allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenEen eigen bedrijfCampingMinimale sanitaire eisen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Minimale sanitaire eisen

donderdag 14 november 2019 , door Hanjo

In een ministerieel besluit van 17 juli 1985 vinden we de sanitaire minimumvoorwaarden die gelden voor de plaatsen die zijn ontwikkeld voor de ontvangst van campers en caravans en voor de plaatsen die speciaal worden gebruikt voor de inrichting van lichte recreatiewoningen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een minicamping beginnen
Beoordeling:
Bezoeken: 228
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Voor menselijke consumptie bestemd water

Artikel 1: De toestemming om een plaats te ontwikkelen die bestemd is voor campers en caravans, of een plaats die speciaal is toegewezen aan de oprichting van lichte recreatiewoningen, vereist de implementatie van de minimale sanitaire voorzieningen die in deze verordening zijn voorzien. Het indelingsbesluit en de toestemming om deze terreinen te exploiteren zijn afhankelijk van de uitvoering, de exploitatie en het onderhoud van de sanitaire voorzieningen en van de hygiënische voorwaarden die in dit besluit worden gesteld.
Artikel 2: De exploitant van de inrichting is verplicht de gebruikers voldoende water ter beschikking te stellen dat voldoet aan de voorschriften inzake voor menselijke consumptie bestemd water, ongeacht of het geheel of een deel van het water afkomstig is van een openbaar distributienet of een particuliere bron. De bron en de kwaliteit van het water staan bij de ingang van de installatie aangegeven.
Artikel 3: Tijdens de openingsperiode van het bedrijf wordt de kwaliteit van het water gecontroleerd door de beheerder en uitgevoerd volgens de procedures die in het prefectoraal besluit zijn vastgesteld. De analyse van de waterkwaliteit wordt uitgevoerd door een door de minister van Volksgezondheid erkend laboratorium in het kader van de sanitaire controle van het water.
Artikel 4: De installaties en uitrustingen voor waterdistributie bestemd voor consumptie mogen op grond van hun ontwerp of constructie in geval van terugstroming geen verontreiniging veroorzaken van het interne distributienet of van het openbare net waarop het bedrijf is aangesloten.
Artikel 5: Wanneer de inrichting met tussenpozen voor het publiek toegankelijk is, moet de beheerder binnen een maand voor elke opening de leidingen volledig leeg laten lopen en langdurig doorspoelen en de microbiologische kwaliteit van het water laten testen door een in het kader van het sanitaire watercontrolesysteem erkend laboratorium.

Afvoer van afvalwater

Artikel 6: Indien aansluiting op het openbare rioleringsnet niet mogelijk is, worden water en afvalstoffen opgevangen en gezuiverd voordat ze in de natuurlijke omgeving worden geloosd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1982 betreffende de autonome sanering van woongebouwen.
Artikel 7: Het onderhoud en de exploitatie van autonome sanitaire voorzieningen worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van artikel 30 van de departementale gezondheidsvoorschriften. Met name moeten opslagputten zo vaak als nodig is worden leeggemaakt en, voor inrichtingen met periodieke openingen, ten minste eenmaal per jaar vanaf de sluiting van de inrichting tot de maand vóór de heropening ervan.

Inzameling en verwijdering van huishoudelijk afval

Artikel 8[*]: De inrichting moet voorzien zijn van een voldoende aantal (in het besluit over classificatie) afsluitbare bakken met een minimuminhoud van 75 liter. Deze bakken zijn zo ontworpen en gerangschikt dat dieren ze niet kunnen openen of om laten vallen. Tijdens de openingsperiode worden de bakken die in het bedrijf worden geplaatst, gevuld met papieren of plastic zakken die voldoen aan de geldende normen en de door de gemeente vastgestelde modellen en die dagelijks vooraf worden opgehaald. De prefect kan een andere methode voor de inzameling van huishoudelijk afval binnen de inrichting toestaan. In dit geval worden alle eisen met betrekking tot het ontwerp en de toepassing van deze inzamelingsmethode, die de hygiëne en de sanering van de inrichting kunnen waarborgen, uitdrukkelijk vermeld in het indelingsbesluit van de prefect.
Artikel 9: Totdat ze worden opgehaald door de openbare afvalverwijderingsdienst wordt het vooringezamelde huishoudelijk afval opgeslagen in een speciaal en exclusief ingerichte ruimte; de opslag gebeurt in de vorm van papieren of plastic wegwerpzakken volgens de geldende normen en modellen die door de gemeente zijn vastgesteld, en gesloten of in de vorm van rolcontainers of gesloten containers, in overeenstemming met de bepalingen die door de gemeente zijn goedgekeurd. De opslagfaciliteit, binnen of in de open lucht, moet zodanig afgesloten zijn dat de toegang voor dieren wordt verhinderd en moet geïsoleerd zijn van ruimten en installaties voor openbaar gebruik. Ze is gemakkelijk toegankelijk voor inzamelvoertuigen. Ze wordt zodanig uitgevoerd dat schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid worden vermeden, in overeenstemming met de door de gezondheidsinstantie vastgestelde bepalingen.
Artikel 10[*]: Huishoudelijk afval wordt minimaal twee keer per week ingezameld. Indien de gemeenschap niet voor deze frequentie zorgt, moet de beheerder zelf of in overeenstemming met de bepalingen van de gezondheidsinstantie zorgen voor de afvoer van huishoudelijk afval naar de communautaire verwijderingsinstallatie, of laat hij dit doen, overeenkomstig de door de gezondheidsinstantie vastgestelde bepalingen. De prefect kan, gezien het zomerweer in het departement, een hogere frequentie opleggen voor het afvoeren van huishoudelijk afval. Indien de verwijdering dagelijks plaatsvindt, wordt de inrichting vrijgesteld van de verplichting om een opslagruimte in de bedrijfsruimten van de inrichting in te richten.
Artikel 11: Afvalemmers die in de bedrijfsruimten van de inrichting worden geplaatst, alsmede opslagcontainers moeten ten minste eenmaal per week worden gereinigd en ontsmet. Alle maatregelen moeten worden genomen om de verspreiding van knaagdieren en insecten in de opslagplaats voor huishoudelijk afval te voorkomen.

Onderhoud van gemeenschappelijke uitrusting

Algemene hygiëne

Artikel 12: De sanitaire voorzieningen die ter beschikking van het publiek worden gesteld, moeten voortdurend in een goede en schone staat worden gehouden. Ze worden ten minste eenmaal per dag schoongemaakt en dagelijks gedesinfecteerd.  De drinkwaterpunten op het terrein van het bedrijf in de buurt van de campings en caravanplaatsen moeten zodanig zijn ingericht dat er geen stagnatie van het water op de grond ontstaat (afvoer via een netwerk, ondergrondse infiltratie).  De grond er omheen is gestabiliseerd.
Artikel 13[*]: Het huishoudelijk reglement van de inrichting herinnert in het bijzonder aan het verbod om afvalwater van campings, caravans en lichte recreatiewoningen te lozen, anders dan in de daarvoor bestemde inrichtingen. Het huishoudelijk reglement bepaalt de tijdstippen waarop bepaalde lawaaierige activiteiten verboden zijn: het verkeer van voertuigen, uitrusting en muziekinstrumenten. In de interne voorschriften wordt gespecificeerd welke maatregelen de gebruikers van dieren die eigenaar zijn van de dieren moeten nemen om de rust van andere gebruikers en de gezondheid van de inrichting ten aanzien van hun dieren te bewaren. Eventuele aanvullende eisen ter waarborging van de volksgezondheid en de hygiëne van de gebruikers kunnen in de interne voorschriften van de inrichting worden opgenomen. Dit intern reglement is bij de aanvraag gevoegd en goedgekeurd door de prefect.

 

Diverse bepalingen

Artikel 14: Het decreet van 20 december 1973 betreffende de sanitaire omstandigheden van campings en caravans wordt ingetrokken.

De beheerders van inrichtingen die op de datum van bekendmaking van dit besluit over een vergunning beschikten en werden geëxploiteerd en waarvan de installaties niet voldoen aan de voorwaarden van dit besluit, moeten deze vóór 30 juni 1987 in overeenstemming brengen met de bepalingen van dit besluit.

Artikel 15[*]: Bij niet-naleving van de bepalingen van dit decreet kan de prefect, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14, op voorstel van de directeur van het ministerie van volksgezondheid en na raadpleging van het departementale comité voor het toerisme, of, in geval van recidive, de exploitatievergunning intrekken.

Onder dezelfde voorwaarden kan de bevoegde autoriteit, met het oog op de verlening van de vergunning voor de ontwikkeling van het terrein, de tijdelijke sluiting van het terrein en de evacuatie van de terreinen gelasten.

Voetnoten:

[*Gewijzigd in besluit nr. 88-199 van 29 februari 1988.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Jouw bijdrage...
Wie ben je?
Je bericht

In dit formulier mag je deze codes gebruiken: [->url] {{vetschrift}} {cursief} <quote> <code> en de HTML codes: <q> <del> <ins>. Om een paragraaf aan te maken voeg je gewoon lege regels toe.

 

Huidige bezoekers: 27

Trefwoorden
Regelgeving Toerisme Werk/inkomen
 
Dit artikel staat in rubriek:
 • Camping

  Wat informatie over het opzetten of overnemen van een (mini)camping. Daarbij krijg je te maken met allerlei wetgeving verdeeld over diverse wetboeken, waaronder:
  - de Code Civil;
  - de Code Pénale;
  - de code du tourisme;
  - de code de l’urbanisme.

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention