allesfrans.com
 
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkOnroerendgoedtransactiesHuurwoning gevondenHet standaard huurcontract
 

Het standaard huurcontract

vrijdag 7 december 2018 , door Hanjo

Sta je op het punt uw huurcontract te tekenen, leeg of gemeubileerd, maar weet je niet zeker of je alle bepalingen ervan begrijpt? Sinds augustus 2015 bestaat er een standaard huurcontract!

In dit artikel vind je informatie over de belangrijkste verplichte informatie die in een huurcontract moet voorkomen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Garantiedeposito (waarborgsom)
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 389
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het standaard huurcontract (contrat type de location) maakt het mogelijk om alle noodzakelijke informatie te controleren alvorens een huur aan te gaan, zowel voor een lege als een gemeubileerde woning.

De enige clausules die verschillen in de standaardcontracten voor lege en gemeubileerde woningen hebben betrekking op de duur van het contract, terug te vorderen kosten en garanties.

Wat is een standaardcontract?

De contractuele relatie tussen de huurder (locataire of preneur) en de verhuurder (bailleur) wordt sinds 1 augustus 2015 geregeld door een standaardovereenkomst waarvan de bepalingen van openbare orde bindend zijn voor de partijen, die er in principe niet van kunnen afzien.

De bijlage bij het decreet van 29 mei 2015 bevat twee standaardcontracten, één voor de huur en colocatie[1] van leegstaande woningen en één voor de huur en colocatie van gemeubileerde woningen. Het toepassingsgebied van de twee standaardhuurovereenkomsten omvat de huur en colocatie van kale (lege) of gemeubileerde woningen die de hoofdverblijfplaats van de huurder vormen.

Het standaardcontract voor het huren of medehuren van een lege woning

Dit standaardcontract is uitsluitend van toepassing op de volgende huurcontracten:

 • Verhuur onderworpen aan de bepalingen van de wet van 6 juli 1989 (Titel I): verhuur van gebouwen voor residentieel gebruik of voor gemengd professioneel en residentieel gebruik, en die de hoofdverblijfplaats van de huurder (huurder) vormen;
 • Gedeelde accommodatie geformaliseerd in één contract.

Met uitzondering van:

Het standaardcontract voor de huur of colocatie van gemeubileerde woningen

Dit standaardcontract is uitsluitend van toepassing op de volgende huurcontracten:

 • verhuur onderworpen aan de wet van 6 juli 1989 (Titel I er bis): gemeubileerde verhuur vanaf het moment dat ze de hoofdverblijfplaats van de huurder vormen;
 • gedeelde accommodatie in gemeubileerde accommodatie, geformaliseerd in één contract.

Met uitzondering van:

 • de formalisering van de medehuurcontracten tussen de huurders en de verhuurder;
 • verhuur van woningen die toebehoren aan een lagekostenorganisatie en die vallen onder een overeenkomst gesloten overeenkomstig artikel L. 351-2 van de Code de la construction et de l’habitation (CCH).

Wat moet bij het standaardcontract worden gevoegd?

De volgende bijlages moeten bij het contract worden gevoegd:

 • een uittreksel uit de voorschriften betreffende de bestemming van het gebouw,
 • het genot en het gebruik van privé- en gemeenschappelijke ruimten,
 • een technisch diagnosebestand,
 • een informatieve mededeling over de rechten en plichten van huurders en verhuurders, alsook over de bemiddelings- en beroepsprocedures waarover zij beschikken om hun geschillen te beslechten.
  Het decreet van 29 mei 2015 betreffende de inhoud van de mededeling bepaalt de inhoud ervan.
 • een inventaris van de inrichting,
 • en, indien van toepassing, voorafgaande toestemming voor verhuur en verwijzingen naar huurprijzen die gewoonlijk in de omgeving worden geregistreerd.

Ondersteunende documenten die de verhuurder aan de huurder mag vragen

De lijst van de bewijsstukken die door de verhuurder vóór de totstandkoming van het contract door de verhuurder van de kandidaat voor verhuur of zijn borgstelling kunnen worden verlangd, wordt bepaald bij decreet (artikel 22-2 van wet 89).

Het is decreet nr. 2015-1437 van 5 november 2015 tot vaststelling van de lijst van bewijsstukken die kunnen worden opgevraagd bij de kandidaat voor verhuur en zijn borgsteller die in de bijlagen is opgenomen:

 • de lijst van de bewijsstukken die van elk van de kandidaten voor verhuur kunnen worden verlangd;
 • een lijst van de bewijsstukken die van de borgstellers kunnen worden verlangd.

Het niet nakomen van deze verplichting wordt bestraft met een administratieve boete, opgelegd door de vertegenwoordiger van de Staat in het departement, waarvan het bedrag niet hoger mag zijn dan € 3.000 voor een natuurlijke persoon en € 15.000 voor een rechtspersoon. Het bedrag van de boete moet in verhouding staan tot de ernst van de geconstateerde feiten. De boete kan niet meer dan een jaar na de vaststelling van de feiten worden opgelegd. De boete wordt opgelegd nadat de belanghebbende in kennis is gesteld van de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn zijn opmerkingen te maken.

Volgens een arrest van het Hof van Cassatie van 16 november 2016 is de vastgoedmakelaar, onderhandelaar van een huurtransactie, ongeacht de omvang van zijn opdracht, verplicht om de solvabiliteit van de huurders te verzekeren door middel van serieuze controles, uitgevoerd binnen de grenzen van de wet.

Welke identificatie voor huurder en verhuurder?

Het huurcontract moet dit specificeren:
Voor de verhuurder:

 • achternaam en voornaam, of bedrijfsnaam van de verhuurder;
 • woonplaats of statutaire zetel van de verhuurder;
 • hoedanigheid van de verhuurder (natuurlijke persoon, rechtspersoon (vermeld of de rechtspersoon een burgerlijke vennootschap is die uitsluitend is opgericht tussen familieleden en bondgenoten tot en met de vierde graad);
 • e-mailadres (optioneel);
 • in voorkomend geval, vertegenwoordigd door de makelaar (bv. een vastgoedmakelaar): naam of firmanaam en adres van de makelaar, alsmede de verrichte activiteit;
 • in voorkomend geval, het nummer en de plaats van afgifte van de beroepskaart en de naam en het adres van de borg.
  Deze verklaring is verplicht voor beroepsbeoefenaars die een activiteit uitoefenen als bedoeld in artikel 1 van wet nr. 70-9 van 2 januari 1970 tot vaststelling van de voorwaarden voor het verrichten van activiteiten met betrekking tot bepaalde transacties in onroerend goed en goodwill.

Voor de huurder:

 • achternaam en voornaam van de huurder(s);
 • in het geval van een kamergenoot, de volledige naam van de kamergenoten;
 • e-mailadres van de huurder(s) (optioneel).

Wat is de samenstelling van het gehuurde goed?

Onder samenstelling van het gehuurde wordt verstaan de verhuurbasis.
De huurovereenkomst moet bevatten:

 • de locatie van de woning: het exacte adres (gebouw, verdieping, deurnummer....);
 • het type woning: of het nu gaat om een collectief of individueel gebouw;
 • het wettelijke regime van het gebouw: in enkel eigendom of in mede-eigendom;
 • de bouwperiode: bijvoorbeeld tussen 1989 en 2005;
 • de woonoppervlakte in m²;
 • het aantal pièces principales in de woning (bv. vijf kamers: een woonkamer, drie slaapkamers, een kantoor, een keuken en twee badkamers).
  Speciale kamers zoals keukens en badkamers kunnen niet als woonkamers worden geteld. Ze worden daarom niet meegeteld als F1, F2, F3, F4, F5;
 • indien van toepassing, de andere delen van de accommodatie. Voorbeelden: zolder, terras, balkon, loggia, tuin, etc....;
 • indien van toepassing, de uitrustingselementen van de woning. Voorbeelden: ingerichte keuken, details van de sanitaire voorzieningen, enz.;
 • de productiemethode van individuele of collectieve verwarming.
  In het geval van collectieve verwarming is het noodzakelijk om aan te geven hoe het verbruik van de huurder moet worden verdeeld.
 • de methode voor de productie van individueel of collectief huishoudelijk warm water.
  In het geval van collectieve productie moet worden gespecificeerd hoe het verbruik van de huurder moet worden verdeeld.

Wat wordt bedoeld met "surface habitable"?

In het huurcontract moet de bewoonbare ruimte van het gehuurde goed worden gespecificeerd.

Definitie van surface habitable:

Het woonoppervlak van een woning is het bebouwde vloeroppervlak, na aftrek van de door muren, wanden, scheidingswanden, treden en trappenhuizen, kanalen, deuropeningen en raamopeningen ingenomen oppervlakten.
Het volume habitable komt overeen met het aldus gedefinieerde totale woonoppervlak vermenigvuldigd met de hoogte onder het plafond.

Er wordt geen rekening gehouden met de oppervlakte van niet-ontwikkelde zolders, kelders, loodsen, garages, terrassen, loggia’s, balkons, drogers buiten de woning, veranda’s, glazen volumes als bedoeld in artikel R. 111-10 van de Code de la construction et de l’habitation (CCH), gemeenschappelijke ruimten en andere bijgebouwen van woningen, noch met delen van ruimten van minder dan 1,80 meter hoog (artikel R. 111-2, leden 2 en 3 van de Code de la construction et de l’habitation (CCH)).

Wat te doen als er geen indicatie is van de woonruimte in de huurovereenkomst?
In geval van het ontbreken van informatie over de bewoonbare oppervlakte in het huurcontract, kan de huurder binnen een maand na de ingangsdatum van het huurcontract de verhuurder formeel aanmanen om deze informatie in het huurcontract op te nemen (artikel 3 van de wet van 1989).

Indien de verhuurder niet binnen een maand antwoordt of indien de verhuurder weigert, kan de huurder zich binnen drie maanden na de ingebrekestelling tot de bevoegde rechter wenden om, indien nodig, een huurvermindering te verkrijgen.

Wat te doen als de oppervlakte kleiner is dan het gebied dat in de huurovereenkomst wordt genoemd?
Indien de werkelijk gehuurde oppervlakte meer dan een twintigste kleiner is dan de in het contract vermelde oppervlakte, kan de huurder (bij voorkeur per aangetekende brief met ontvangstbewijs) bij zijn verhuurder een vermindering van de huurprijs vragen in verhouding tot het waargenomen verschil in oppervlakte (artikel 3-1 van de wet van 1989).

Indien de partijen geen overeenstemming bereiken of indien de verhuurder niet binnen twee maanden na het verzoek om huurvermindering antwoordt, kan de zaak binnen vier maanden na hetzelfde verzoek bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt om, in voorkomend geval, de toe te passen huurvermindering vast te stellen.

Indien het verzoek tot huurvermindering dat door de verhuurder wordt aanvaard of door de rechter wordt uitgesproken minder dan zes maanden na de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, wordt het van kracht op de datum van ondertekening van de huurovereenkomst. Indien dit meer dan zes maanden na de inwerkingtreding van de huurovereenkomst gebeurt, wordt de door de verhuurder aanvaarde of door de rechter bevolen huurvermindering daarentegen van kracht op de datum van de aanvraag.

Een woning van minder dan 9 m² kan onfatsoenlijk worden verklaard, ongeacht het bewoonbare volume.

Ter herinnering: een verhuurder die zijn woning wil huren, moet voldoen aan de fatsoenscriteria van decreet nr. 2002-120 van 30 januari 2002. Volgens deze bepalingen moet het pand een minimumvolume van 20m³ of een vloeroppervlak van 9 m² en een plafondhoogte van 2,20 meter hebben.

Wat is de bestemming van het gehuurde?

Wat vermeld moet worden is het gebruik dat de huurder van de woning die onder het huurcontract valt, kan of moet maken.

De wet van 6 juli 1989 voorziet in twee gebruiksmogelijkheden:

 • een exclusief gebruik als hoofdwoning;
 • een gemengd professioneel gebruik en hoofdwoning.

Commerciële (beroeps)huurcontracten en huurcontracten die geen betrekking hebben op een hoofdverblijfplaats zijn dus uitgesloten van het toepassingsgebied van de wet van 6 juli 1989.

Een exclusief gebruik van een hoofdwoning
In de accommodatie mag geen enkele professionele activiteit worden uitgeoefend. Dit kan worden gekenmerkt door de vermelding van een exclusief gebruik van een hoofdwoning, of door een uitsluitend burgerlijke woonplaatsclausule.

Onder hoofdverblijf wordt nu verstaan een woning die ten minste acht maanden per jaar wordt bewoond, tenzij er sprake is van een professionele verplichting, gezondheidsredenen of overmacht. Dit beroep moet worden uitgeoefend door de huurder of zijn echtgeno(o)t(e) of door een persoon ten laste (artikel 2 van de wet van 1989).

Een gemengd professioneel en residentieel gebruik
Dit kan een optie zijn die aan de huurder wordt aangeboden. Indien de huurder na afloop van een gemengde huurovereenkomst, zelfs met toestemming van de verhuurder, de woning niet gebruikt voor zijn hoofdverblijf, verliest hij zijn recht op verlenging. Er moet dus op worden gelet dat een gemengde huurovereenkomst niet wordt omgezet in een professionele huurovereenkomst. Bij het opstellen van de clausule moet echter voorzichtig te werk worden gegaan, omdat de mogelijkheid van dit gemengd gebruik een verplichting kan worden als de clausule verplicht wordt opgesteld (bv.: de huurder moet/zal de ruimte moeten gebruiken als zijn woning en voor de uitoefening van zijn beroep).

Dat wil zeggen dat deze bepalingen niet van invloed zijn op seizoensverhuur, gemeubileerde ruimten, woningen die worden toegewezen of verhuurd vanwege de uitoefening van een functie of bezetting van een arbeidsplaats, of huurwoningen die aan werknemers worden toegekend.

Wat is de naam van het pand?

Deze verduidelijkingen zijn van essentieel belang omdat zij de uitvoering van de wederzijdse verplichtingen van de partijen bepalen, d.w.z. de levering en het onderhoud voor de verhuurder en het routineonderhoud voor de huurder.

De wet bepaalt dat de huurovereenkomst de benaming moet vermelden van de lokalen en de uitrusting voor privégebruik waarvoor de huurder het exclusieve gebruiksrecht heeft en, in voorkomend geval, de lijst van onderdelen, uitrusting en toebehoren van het gebouw die het voorwerp van gemeenschappelijk gebruik zijn:

 • Voor privé-gebouwen is het noodzakelijk om zowel het gehuurde goed zelf te begrijpen als de accessoires, die voor het exclusieve gebruik van de huurder blijven (zoals een parkeerplaats, een garage of een kelder). Maar het gaat ook om apparatuur voor privégebruik (zoals keukenapparatuur).
 • Voor uitrusting en accessoires voor gemeenschappelijk gebruik (fietsenstalling, lift, groenvoorzieningen, speeltuinen en -uitrusting, wasserette, vuilnisbak, veiligheid....), is het een lijst die in essentie informatief is. Als uitvloeisel hiervan zal de huurder de kosten moeten betalen die verband houden met de uitrusting en accessoires die in deze lijst worden vermeld. Praktisch advies: zorg ervoor dat uitrusting en accessoires voor gemeenschappelijk gebruik worden vermeld in de huurovereenkomst.
 • In het contract moet ook de uitrusting voor de toegang tot informatie- en communicatietechnologieën (bv. televisieontvangst in het gebouw, internetverbinding, enz.) staan vermeld.

Wat is de ingangsdatum en hoe lang is de periode?

Voor lege huuraccommodaties
De huurovereenkomst moet de ingangsdatum van de huurovereenkomst vermelden. Deze datum is erg belangrijk in het geval van een geschil, omdat het veel vertraging zal veroorzaken. Bijvoorbeeld, als het verzoek van de huurder om een huurverlaging meer dan zes maanden na de inwerkingtreding van de huurovereenkomst plaatsvindt, wordt de door de verhuurder aanvaarde of door de rechter bestelde huurverlaging van kracht op de datum van het verzoek.

In het contract moet ook de duur van de huurovereenkomst worden vermeld. De huurovereenkomst wordt gesloten voor een periode van ten minste drie jaar voor verhuurders die natuurlijke personen zijn en zes jaar voor verhuurders die rechtspersonen zijn. Aan het einde van het huurcontract wordt het contract (stilzwijgend) verlengd (drie of zes jaar).

Voor gemeubileerde verhuur
De huurovereenkomst voor gemeubileerde woonruimte wordt aangegaan voor een periode van ten minste één jaar of negen maanden indien de huur wordt toegekend aan een student (artikel 25-7 van wet 89).

Indien de partijen het contract niet opzeggen, wordt de gemeubileerde huurovereenkomst die is verstreken stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar en onder dezelfde voorwaarden. Gemeubileerde huurovereenkomsten die voor een periode van negen maanden aan een student worden toegekend, worden niet stilzwijgend verlengd en de huurder kan de huurovereenkomst te allen tijde opzeggen.

Welke informatie moet worden vermeld over de huurprijs en kosten?

De huurovereenkomst moet het bedrag van de huurprijs vermelden, exclusief kosten, maandelijkse kosten, betalingsvoorwaarden gedurende het jaar, de frequentie, de verschuldigdheid of de vervaldag van de betaling en eventuele aanpassingsregels (huuraanpassingsdatum en huurreferentie-index (IRL).

In zogenaamde "[détendues-ontspannen]" gebieden, d.w.z. gemeenten die niet onderworpen zijn aan huurcontrole, wordt de initiële huurprijs vrij bepaald.

Wat als de accommodatie zich in een zogenaamd "gespannen" gebied bevindt?
De huurovereenkomst moet in een zone die als "tendue" gekenmerkt staat de specifieke voorwaarden vermelden voor de eerste vaststelling van de huurprijs die in deze zones van toepassing is.

De verhuurder moet daarom in het huurcontract specificeren of de huurprijs al dan niet onderworpen is aan het decreet waarin het maximale bedrag van de huurwijzigingen op het moment van de herverhuring en de referentiehuur, vermeerderd met een prefectoraal decreet, jaarlijks worden vastgesteld.

Het contract moet immers het bedrag van de referentiehuur in euro per m² en het bedrag van de verhoogde referentiehuur in euro per m² vermelden.

Kan de verhuurder een bedrag toevoegen aan de initiële huurprijs?
In principe moet de verhuurder in gespannen gebieden de huurprijs vaststellen binnen de limiet van de verhoogde referentiehuur. Wanneer de woning echter een doorslaggevende locatie of comfortkenmerken heeft, is er een uitzondering: een hogere huurprijs dan de verhoogde referentiehuur is nog steeds mogelijk. Dit is de complément de loyer.

De kenmerken moeten voldoen aan de volgende voorwaarden (artikel 3 van het decreet van 10 juni 2015):

 • niet in aanmerking zijn genomen bij de bepaling van de referentiehuurprijs;
 • beslissend zijn voor het bepalen van de huurprijs (huisvesting in vergelijking met woningen van dezelfde categorie die zich in hetzelfde geografische gebied bevinden);
 • geen aanleiding te geven tot terugvordering door de verhuurder van uitgaven of tot de bijdrage voor het delen van energiebesparingen (artikelen 23 en 23-1 van de wet van 6 juli 1989).

Het huurcontract moet de kenmerken vermelden die deze extra huur rechtvaardigen (bv. groot terras, parking, vrijstaand huis in Parijs.....). De verhuurder moet het bedrag van de basishuur (noodzakelijkerwijs gelijk aan de verhoogde referentiehuur), het bedrag van de huurtoeslag en de kenmerken van de woning die de huurtoeslag rechtvaardigen, vermelden.

Wanneer een huurtoeslag wordt toegepast, wordt de maandelijkse huurprijs dus opgevat als de som van de basishuur en deze toeslag.

Moet de verhuurder de huur van de vorige huurder aangeven?
Het standaard huurcontract bepaalt dat als de vorige huurder de woning minder dan achttien maanden voor de ondertekening van het huurcontract heeft verlaten. De verhuurder is verplicht om het bedrag van de door de vorige huurder betaalde huur, de datum van betaling en de datum van de laatste huuraanpassing aan te geven.

Hoe zit het met de voorwaarden voor de afrekening van de kosten?
De verhuurder kan de huurder alleen de terugvorderbare kosten in rekening brengen. Hij beschikt over drie mogelijkheden:

 • door voorzieningen met jaarlijkse overlopende rekeningen;
 • periodieke betaling zonder provisie;
 • terugvordering van uitgaven door de verhuurder in de vorm van een forfaitair bedrag.

Wat als er geen verplichte huur- of lastenstaat in de huurovereenkomst is opgenomen?
In geval van afwezigheid van een van de verplichte gegevens in het huurcontract, kan de huurder, binnen een maand na de ingangsdatum van het huurcontract, de verhuurder aanmanen om deze gegevens in het huurcontract op te nemen.

Indien de verhuurder niet binnen een maand antwoordt of indien de verhuurder weigert, kan de huurder binnen de drie maanden na de ingebrekestelling een rechtsvordering instellen bij de bevoegde rechtbank om, indien nodig, een vermindering van de huurprijs te verkrijgen.

Welke informatie over werkzaamheden moet worden verstrekt?

De huurovereenkomst moet de aard en het bedrag vermelden van de werkzaamheden die in de woning zijn uitgevoerd sinds het einde van de laatste huurovereenkomst of sinds de laatste verlenging van de huurovereenkomst (artikel 3, paragraaf 2, 9° van de wet van 6 juli 1989).

Meer bepaald voorziet het standaardcontract in de huurovereenkomst voor:

 • het bedrag en de aard van de verbeteringswerkzaamheden of de naleving van de fatsoenskenmerken die sinds het einde van het laatste huurcontract of sinds de laatste verlenging zijn uitgevoerd. Indien van toepassing, de omvang van de verbeteringswerkzaamheden die in de afgelopen zes maanden zijn uitgevoerd.
 • de huurverhoging tijdens de duur van de huurovereenkomst als gevolg van door de verhuurder uitgevoerde verbeteringswerkzaamheden (of de aankoop van uitrusting voor gemeubileerde woningen): aard van de werkzaamheden (of uitrusting voor gemeubileerde woningen), uitvoeringstermijnen, termijn voor voltooiing (of aankoop van gemeubileerde woningen) en het bedrag van de huurverhoging. Deze clausule is niet van toepassing op werkzaamheden om deze in overeenstemming te brengen met de kenmerken van fatsoen.
 • de vermindering van de huurprijs tijdens de duur van de huurovereenkomst als gevolg van de door de huurder uitgevoerde werkzaamheden: duur van deze vermindering en, in geval van vervroegd vertrek van de huurder, de voorwaarden van zijn vergoeding op grond van de rechtvaardiging van de gemaakte kosten.

Moet in het huurcontract het bedrag van de borgsom worden vermeld?

Ja, maar alleen in het geval dat de verhuurder van plan is er een te vragen aan de huurder. Houd er rekening mee dat er geen waarborgsom kan worden gevraagd wanneer de huur voor een periode van meer dan twee maanden vooruitbetaald moet worden. Indien de huurder daarentegen aanspraak maakt op het voordeel van de maandelijkse huurbetaling (artikel 7 van de wet van 1989), kan de verhuurder een waarborg eisen.

Dus wanneer, om de nakoming van de huurverplichtingen van de huurder te garanderen, in het leegstaande huurcontract een waarborg is voorzien, mag deze niet meer bedragen dan een maand huur in hoofdsom, exclusief kosten (artikel 22 van de wet van 1989).

In afwijking van artikel 22 is het bedrag van de door de verhuurder te betalen waarborgsom voor gemeubileerde huur beperkt tot twee maanden huur in hoofdsom, exclusief kosten (artikel 25-6 van de wet van 1989).

Voetnoten:

[1het gezamenlijk (co) gebruiken van een locatie

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention