jurisdictie van het hof van beroep waar hij zijn beroepswoonplaats heeft gevestigd.

Indien een advocaat die de zaak behandelt zich niet in dat rechtsgebied bevindt, moet hij of zij gebruik maken van de diensten van een verzoekende advocaat die jou voor de rechtbank zal vertegenwoordigen om de procedurele stappen uit te voeren.

Bij wijze van uitzondering kan een advocaat zich slechts in de volgende gevallen wenden tot de rechtbank waar hij of zij is ingeschreven:

 • procedures voor de inbeslagname van onroerend goed:
 • de procedures voor het delen en veilingen;
 • wanneer hij of zij optreedt als rechtsbijstand.

Verplicht gebruik van een advocaat

In sommige gevallen is de bijstand van een advocaat verplicht. Het gaat hierbij onder andere om zaken voor:

 • het Hooggerechtshof (TGI);
 • de jeugdrechtbank;
 • het Hof van Beroep in burgerlijke zaken;
 • de strafrechtbank. De bijstand van een advocaat is niet verplicht voor de strafrechtbank, maar wordt sterk aanbevolen.

Openbare verdediger

In strafzaken laat de rechter ambtshalve een advocaat aanwijzen:

 • wanneer een persoon geen advocaat kent die hem of haar kan bijstaan, maar dat wel wil;
 • of dat de wettelijk plicht bestaat er een te hebben.

De openbare verdediger is niet noodzakelijk gratis en moet betaald worden door de persoon die hij verdedigt in verhouding tot zijn middelen.

Behalve in bijzondere gevallen is het gebruik van een advocaat verplicht voor de Raad van State en het Hof van Cassatie. De advocaat moet lid zijn van de ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

 • De kosten van een advocaat
  Een artikel in onze rubriek > Justitie, wetten en regels > Justitie

  Het honorarium van een advocaat is meestal vrij.

Notaris (Notaire)

Een notaris is een openbare en ministeriële ambtenaar die verantwoordelijk is voor de authenticatie van akten namens zijn cliënten. Het heeft ook een rol in het bewaren van documenten en juridisch advies.

Soms is een beroep op de notaris verplicht, zoals bij:

 • verkoop van onroerend goed;
 • een huwelijkscontract;
 • een erfovereenkomst;
 • de verdeling van goederen uit een testament of waarbij sprake is van een onroerend goed;
 • een donatie.

 • De notaris
  Een artikel in onze rubriek > Een (t)huis in Frankrijk > Onroerendgoedtransacties > Koopwoning gevonden

  Het kan enkele maanden duren voordat je bij de notaris zit om het koopcontract te ondertekenen.

Jurylid van Assisen (Juré d’assises)

Deze juryleden worden willekeurig uit de kiezerslijsten gekozen. Zij nemen samen met professionele rechters deel aan het proces tegen misdaden, binnen het Hof van Assisen. Zij zullen gedurende deze periode de functie van rechter volledig uitoefenen.

Personen die na een selectieprocedure zijn geselecteerd om zitting te nemen, zijn verplicht dit te doen, tenzij zij zich beroepen op een ernstige reden die hen dit verhindert. De juryleden die deel uitmaken van de jury hebben verplichtingen en kunnen compenserende vergoedingen ontvangen.

Voorwaarden en bepalingen

Je kunt door het lot worden geselecteerd om als jurylid te fungeren als je aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • je moet de Franse nationaliteit hebben;
 • ten minstens 23 jaar oud zijn;
 • kunnen lezen en schrijven in het Frans;
 • niet arbeidsongeschikt of onverenigbaar zijn met de taak van de jury.

Geval van onbekwaamheid

Bepaalde categorieën personen die in de wet worden genoemd, mogen niet deelnemen aan de vervolging van misdrijven. Deze omvatten in het bijzonder:

 • personen die veroordeeld zijn voor een misdrijf;
 • ambtenaren die zijn ontslagen;
 • personen onder voogdij of curatorschap.

Gevallen van onverenigbaarheid

De uitoefening van bepaalde taken is onverenigbaar met de opdracht van een jurylid. Niet beëdigd kunnen worden:

 • leden van de regering;
 • afgevaardigden en senatoren;
 • magistraten
 • agenten van de politie, de gevangenis of de gendarmerie.

De namen van de personen in de omgeving van de verdachte of zijn advocaat of een van de magistraten die de assisenrechtbank vormen (echtgeno(o)t(e), partner in PACS, samenwonende, ouders, kinderen, enz.) worden eveneens van de jurylijsten geschrapt. Hetzelfde geldt voor personen die aan de gerechtelijke procedure hebben deelgenomen (klager, tolk, getuige, enz.).

Burgerlijke bemiddelaar (Médiateur civil)

De civiele bemiddelaar is een onafhankelijke persoon die verantwoordelijk is voor het vinden van een minnelijke schikking in civiele geschillen: burengeschillen, geschillen tussen verhuurders en huurders, enz. Een rechter moet het bereikte akkoord bekrachtigen.
In tegenstelling tot de gerechtelijke bemiddelaar heeft de bemiddelaar geen onderzoeksbevoegdheden. In het kader van de bemiddeling kan hij of zij echter, met instemming van de partijen, derden horen.

De civiele bemiddelaar kan zijn:

 • een natuurlijk persoon;
 • een rechtspersoon (vereniging.....) vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon.

Deze persoon moet:

 • niet veroordeeld, onbekwaam of gediskwalificeerd zijn onder nummer 2 van zijn strafblad;
 • geen daden hebben begaan die in strijd zijn met de eer, de eerlijkheid en de goede zeden;
 • over de vereiste kwalificaties beschikken voor het vakgebied waarin hij of zij moet werken;
 • blijk geven van verworven bemiddelingsvaardigheden;
 • zijn of haar onafhankelijkheid ten opzichte van de partijen rechtvaardigen (geen financiële of familiale banden, enz.).

De civiele bemiddelaar komt tussenbeide op verzoek van een rechter die een geschil behandelt waarvoor bemiddeling mogelijk en wenselijk lijkt. Beide partijen moeten hiermee instemmen.

Bemiddeling ontslaat de rechter die verantwoordelijk is voor de zaak niet. Deze laatste kan op elk moment van de procedure tussenbeide komen, ook in kort geding (bijvoorbeeld om het werk te staken).

De rechter bepaalt de duur van de bemiddeling en geeft de datum aan waarop de zaak ter terechtzitting zal worden teruggeroepen.

De aanvankelijke duur van de bemiddeling mag niet meer dan 3 maanden bedragen. Deze missie kan op verzoek van de bemiddelaar eenmaal worden verlengd voor dezelfde duur.

De rechter kan de bemiddeling te allen tijde beëindigen op verzoek van een partij of de bemiddelaar. Het kan ook automatisch worden beëindigd wanneer het goede verloop van de bemiddeling in het gedrang lijkt te komen (bijvoorbeeld als de partijen niet tot een akkoord kunnen komen).

Strafrechtelijke bemiddelaar (Médiateur pénal)

De strafbemiddelaar is door het openbaar ministerie gemachtigd om de minnelijke schikking in een geschil tussen de dader en zijn slachtoffers te vergemakkelijken. De bemiddelaar kan een natuurlijk persoon of een vereniging zijn. Ze komt tussenbeide in gevallen waarin het delict van ondergeschikte aard is.

De officier van justitie roept de strafbemiddelaar op om de partijen (het slachtoffer en de dader) te ontmoeten om hen te helpen om samen tot een minnelijke schikking te komen. De partijen moeten instemmen met het starten van de bemiddeling. Zij kunnen zich laten vergezellen door een advocaat.

De strafbemiddelaar heeft geen zeggenschap over de uiteindelijke beslissing, maar hij of zij is degene die de bemiddelingsprocedure leidt.

Hij of zij herinnert aan de wet en legt de bemiddelingsprocedure uit. De bemiddelaar grijpt op een neutrale en objectieve manier in om de schade te herstellen die is veroorzaakt door een licht misdrijf (beledigingen, eenvoudige diefstal, nachtelijk lawaai, enz.) dat het voorwerp is geweest van een klacht.

De bemiddelaar moet blijk geven van luister- en dialoogvaardigheden, is onderworpen aan het beroepsgeheim en legt de eed af.

Gerechtelijk bemiddelaar (Conciliateur de justice)

Deze bemiddelaar in rechte moet een minnelijke schikking treffen voor een geschil tussen twee partijen, ongeacht of zij het geschil al dan niet reeds aan een rechter hebben voorgelegd.

De bemiddelaar in rechte kan optreden in geval van:

 • buurtproblemen (grens, recht van overpad, gemeenschappelijke muur);
 • geschillen tussen verhuurders en huurders of huurders onderling;
 • geschillen in verband met een arbeidsovereenkomst;
 • consumentengeschillen;
 • onbetaalde rekeningen;
 • gebreken in werken, enz.

De gerechtelijke bemiddelaar komt niet tussenbeide in geschillen over:

 • burgerlijke staat (die onderworpen zijn aan administratieve of gerechtelijke rectificatie);
 • familierecht (alimentatie-uitkeringen, verblijf van kinderen, enz.), die tot de bevoegdheid van de rechter in familierechtelijke aangelegenheden behoren;
 • conflicten met de overheid (je kunt de zaak voorleggen aan de verdediger van de mensenrechten of de administratieve rechtbank).

Gerechtelijk deskundige (Expert judiciaire)

Een gerechtelijk deskundige is verantwoordelijk voor het geven van een oordeel aan de rechter over specifieke technische punten. Er zijn experts in een grote verscheidenheid aan disciplines (geneeskunde, ongevalskunde, architectuur, enz.). De mening van de expert is niet bindend voor de rechters, die vrij blijven om ze in hun beslissingen te betrekken.

Er bestaat:

 • een nationale lijst van deskundigen per specialisme, opgesteld door het Hof van Cassatie;
 • en een specifieke lijst van de bevoegdheden van elk hof van beroep in strafzaken en burgerlijke zaken.

Rechters kunnen een beroep doen op de deskundigen op deze lijsten.

De partijen bij een geschil kunnen ook zelf contact opnemen met deze deskundigen. Zij kunnen ook een deskundige kiezen die niet is ingeschreven op de lijsten van het Hof van Cassatie en de hoven van beroep (bijvoorbeeld hun persoonlijke arts). Indien de deskundige niet op een lijst staat, moet hij of zij op het ogenblik van de zitting een eed afleggen voor de rechter.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention