allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenBelastingaangifteBelastingaangifte 2020 - Wat verandert er?
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Belastingaangifte 2020 - Wat verandert er?

dinsdag 14 april 2020 , door Hanjo

Automatische aangifte, nieuwe belastingschaal, rekening houden met de roerende voorheffing, beperking van het belastingkrediet voor energierenovatie, schenking voor Notre-Dame de Paris, stortingen in een nieuw pensioenspaarplan...

Beoordeling:
Bezoeken: 1.361
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Op deze website hebben we al enige aandacht geschonken aan de belastingaangifte over het belastingjaar 2019. Dit artikel geeft een samenvatting met verwijzingen en wat nieuwe feiten.

Uitgestelde aangifte

De Franse belastingplichtigen kregen een "extra maand", ofwel een indieningstermijn van vrijdag 12 juni in plaats van 14 mei, om de papieren belastingaangifte in te vullen. Dit uitstel werd op 31 maart 2020 aangekondigd, met name bedoeld voor degenen die hulp bij het invullen van hun belastingformulieren nodig hebben en dit vanwege de confinement niet kunnen doen.

Maar ook voor de online aangifte geldt een uitstel, zoals we al schreven in ons artikel Belastingaangifte 2020 - mogelijk automatisch en aangepaste data. Dit uitstel resulteerde ook in een opmerkelijke wijziging van de zone-indeling die de uiterste inleverdatum bepaalt. Vijf departementen gingen van zone 3 naar zone 2: Manche (50), Marne (51), Haute-Marne (52), Mayenne (53) en Meurthe-et-Moselle (54).

Voor het eerst sinds jaren is voor de papieren aangifte (die overigens uitsluitend bij uitzondering mag worden gebruikt) meer tijd beschikbaar dan voor de online aangifte.

Automatische of stilzwijgende aangifte

Voor het eerst zal de belastingaangifte 2019 voor de berekening van de belasting 2020 als geldig worden beschouwd wanneer er geen aangifte online of op papier wordt ingediend. Dit is het principe van de automatische of stilzwijgende aangifte (déclaration automatique of déclaration tacite) van inkomsten, dat naar verwachting ongeveer 12 miljoen fiscale huishoudens zal betreffen.

Aan de verplichting om inkomsten aan te geven wordt immers voldaan indien de belastingdienst over alle benodigde gegevens beschikt om de inkomstenbelasting vast te stellen en indien de betrokken belastingplichtigen geen aangifte doen om deze gegevens aan te vullen of te corrigeren.

De stilzwijgende aangifte wordt gedaan door eenvoudigweg een informatiedocument te controleren dat uiterlijk een maand voor de uiterste datum van aangifte door de belastingdienst wordt verzonden.

Nieuwe belastingschaal voor 2020

Onder de tabs vind je de zogenaamde "barème d’imposition" voor de impôt sur le revenu van de afgelopen jaren.

Onder de tab van 2010 vind je ook een rekenvoorbeeld.
 

2010

De schijven voor 2010 waren alsvolgt:

tot € 5.875 0%
van € 5.875 tot € 11.720 5,50%
van € 11.720 tot € 26.030 14,00%
van € 26.030 tot € 69.783 30,00%
boven € 69.783 40,00%

Je doet aangifte per huishouden (foyer). Ben je alleenstaand, dan is het aantal parts 1, bij een echtpaar zonder kinderen is de factor 2. Voor elk kind ten laste gaat de factor met 0,5 omhoog. De schijf wordt gehanteerd per part.

Zo ziet de berekening voor een alleeenstaande met een belastbaar inkomen van € 40.000 er uit:

(11.720 - 5.875) x 5,5% + (26.030 - 11.720) x 14% + (40.000 - 26.030) x 30% = € 6.516

2011, 2012 en 2013

De schijven voor 2011 (over inkomen in 2010) zijn alsvolgt:

tot € 5.963 0%
van € 5.963 tot € 11.896 5,50%
van € 11.896 tot € 26.420 14,00%
van € 26.420 tot € 70.830 30,00%
boven € 70.830 41,00%

De schijven voor 2012 (inkomsten 2011) zijn gelijk aan die van 2011.

De schijven voor 2013 (inkomsten 2012) zijn gelijk aan die van 2011.

2014

De schijven voor 2014 (inkomsten 2013) zijn na 2 jaar bevriezing opnieuw geïndexeerd. Ook worden hogere inkomsten extra belast:

tot € 6.011 0%
van € 6.012 tot € 11.991 5,50%
van € 11.992 tot € 26.631 14,00%
van € 26.632 tot € 71.397 30,00%
van € 71.398 tot € 151.200 41,00%
boven € 151.200 45,00%

2015

Het aantal schijven voor 2015 (inkomsten 2014) is verminderd tot 5, waardoor de belastingvrije voet een stuk hoger ligt:

tot € 9.690 0%
van € 9.690 tot € 26.764 14,00%
van € 26.764 tot € 71.754 30,00%
van € 71.754 tot € 151.956 41,00%
boven € 151.956 45,00%

2016

Het aantal schijven voor 2016 (inkomsten 2015) is gelijk aan het vorige jaar. De percentages zijn hetzelfde, maar de grenswaarden zijn iets verhoogd:

tot € 9.700 0%
van € 9.701 tot € 26.791 14,00%
van € 26.792 tot € 71.826 30,00%
van € 71.827 tot € 152.108 41,00%
boven € 152.108 45,00%

2017

Het aantal schijven voor 2017 (inkomsten 2016) is gelijk aan het vorige jaar. De percentages zijn hetzelfde, maar de grenswaarden zijn met 0,1% verhoogd:

tot € 9.710 0%
van € 9.711 tot € 26.818 14,00%
van € 26.819 tot € 71.898 30,00%
van € 71.899 tot € 152.260 41,00%
boven € 152.261 45,00%

2018

Het aantal schijven voor 2018 (inkomsten 2017) is gelijk aan het vorige jaar. De percentages zijn hetzelfde, maar de grenswaarden zijn ter correctie van de inflatie met 1% verhoogd:

tot € 9.807 0%
van € 9.807 tot € 27.086 14,00%
van € 27.086 tot € 72.617 30,00%
van € 72.617 tot € 153.783 41,00%
boven € 153.783 45,00%

2019

Het aantal schijven voor 2019 is gelijk aan het vorige jaar. De percentages zijn hetzelfde, maar de grenswaarden zijn ter correctie van de inflatie met 1% verhoogd:

tot € 9.964 0%
van € 9.964 tot € 27.519 14,00%
van € 27.519 tot € 73.779 30,00%
van € 73.779 tot € 156.244 41,00%
boven € 156.244 45,00%

Deze schaal wordt gebruikt om de belasting te berekenen die wordt bepaald op basis van de belastingaangifte. Afhankelijk van het bedrag van de betaalde roerende voorheffing in 2019 en de belastingverminderingen en -kredieten, zal de belastingplichtige ofwel een bedrag moeten betalen (saldo van de inkomstenbelasting) ofwel een terugbetaling ontvangen in juli of augustus 2020.

Deze tabel mag niet worden verward met een andere die tegelijkertijd wordt goedgekeurd en die wordt gebruikt voor de roerende voorheffing over inkomsten vanaf januari 2020.

Verrekening van de reeds betaalde bronbelasting

De belastingaangifte zal rekening houden met de betaalde voorheffing van 1 januari tot 31 december 2019, hetzij als een inhouding aan de bron (op de lonen en pensioenen), hetzij als een voorschot op de inkomsten.

Hiervoor zijn nieuwe vakken aan het aangifteformulier toegevoegd:

 • reeds betaalde belasting over lonen en pensioenen;
 • betaalde voorschotten op de inkomstenbelasting;
 • vooruitbetalingen van socialezekerheidsbijdragen op inkomen uit vermogen.

Niet-belastbaar overwerk

Belastingvrije overuren maakten een comeback op 1 januari 2019, ingevolge een besluit van Emmanuel Macron na het uitbreken van de gele hesjesbeweging.

Het bedrag aan ontvangen loon moet worden aangegeven in de vakken 1GH (declarant 1), 1HH (declarant 2), 1IH (1e persoon ten laste) en 1JH (2e persoon ten laste).

De vrijstelling van de inkomstenbelasting is van toepassing op de vergoeding voor overuren en extra uren tot een maximum van € 5.000 per jaar en per werknemer, d.w.z. maximaal € 10.000 voor een koppel waar elke persoon werkt. Boven de € 5.000 is het overwerk belastbaar als loon.

Nieuwe drempels voor de 10% pensioenvermindering

Gepensioneerden ontvangen automatisch een belastingaftrek van 10% op het ouderdomspensioen dat zij aangeven. Het bedrag van de vergoeding is onderworpen aan twee limieten, die elk jaar worden bijgewerkt:

 • een minimumbedrag van € 393 euro per persoon die de aangifte doet;
 • een maximumbedrag van € 3.850 voor het hele fiscale huishouden.

In 2019 waren deze limieten gelijk aan respectievelijk € 389 en € 3.812.

Korting van journalisten

De korting van € 7.650 voor journalisten is nu inkomensafhankelijk: ze geldt alleen voor journalisten en gelijkgestelden met een jaarlijks bruto-inkomen van minder dan of gelijk aan € 93.510, dat wil zeggen ongeveer € 6.000 netto per maand. Boven dit bedrag kan de korting niet worden toegepast.

Aangifte van bitcoins en andere digitale middelen

Bitcoin en andere digitale middelen vinden hun weg naar de inkomstenbelasting als onderdeel van de campagne 2020.
Er zijn de volgende rapportageverplichtingen:

 • specifieke vakken voor de aangifte van meer- en minderwaarden op de verkoop van digitale activa (vakken 3AN en 3BN);
 • een specifiek formulier voor de aangifte van meer- of minderwaarden op overdrachten (formulier nr. 2086);
 • aangifte van in het buitenland geopende, aangehouden, gebruikte of gesloten digitale vermogensrekeningen (formulier nr. 3916-bis).

Aangifte van een Denormandie huurinvestering

Een investering in een oude huurwoning die in het kader van de Denormandie-regeling (gelanceerd in 2019), moet bij de belastingdienst worden aangegeven in de belastingaangifte:

 • box 7NA voor een investering in continentaal Frankrijk met een huurverplichting voor 6 jaar;
 • box 7NB voor een investering in grootstedelijk Frankrijk met een huurverplichting voor 9 jaar;
 • box 7NC voor een investering in overzees Frankrijk met een huurverplichting van 6 jaar;
 • box 7ND voor een investering in Overzees Frankrijk met een huurverplichting voor 9 jaar.

Schenking voor de restauratie van Notre-Dame de Paris

Het bedrag van de giften van particulieren voor het behoud en het herstel van de Notre-Dame i Paris moet in vak 7UE worden aangegeven.

Een schenking in het kader van de nationale inschrijving voor de financiering van de wederopbouw van de kathedraal geeft recht op een belastingvermindering die gelijk is aan 75% van de betalingen, tot een limiet van € 1.000, dat wil zeggen een belastingvermindering van € 750. Boven de € 1.000 wordt het geschonken bedrag behandeld als een schenking aan instellingen van algemeen belang, wat overeenkomt met een belastingvermindering van 66% tot een limiet van 20% van het belastbaar inkomen.

Belastingkrediet energietransitie

De regels, en daarmee de rapportage van de CITE zijn voor 2019 opnieuw gewijzigd. De aangifte bevat met name specifieke vakken voor werkzaamheden waarvoor een plafond geldt voor de uitgaven die in aanmerking komen voor de berekening van het belastingkrediet, zoals bepaald in het decreet van 1 maart 2019 dat op 8 maart 2019 in werking is getreden.

Voor bepaalde uitgaven die sinds 8 maart 2019 zijn gedaan, zijn de in aanmerking genomen uitgaven immers gemaximeerd:

 • € 3.350 (inclusief belasting) voor de aanschaf van een gasketel met zeer hoge energieprestatie;
 • € 3.350 inclusief belasting voor de aanschaf van een gasketel met warmtekrachtkoppeling;
 • voor de aanschaf van een thermodynamische boiler voor € 4.000 voor huishoudens met een laag inkomen en € 3.000 voor anderen.

Het bedrag van het belastingkrediet staat in verhouding tot de kosten (berekend volgens een wettelijk tarief), dat wil zeggen :

 • 30% voor de meeste subsidiabele uitgaven;
 • 15% voor de installatie van ramen met dubbele beglazing ter vervanging van ramen met enkele beglazing;
 • 50% voor de verwijdering van een olietank (onder de voorwaarden van inkomsten).

Betalingen voor nieuwe pensioenspaarplannen

Om te kunnen profiteren van belastingaftrek voor pensioensparen, moeten betalingen voor een nieuw pensioenspaarplan (PER*) tussen 1 oktober en 31 december 2019 worden vermeld in box 6NS (voor declarant 1), box 6NT (voor declarant 2) en box 6NU (voor een afhankelijke).

Daarnaast zijn er boxen gecreëerd voor het declareren van een kapitaaluitstroom uit een PER die wordt gefinancierd met aftrekbare betalingen (boxen 1AI en 1BI). Dit betreft beide gevallen van uittreding op de vervaldag of vervroegde uitbetaling in verband met de aankoop van een woning die als hoofdverblijfplaats dient.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention