allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenInkomstenbelastingHoe de Franse inkomstenbelasting wordt berekend
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Hoe de Franse inkomstenbelasting wordt berekend

donderdag 11 april 2019 , door Hanjo

Bij de exacte berekening van de hoogte van de inkomstenbelasting spelen diverse factoren mee. In dit artikel verwijzen we naar uitzonderingen, maar we gaan uit van een (min of meer) normale situatie zoals die voor de meeste Nederlandstaligen in Frankrijk zal gelden.

Het vorige artikel in deze rubriek: Hoe bereken je de "werkelijke kosten"?
Beoordeling:
Bezoeken: 1.560
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een belangrijk verschil met bijvoorbeeld de Nederlandse inkomstenbelasting is dat Frankrijk de belasting baseert op de totale inkomsten en lasten van een huishouden. Bij de berekening komen diverse elementen ter sprake die meer uitgebreid in aparte artikelen worden besproken. Zoals gebruikelijk in onze artikelen vermelden we de Franse benamingen en geven we de Nederlandse omschrijving of het equivalent wanneer dat bestaat.

Onderstaande uitleg is in verschillende blokken opgedeeld. Je opent ze door op een titel te klikken, waarbij het al geopende blok wordt gesloten.

Revenu brut global - Globaal bruto inkomen

De inkomsten kunnen afkomstig zijn van verschillende inkomenscategorieën. Deze inkomsten worden "catégoriels" genoemd.

Voor de berekening van het totale bruto-inkomen moeten alle netto-inkomsten bij elkaar worden opgeteld, zoals:

 • Lonen en salarissen;
 • Werkloosheidsuitkeringen;
 • Inkomen uit onroerend goed;
 • Ouderdomspensioenen;
 • Ondersteunende betalingen;
 • Niet-commerciële en commerciële winsten;
 • Landbouwvoordelen;
 • Meerwaarden, op roerende en professionele goederen;
 • Bezoldiging van de bestuurders van een vennootschap.
 
De revenu brut global is de som van deze netto inkomsten.

Wat wordt bedoeld met netto inkomen?

 • Het netto salaris wordt verkregen na aftrek van de beroepskosten. De beroepskosten die aftrekbaar zijn van salarissen zijn:
  • ofwel 10% van het salaris;
  • ofwel de werkelijke kosten
 • Bij een werkloosheidsuitkering mag 10% in mindering worden gebracht, maar minimaal € 437 (of € 962 voor langdurig werklozen) en maximaal € 12.502.
  • Als het jaarinkomen lager is dan dit minimum, dan is de aftrek gelijk aan het inkomen.
 • Bij ouderdomspensioenen geldt ook een korting van 10% met een minimum van € 389 per gepensioneerde en een maximum van € 3.812 per huishouden.
 • Inkomsten uit onroerend goed kunnen worden verminderd:
  • bij micro foncier met 30%, tenzij voor het régime réel gekozen wordt;
 • Inkomsten van zelfstandigen:
  • bij micro BIC: 50% of 71% van de omzet, afhankelijk van de activiteit, tenzij voor het régime réel gekozen wordt;
  • bij micro BNC: 34% van de omzet, tenzij voor het régime réel gekozen wordt.

Revenu net global - Globaal netto inkomen

Om het totale netto inkomen te verkrijgen, moet je van het totale bruto inkomen de uitgaven aftrekken die in het officiële bulletin van de overheidsfinanciën staan vermeld. Bijvoorbeeld:

 • het jaarlijkse bedrag van de steun die je hebt betaald;
 • het bedrag dat je hebt bijgedragen aan een pensioenspaarplan;
 • een deel van de CSG dat betrekking heeft op de opbrengsten van activa en de opbrengsten uit beleggingen en investeringen.

Revenu net imposable - Netto belastbaar inkomen

Het netto belastbaar inkomen is gelijk aan het totale netto inkomen waarop bepaalde aftrekposten in mindering moeten worden gebracht:

 • Bijzondere aftrekpost voor ouderen of gehandicapten;
 • Aftrek voor ten laste komende kinderen die gehuwd zijn of een gezin leiden.
 
De revenu brut global is de som van deze netto inkomsten. Netto belastbaar inkomen = totale netto inkomen - aftrekposten

Bijzondere aftrekpost voor ouderen of gehandicapten

65-plussers en personen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor een inhouding als hun inkomen onder een bepaalde grens ligt.

Aftrek voor ten laste komende kinderen die gehuwd zijn of een gezin leiden

Als je een gehuwd kind, een PACS-stel of een kind met zijn of haar kind huisvest, profiteer je niet van een verhoging van het aantal parts, maar van een aftrek van € 5.888,- per gehuisveste persoon (jouw kind + zijn/haar kinderen en/of zijn/haar partner).

Als jouw getrouwd kind bijvoorbeeld tot jouw fiscale huishouding behoort (d.w.z. 2 verbonden personen), resulteert dat in 5.888 x 2 = € 11.776 mindering op jouw inkomen.

Parts fiscales - Fiscale "parts"

De berekening van het aantal fiscale parts gebeurt in 2 stappen.

Parts met betrekking tot de gezinssituatie

Als je alleen bent, heb je maar één fiscaal part en doe je dus een individuele aangifte. Dat kan zijn omdat je alleenstaand, gescheiden of weduwe/weduwnaar bent en geen kinderen ten laste hebt.

Als je met z’n tweeën een gezamenlijke aangifte doet, profiteer je van 2 parts.
Maar wees voorzichtig, want niet alle koppels kunnen samen worden belast.
Het kan wel wanneer jullie getrouwd zijn, in een PACS samenleven of weduwe/weduwnaar bent met één of meer afhankelijke kinderen.

Parts met betrekking tot het aantal kinderen

De parts die verband houden met kinderen worden toegevoegd aan die van de gezinssituatie (zie hierboven).
De eerste 2 kinderen verhogen het aantal parts ieder met 0,5 en vanaf het derde kind 1 aandeel komt er per kind één part bij:

1 kind 0,5 part
2 kinderen 1 part
3 kinderen 2 parts
4 kinderen 3 parts
enz.
Als je bijvoorbeeld getrouwd bent en 2 kinderen hebt: 2 parts (gezinssituatie) + 1 part (2 kinderen: 0,5 + 0,5) = 3 parts in totaal.

Extra parts

Sommige situaties geven recht op een half extra part (+0,5):

 • Alleenstaande ouder: je woont en voedt jouw kind op 1 januari van het belastingjaar alleen op;
 • Handicap: je bent voor meer dan 80% gehandicapt en hebt de gehandicaptenkaart;
 • Veteraan;
 • Oorlogsweduwe;
 • Je woont alleen op 1 januari en hebt minstens 5 jaar een kind alleen opgevoed.
Deze halve parts zijn niet cumulatief, behalve in aanwezigheid van meerdere gehandicapten in het huishouden. Als je bijvoorbeeld gehandicapt én veteraan bent, krijg je maar één half part extra. Maar als beide leden van het paar gehandicapt zijn, geeft dit 1 extra part.

Quotient familial - Gezinsquotiënt

Het beginsel van het gezinsquotiënt is dat het bedrag van de inkomstenbelasting evenredig moet zijn aan de lasten die worden veroorzaakt door het aantal personen ten laste van het fiscale huishouden.

Om het gezinsquotiënt te bepalen, moet je het netto belastbaar inkomen en het aantal fiscale parts kennen waarop je recht hebt.

Familiequotiënt = Netto belastbaar inkomen / Parts

De barème 2018 die hieronder in de voorbeelden wordt gebruikt:

 
Schijf Percentage Max. bedrag Cumulatief
tot € 9.964 0% € 0 € 0
van € 9.964 tot € 27.519 14% € 2.458 € 2.458
van € 27.519 tot € 73.779 30% € 13.878 € 16.336
van € 73.779 tot € 156.244 41% € 33.810 € 50.146
meer dan € 156.244 45%

Tranche marginale d’imposition - Marginale belastingtranche

Samen met het familie-quotiënt kan de marginale belastingtranche (TMI) worden bepaald. De tabel met belastingschijven (de barème, of voluit barème progressif de l’impôt sur le revenu) komt immers overeen met het belastbaar inkomen voor 1 part.

De familiequotiënt (QF) bepaalt hoe hoog de TMI ligt.

Wanneer we de bovenstaande barème 2018 als voorbeeld gebruiken, krijgen we het volgende resultaat:
 • Bij een familiequotiënt van € 35.000 is de TMI 30%.

Impôt brut - Bruto belasting

We gaan verder met het voorbeeld van een echtpaar zonder kinderen met een familiequotiënt van € 35.000. We maken weer gebruik van de barème 2018.

De familiequotiënt van € 35.000 wordt in stukken gehakt. Over de eerste € 9.964 hoeft geen belasting te worden betaald. Over het gedeelte tot € 27.519 wordt 14% geheven en het restant wordt met 30% belast.

tot € 9.964 0% € 0
van € 9.964 tot € 27.519 14% € 2.458
van € 27.519 tot € 35.000 30% € 2.244
totaal € 4.702

Dit totaal vermenigvuldigen we met het aantal parts. Het echtpaar heeft geen kinderen, dus 2 parts. De bruto belasting is dus 4.702 x 2 = € 9.404.

Impôt net - Netto belasting

De netto belasting is een gecorrigeerde versie van de bruto belasting. De belangrijkste correcties zijn de korting en de limiet op het gezinsquotiënt.

Toepassing van de limiet op het familiequotiënt

Hoe meer kinderen je hebt, hoe lager je belastingrekening. De wetgeving legt (in 2019) een maximum van € 1.551 per half part op voor het aantal kinderen ten laste (€ 775 euro voor kinderen die wisselend bij de ouders verblijven).

Wanneer je alleen jouw kind opvoedt, krijg je voor het eerste kind een half part extra (dus 1 in plaats van een half part). Het part voor het eerste kind heeft in 2019 een maximum van € 3.660.

Het halve part dat aan gehandicapten, veteranen, enz. wordt toegekend, heeft een maximum van € 3.098.

VOORBEELD

Getrouwd met 2 kinderen. Wanneer jouw belasting € 10.000 exclusief kinderen en € 5.000 inclusief de parts voor de kinderen bedraagt, kan de belasting niet lager zijn:
10.000 - (1.551 x 2) = € 6.898 (in plaats van 5.000 euro als het plafond niet werd toegepast).

Kortingen toepassen

De korting (décote) op de inkomstenbelasting geldt alleen voor personen wier brutobelasting onder een bepaald plafond ligt.

Om voor deze steun in aanmerking te komen, mag de bruto belasting niet hoger zijn dan:

 • € 1.595 voor één persoon;
 • € 2.627 voor een echtpaar of een PACS.

De korting is dan gelijk aan :

 • € 1.196 - ¾ bruto belasting voor een alleenstaande ;
 • € 1.970 - ¾ bruto belasting voor een echtpaar of een PACS.

VOORBEELD

De belasting van een paar is € 1.000. De berekening van de korting zal als volgt zijn:

 1. Berekening van de korting: € 1.970 - (¾ x 1.000) = € 1.220
 2. Berekening van de uiteindelijke belasting: aangezien de vermindering (€ 1.220 euro) hoger is dan de belasting (€ 1.000), is de netto belasting gelijk aan 0.

Toepassing van de vermindering van 20%

De 20% korting is de tweede belastingaanpassing, die van toepassing is op het bedrag na korting.

Om ervan te kunnen profiteren, moeten de referentiebelastinginkomsten (RFR) lager zijn dan het plafond:

 • € 18.984 + € 3.797/half part voor een alleenstaande;
 • € 37.968 + € 3.797/half part voor een paar.

Als jouw RFR iets hoger is, is de verlaging van toepassing maar degressief:

 • RFR tussen € 18.984 en € 21.036 (+€ 3.797/half part) voor één persoon;
 • RFR tussen € 37.968 en € 42.072 (+€ 3.797/half part) voor een paar.

Aftrek van belastingverminderingen en -kortingen

Belastingverminderingen en -kortingen worden, na correctie, in mindering gebracht op het bedrag van de netto belasting. Er is een uitgebreide lijst van zaken die recht op belastingkorting geven, zoals de CITE regeling voor de energieverbetering van woningen, maar ook donaties aan verenigingen, kinderopvang, schoolkosten, hulp aan huis, vakbondsbijdragen, investeringen in huurwoningen of kleine en middelgrote bedrijven, enz.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • Hoe de Franse inkomstenbelasting wordt berekend 28 juni 2020 05:38, door R.Guyken

  Goedemorgen Hanjo,

  Ik heb het rekenvoorbeeld gevolgd voor een echtpaar met een inkomen van 35.000
  De schijven zijn duidelijk, echter , de verschuldigde belasting dient te
  worden vermenigvuldigd ??? Met factor 2 hetgeen dus resulteert in
  een totaal bel.bedrag van 9.404
  Maar volgens deze rekenmethode zou ik met 2 kinderen een extra part hebben
  En het bedrag moeten vermenigvuldigen met 3 ?
  Ook de zin : familiequotient = netto belastbaar inkomen / parts is mij onduidelijk.
  Kun je me een uitleg geven ?

  Met vriendelijke groeten
  René

 

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention