allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenMinimum dienstverlening
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Minimum dienstverlening

zaterdag 14 december 2019 , door Hanjo

Het stakingsrecht is een recht van constitutionele waarde. Het gebruik ervan kan de werking van de openbare diensten verstoren en in strijd zijn met het beginsel van continuïteit van de openbare diensten.

Het vorige artikel in deze rubriek: Raadpleging hervorming uitkeringen
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 90
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wat is de minimum dienstverlening?
De "service minimum" is erop gericht om in geval van een staking de continuïteit te waarborgen van de openbare diensten die van essentieel belang worden geacht voor de bevolking in bepaalde sectoren (ziekenhuizen, omroep, energiebevoorrading, enz.). Hoewel het over het algemeen niet-bindend is, kan de minimale dienstverlening verplicht worden gesteld door de wet, jurisprudentie en verdragen.

Is een minimumdienstverlening verplicht bij een staking in het openbare personenvervoer?

Een wet uit 2007 bepaalt dat bij stakingen of andere te verwachten verstoringen van de dienstverlening in treinen, trams, metro’s en bussen een minimumniveau van dienstverlening kan worden ingevoerd.
Er is geen wettelijke verplichting voor openbaarvervoerbedrijven om een minimum aan verkeer te garanderen, maar de minimum dienstverlening kan verplicht worden gesteld door een overeenkomst. Dit is het geval voor de RATP, dat door een contract met Île-de-France Mobilités tijdens de spitsuren op het gehele net een dienstverlening van ten minste 50% moet handhaven. Als het aantal personeelsleden dat aanwezig is op de dag van de staking niet voldoende is, moet het een beroep doen op reservechauffeurs.

Wat is de procedure in geval van te verwachten vervoersproblemen?

De wet uit 2007 vereist een sociale dialoog tussen het transportbedrijf en de betreffende vakbondsorganisaties. Als de voorbereidende onderhandelingen mislukken, bepaalt de organiserende instantie (meestal de lokale overheid) het niveau van de dienstverlening op basis van de omvang van de verstoringen. Voor elk niveau worden de frequenties en tijd-slots ingesteld.

Het minimumniveau van de dienstverlening komt in het algemeen overeen met de dekking van prioritaire gebieden zoals ziekenhuizen, scholen, overheidsinstanties en stations. Het transportbedrijf stelt vervolgens een "aangepast transportplan" op, gebaseerd op de verwachte serviceniveaus.

In welke mate zijn vervoersstoringen voorspelbaar?

In overheidsbedrijven moeten de vakbonden in geval van een staking een termijn van vijf werkdagen in acht nemen waarin de onderhandelingen met het management worden geopend. Werknemers zijn verplicht om hun voornemen om deel te nemen aan de staking 48 uur van tevoren te melden. De gebruikers hebben recht op "duidelijke, betrouwbare en gratis" informatie over de daadwerkelijk geleverde diensten, uiterlijk 24 uur voor het begin van de storingen.

Zijn er sancties voorzien in geval van niet-naleving?

De contracten tussen de organiserende instantie (de staat of de lokale overheid) en de openbare vervoersmaatschappij zijn niet bindend, maar de overheid kan wel van de dienstverlener (SNCF, RATP) eisen dat het de gebruikers hun vervoersbewijzen volledig terugbetaalt voor de periode waarin de minimumdienst niet is geleverd. Dit mechanisme is echter niet opgenomen in het contract.

Voor welke andere publieke sectoren geldt een minimum dienstverlening?

In Frankrijk zijn alleen de omroep en de luchtvaartsector verplicht om bij stakingen een minimum dienstverplichting in te voeren.
Voor andere, als essentieel erkende openbare diensten is het de jurisprudentie die bepaalt of er een minimum dienstverplichting bestaat. Dit is bijvoorbeeld het geval in de ziekenhuissector, waar de directeuren van zorginstellingen verplicht zijn de continuïteit van de zorg te waarborgen.

In geval van stakingen in het nationale onderwijsstelsel moeten leerlingen van het basisonderwijs tijdens de schooluren door het onderwijzend personeel worden onthaald. Bij een staking van meer dan 25% van de leerkrachten kan de gemeente een beroep doen op gekwalificeerde gemeentelijke agenten om deze missie uit te voeren.

Sinds de wet van 19 augustus 2019 betreffende de hervorming van het ambtenarenapparaat kunnen de lokale overheden een minimum dienstverlening invoeren op bepaalde gebieden zoals afvalinzameling, ontvangst in crèches of collectieve catering. De voorwaarden voor de invoering van dit systeem worden met de vakbonden afgesproken.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention