allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkModelbrieven en standaarddocumentenEen schriftelijk bod, een "proposition d’achat"
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Een schriftelijk bod, een "proposition d’achat"

zaterdag 22 februari 2020 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 19 april 2020

Voordat je een aanbod tot aankoop accepteert, moet je de volgende punten overwegen:

 • Het aanbod tot aankoop moet bij voorkeur schriftelijk worden gedaan, tegen een prijs die lager is dan of gelijk is aan die van de advertentie, en moet voor een beperkte periode geldig zijn.
 • Het aanbod tot aankoop schept geen enkele verplichting zolang het niet schriftelijk door de verkoper is aanvaard, bijvoorbeeld door het mede te ondertekenen, samen met de tekst "lu et approuvé, bon pour proposition aux prix de ...", gevolgd door de prijs in woorden.
 • Alleen de koper kan zich terugtrekken en van de transactie afzien zodra zijn aanbod is aanvaard.
Het vorige artikel in deze rubriek: Een onterechte afschrijving betwisten
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.022
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Drie voorbeelden

Wij geven drie voorbeelden van een schriftelijk bod op een onroerend goed.

Een verzoek om over de prijs te onderhandelen

Frans

Achternaam en voornaam
Adres
Naam verkoper
Adres verkoper
 

Woonplaats, le datum

 

Objet : Offre de négociation suite à la visite d’un bien immobilier

 

Madame, Monsieur,
Faisant suite à votre annonce, nous vous rappelons que nous avons récemment visité le bien situé geef het adres van het pand aan que vous mettez à la vente.

 

Celui-ci pourrait nous intéresser, mais, concernant son prix, nous aimerions poursuivre nos discussions sur la base d’une valeur de geef het bedrag aan dat je voorstelt.

 

Nous aimerions donc savoir :

◻︎ si vous seriez prêt à ramener votre offre de prix à ce montant ;
◻︎ ou dans le cas contraire, si vous seriez disposé à nous faire une nouvelle offre à un prix plus intéressant que celui figurant dans votre annonce.
Nous vous remercions de nous faire part de votre position dans un délai de huit jours, soit, au plus tard, avant le geef uiterste termijn aan.

 

Il vous suffit, pour cela de nous retourner la présente en cochant la case correspondante ou de nous téléphoner au : geef je telefoonnummer aan.

 

Au-delà de ce délai de huit jours, nous considérerons que notre offre de négociation n’a pas retenu votre attention. En effet, l’offre de négociation ne vaut pas offre d’achat, mais simple invitation à entrer en pourparlers.

 

Dans l’attente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos meilleurs sentiments.

 

Handtekening

 


Nederlands

Achternaam en voornaam
Adres
Naam koper
Adres koper
 

Woonplaats, datum

Betreft: Aanbod om te onderhandelen na een bezoek aan een woning

 

Mevrouw, mijnheer,

 

Naar aanleiding van uw advertentie herinneren wij u eraan dat wij recentelijk het pand hebben bezocht dat u te koop aanbiedt op geef het adres van het pand aan.

 

We zijn misschien wel geïnteresseerd, maar wat de prijs betreft, willen we onze discussies voortzetten op basis van een waarde van geef het bedrag aan dat je voorstelt.

 

We zouden het daarom graag willen weten:

◻︎ Zou u bereid zijn uw aanbod tot dat bedrag te verlagen?
◻︎ of, zo niet, of u bereid bent ons een nieuw aanbod te doen tegen een betere prijs dan die in uw advertentie.
Laat ons uw positie binnen acht dagen weten, d.w.z. niet later dan geef uiterste termijn aan.

 

Om dit te doen, stuurt u ons deze brief gewoon terug door het betreffende vakje aan te vinken of belt u ons op : geef je telefoonnummer aan.

 

Na deze periode van acht dagen zullen we overwegen dat ons aanbod om te onderhandelen uw aandacht niet heeft behouden. Het aanbod om te onderhandelen is geen aanbod om te kopen, maar slechts een uitnodiging om te onderhandelen.

 

Hoogachtend,

 

Handtekening

Een bod dat lager is dan de vraagprijs

Frans

Achternaam en voornaam
Adres
Naam verkoper
Adres verkoper
 

Woonplaats, le datum

Lettre recommandée avec accusé de réception (maar per email mag ook)

 

Objet : Offre d’achat

 

Madame, Monsieur,
Nous avons visité le bezoekdatum votre bien immobilier geef aan of het een appartement of een huis is situé(e) het adres et composé(e) de : beschrijf het pand zo nauwkeurig mogelijk (oppervlakte, bijgebouwen, apparatuur verkocht met, aantal kamers, vloeren, datum van bouw, resultaat van gemaakte diagnoses, enz.).

 

Nous vous informons par la présente de notre intention d’acquérir ce bien au prix de de verkoopprijs die je biedt euros et aux conditions ordinaires de vente OFWEL: sous forme de rente viagère, crédit-vendeur.

 

Le prix sera payé intégralement le jour de la signature de l’acte authentique de vente chez naam en adres van de notaris.

Je kunt eventueel de financiering omschrijven, maar dit is niet noodzakelijk.

OPTIE 1: Je déclare financer ce bien à l’aide de prêts pour un montant total de het bedrag in woorden euros, sachant que je dispose d’un apport personnel de [indiquez le montant de votre apport personnel (en toutes lettres)].
OPTIE 2: Je déclare pouvoir financer ce bien sans emprunt et renoncer à la condition suspensive d’obtention d’un prêt.

 

Je kunt ook eventuele informatie of voorwaarden aangeven om het bod te vervolledigen (bijvoorbeeld de gewenste datum van overdracht, het verkrijgen van een bouwvergunning of mede-eigendom ...).

 

Cette offre est valable jusqu’au vervaldatum aanbod, gebruikelijk is na 8 dagen inclus. A défaut d’acceptation par le vendeur aux modalités et date convenues, la présente offre sera caduque. En cas d’acceptation par le vendeur, une promesse ou un compromis de vente devra être signé dans un délai raisonnable et au plus tard, un mois après l’acceptation de l’offre par le vendeur.

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.

 

Handtekening

 

Nederlands

Achternaam en voornaam
Adres
Naam koper
Adres koper
 

Woonplaats, datum

Aangetekende brief met bevestiging van ontvangst (maar per email mag ook)

 

Betreft: Aanbod tot aankoop

 

Mevrouw, mijnheer,

 

We bezochten op bezoekdatum uw woning geef aan of het een appartement of een huis is gelegen op het adres en bestaande uit: beschrijf het pand zo nauwkeurig mogelijk (oppervlakte, bijgebouwen, apparatuur verkocht met, aantal kamers, vloeren, datum van bouw, resultaat van gemaakte diagnoses, enz.).

 

Wij stellen u hierbij op de hoogte van ons voornemen om dit onroerend goed te verwerven voor de prijs van verkoopprijs die je biedt euro en onder de normale verkoopvoorwaarden OFWEL: in de vorm van een lijfrente, verkoperskrediet.

 

De prijs zal volledig worden betaald op de dag van ondertekening van de verkoopakte bij naam en adres van de notaris.

 

Je kunt eventueel de financiering omschrijven, maar dit is niet noodzakelijk.

 

OPTIE 1: Ik verklaar dat ik dit onroerend goed financier met leningen voor een totaalbedrag van het bedrag in woorden euro’s, wetende dat ik een persoonlijke bijdrage heb van [geef het bedrag van uw persoonlijke bijdrage aan (in woorden)].
OPTIE 2: Ik verklaar dat ik in staat ben om dit onroerend goed te financieren zonder een lening en doe afstand van de opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van een lening.

 

Je kunt ook eventuele informatie of voorwaarden aangeven om het bod te vervolledigen (bijvoorbeeld de gewenste datum van overdracht, het verkrijgen van een bouwvergunning of mede-eigendom ...).

 

Dit aanbod is geldig tot en met vervaldatum aanbod, gebruikelijk is na 8 dagen. Indien de verkoper het aanbod tot aankoop niet op de overeengekomen voorwaarden en datum accepteert, vervalt dit aanbod tot aankoop. In geval van aanvaarding door de verkoper moet binnen een redelijke termijn en uiterlijk één maand na de aanvaarding van het aanbod door de verkoper een verkoopbelofte of een compromis worden ondertekend.

 

Hoogachtend,

 

Handtekening

Een bod dat overeen komt met de vraagprijs

Frans

Achternaam en voornaam
Adres
Naam verkoper
Adres verkoper
 

Woonplaats, le datum

Lettre recommandée avec accusé de réception (maar per email mag ook)

 

Objet : Offre d’achat au prix de l’annonce

 

Madame, Monsieur,

 

Faisant suite à votre annonce je m’engage à acheter le bien situé geef het adres van het pand en beschrijf het zo nauwkeurig mogelijk (gebied, bijgebouwen, datum van de bouw ...) au prix fixé dans l’annonce, c’est-à-dire au prix de de prijs in de advertentiecite>. Conformément à l’article 1583 du Code civil, nous sommes désormais réciproquement engagés. Je vous propose que nous prenions rendez-vous chez le notaire afin de signer un compromis de vente qui détaillera les modalités de notre accord.

 

Het volgende is facultatief
A ce titre, je vous invite à me communiquer les coordonnées du notaire que vous souhaitez faire intervenir.
Je souhaite faire intervenir mon notaire, Maître voor- en achternaam van de notaris dans cette vente.
Par ailleurs, je vous indique que je solliciterai un crédit immobilier pour financer l’acquisition de ce bien.

 

Dans l’attente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos meilleurs sentiments.

 

Handtekening

 

Nederlands

Achternaam en voornaam
Adres
Naam koper
Adres koper
 

Woonplaats, datum

Aangetekende brief met bevestiging van ontvangst (maar per email mag ook)

 

Betreft: Aanbod tot aankoop tegen de advertentieprijs

 

Mevrouw, mijnheer,

 

Naar aanleiding van uw advertentie ga ik akkoord met de aankoop van het pand gelegen geef het adres van het pand en beschrijf het zo nauwkeurig mogelijk (gebied, bijgebouwen, datum van de bouw ...) tegen de prijs die is vastgesteld in de advertentie, dat wil zeggen de prijs in de advertentie. In overeenstemming met artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek zijn we nu wederzijds geëngageerd. Ik stel voor dat we een afspraak maken met de notaris om een voorlopige verkoopovereenkomst te ondertekenen waarin de voorwaarden van onze overeenkomst worden vastgelegd.

 

Het volgende is facultatief
• In verband hiermee nodig ik u uit om mij de contactgegevens te sturen van de notaris die u wenst te betrekken.
• Ik wil mijn notaris, meester voor- en achternaam van de notaris bij deze verkoop betrekken.
• Verder wil ik u informeren dat ik een hypotheeklening zal aanvragen om de aankoop van dit onroerend goed te financieren.

 

Hoogachtend,

 

Handtekening

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Huidige bezoekers: 88

Trefwoorden
Modelteksten Woning
 
Soortgelijk items
 

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention