allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenSociale heffingenSociale lasten over inkomsten van buiten Frankrijk
 

Sociale lasten over inkomsten van buiten Frankrijk

vrijdag 12 april 2019 , door Hanjo

Inkomsten uit activiteiten en vervangende inkomens van buiten Frankrijk zijn onderworpen aan de algemene sociale bijdrage (CSG) en de bijdrage voor de terugbetaling van de sociale schuld (CRDS) wanneer de belastingplichtige in Frankrijk is gevestigd en, in welke hoedanigheid dan ook, onderworpen is aan een verplicht Frans ziekteverzekeringsstelsel.

Het vorige artikel in deze rubriek: Sociale lasten op geldbeleggingen
Beoordeling:
Bezoeken: 210
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Inkomsten uit buitenlandse activa en beleggingen zijn ook belastbaar voor de CSG en de CRDS in Frankrijk wanneer de begunstigde van de inkomsten in Frankrijk is gevestigd, ook wanneer de begunstigde van de inkomsten niet is aangesloten bij een socialezekerheidsstelsel in Frankrijk.

Wanneer het belastingverdrag niet uitsluit dat inkomsten in Frankrijk worden belast, zijn de CSG en de CRDS verschuldigd (op voorwaarde dat de werkgever geen bronbelasting heeft ingehouden op de salarissen).

Inkomsten uit arbeid of vervangende inkomsten

De verplichting van betaling van de CSG en de CRDS is onderworpen aan twee criteria. Alleen natuurlijke personen die zowel:

 • voor de vaststelling van de inkomstenbelasting geacht worden in Frankrijk gevestigd te zijn
 • en, om welke reden dan ook, onderworpen zijn aan een Franse verplichte ziektekostenverzekering.
Zo zijn bijvoorbeeld personen die onder een buitenlands ziektekostenverzekeringsplan vallen, vrijgesteld van de CSG en de CRDS, evenals sommige grensarbeiders.

De vrijstellingen van de CSG (en dus van CRDS) waarin de sociale wetgeving voorziet, afhankelijk van de aard van het inkomen en de situatie van de belastingplichtige, zijn van toepassing onder de voorwaarden van het gemene recht.

Een deel van de CSG die wordt betaald voor buitenlandse inkomsten, die via een aanslag (par voie de rôle) wordt vastgesteld (en niet aan de bron zoals bij Franse inkomsten), is aftrekbaar van het inkomen.

Het aftrekbare deel van de CSG dat betrekking heeft op activiteiten in het buitenland of vervangingsinkomen dat in jaar N wordt ontvangen, dat in jaar N+1 wordt aangegeven en in jaar N+1 wordt betaald, is dus aftrekbaar van de belastbare activiteit en het vervangingsinkomen van dezelfde aard dat in jaar N+1 (jaar van betaling van de CSG) wordt ontvangen, dat in jaar N+2 wordt aangegeven.

Wat de inkomsten uit Franse bronnen betreft, is het aftrekbare deel van het CSG vastgesteld op :

 • 5,1% voor inkomsten uit arbeid;
 • 4,2% voor ouderdoms- en invaliditeitspensioenen;
 • 3,8% voor werkloosheidsuitkeringen en dagvergoedingen en bij lage inkomens.

Opbrengsten uit activa en beleggingen

In principe zijn de inkomsten uit activa en beleggingsinkomsten waarvan de belasting door een internationale overeenkomst aan Frankrijk wordt toegerekend, onderworpen aan de CSG en de CRDS.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in antwoord op een prejudiciële vraag van Frankrijk geoordeeld dat de Franse staat geen aanspraak kan maken op sociale bijdragen en inhoudingen op de inkomsten uit het vermogen van personen die zijn aangesloten bij het socialezekerheidsstelsel van een andere lidstaat, op grond van het beginsel van niet-accumulatie dat is vastgelegd in de Europese verordening betreffende de sociale zekerheid.

Om deze beslissing te omzeilen, wijzigt een maatregel die in 2016 in het kader van de Wet op de Financiering van de Sociale Zekerheid werd genomen, de verdeling van deze heffingen vanaf 1 januari 2016, zodat de belastingheffing kan worden gehandhaafd: de belastingplichtigen die in een andere staat zijn aangesloten bij het stelsel van sociale zekerheid blijven dus onderworpen aan sociale bijdragen en heffingen.

Belastingplichtigen die onder de vorige wetgeving (vóór 2016) zijn belast, kunnen echter worden terugbetaald (onder bepaalde voorwaarden en met inachtneming van verjaringstermijnen).

Aangiftes nr. 2047 en 2042C

Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan een verplichte Franse ziektekostenverzekering moeten in de rubriek "Revenus de source étrangère imposables à la CSG et à la CRDS" het brutobedrag vermelden van de buitenlandse bronactiviteit of het vervangende inkomen dat belastbaar is voor de CSG en de CRDS.

Deze inkomsten moeten worden uitgesplitst in de vakken 8TQ tot en met 8SB van de aangifte-formulieren 2047 en 2042C, afhankelijk van de aard en het belastingtarief:

 • niet-looninkomsten: 7,5% (8TQ),
 • inkomsten uit loon: 7,5% (8TR),
 • uitkeringen bij vervroegde uittreding: 7,5% (8SC),
 • werkloosheidsuitkeringen: 6,2% (8ZW),
 • verlaagd tarief voor uitkeringsgerechtigden van werkloosheidsuitkeringen: 3,8% (8SX),
 • dagelijkse ziekte-, moederschaps- en ongevallenuitkeringen: 6,2% (8TW),
 • ouderdoms- of invaliditeitspensioenen (exclusief forfaitaire uitkeringen): 6,6% (8TV),
 • verlaagd tarief voor personen met een laag inkomen die een ouderdoms- of invaliditeitspensioen ontvangen (met uitzondering van forfaitaire uitkeringen): 3,8% (8TX),
 • kapitaaluitkeringen die onderworpen zijn aan de PFL: 6,6% (8SA),
 • verlaagd tarief voor ontvangers van een lager inkomen die een kapitaaluitkering ontvangen waarop de PFL van toepassing is: 3,8% (8SB).

De belastingdienst berekent het hiervoor verschuldigde bedrag aan CSG en het bedrag van de CSG dat aftrekbaar is (de CSG is aftrekbaar tot 5,1% voor de vakken 8TQ, 8TR en 8SC, 4,2% voor het vak 8TV en 3,8% voor de vakken 8SW, 8SX, 8TW en 8TX). Aangezien de aftrekbaarheid alleen geldt voor inkomsten die onderworpen zijn aan de progressieve schaal van de inkomstenbelasting, is de CSG die wordt betaald voor kapitaaluitkeringen die onderworpen zijn aan de forfaitaire roerende voorheffing, dus niet aftrekbaar (8SA en 8SB).

Grensarbeiders hoeven hun inkomen in principe niet aan te geven in deze rubriek.

Procedures ter voorkoming van dubbele heffing

Frankrijk is van mening dat de CSG en de CRDS in het kader van de belastingverdragen die het heeft geratificeerd, met de inkomstenbelasting worden gelijkgesteld. Dit principe is het resultaat van de rechtspraak van de Grondwettelijke Raad en de Raad van State dat deze bijdragen inkomstenbelastingen zijn die in de categorie van alle soorten belastingen vallen.

Daarom:

 • vallen dergelijke bijdragen onder de bepalingen van de belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting, tenzij hun specifieke formulering ze uitsluit,
 • moet voor de berekening van het belastingkrediet ter dekking van in het buitenland betaalde belastingen de inkomstenbelasting die in Frankrijk zou zijn betaald (dat is het bedrag van het "valse belastingkrediet" of het plafond van het "werkelijke belastingkrediet") niet alleen de inkomstenbelasting, maar ook de sociale premies omvatten.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Huidige bezoekers: 37

Dit artikel staat in rubriek:
 • Sociale heffingen

  Frankrijk kent ook sociale inhouding, niet alleen over inkomsten, zoals loon en uitkeringen (Contribution Sociale Generalisée - CSG en de Contribution au Remboursement de la Dette Sociale - CRDS) of verhuur (CSG), maar ook over inkomsten uit sparen (Prélèvement Sociale - PS).

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention