allesfrans.com

 • Belastingcontrole

  Belastingaangiften zijn onderworpen aan controle door de belastingdienst.

 • Verdere milieubeperkingen Parijs

  Vanaf 1 juli 2019 gelden in Parijs aanvullende beperkingen voor sterk vervuilende voertuigen.
 • Verblijf in een hotel

  Wat zijn enkele van jouw rechten en wat is de informatieplicht van het hotel?

 • Belastingcontrole

  Belastingaangiften zijn onderworpen aan controle door de belastingdienst.

 • Verdere milieubeperkingen Parijs

  Vanaf 1 juli 2019 gelden in Parijs aanvullende beperkingen voor sterk vervuilende voertuigen.
  
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkValkuilenEngelse Valse Vrienden in de Franse taal

Engelse Valse Vrienden in de Franse taal

dinsdag 18 januari 2011 , door Hanjo

Bewerkt op donderdag 14 januari 2016

Kennis van de Engelse taal kan in het Frans tot onverwachte vergissingen leiden. In dit artikel geven we een opsomming van beruchte Engelse Valse Vrienden, of Faux-Amis, zoals de Franse zeggen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een rivier is niet altijd een rivière
Beoordeling:
Bezoeken: 619
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Engels woord Juist Frans woord Context Valse Vriend Betekenis
accomodate, accomodation adapter, adaptation aanpassen accomoder accomoderen
actual, actually véritable, dans les faits feitelijk actuellement nu, op dit moment
advertisement publicité reclame avertissement waarschuwing
advise, advice conseil raad avis mening
alter, alteration modifiér, modification aanpassen altération schennis, verandering ten kwade, bederf
benefit avantage voordeel bénéfice winst, voordeel
cabinet gouvernement kabinet, regering cabinet praktijk bv dokter
cabinet meuble meubelstuk cabinet praktijk bv dokter
cap casquette pet cap kaap, of vlieg/vaar-richting
class cours les classe klas, klasse
comfort confort gemak -
commercial pub télévisée tv reclame commercial handels-, marketingpersoon
competition concurrence concurrentie competition competitie
complaint réclamation klacht complainte klaaglied, rechtsvordering
comprehensive détaillé, exhaustif uitgebreid compréhensif begrijpend
conductor chef d’orchestre dirigent conducteur (trein)bestuurder
conductor chef de train treinconducteur conducteur (trein)bestuurder
content contenu inhoud content tevreden
contest (ww) discuter, disputer betwisten -
contest concours wedstrijd sans conteste ontegenzeglijk
control maîtriser beheersen contrôle (kaartjes)controle, toezicht, overhoring
credit attribuer toekennen crédit krediet
current actuel, en cours huidig -
current courant elektrische stroom -
date rendez-vous afspraak date datum
definitively absolument beslist définitif blijvend
degree dîplome, doctorat diploma degré graad
delay retard vertraging delai levertijd
department rayon afdeling van winkel département departement
digital numérique digitaal digital met de vingers
domestic intérieur, national binnenlands domestique huishoudelijk
dramatic(ally) spectaculaire spectaculair dramatique toneel-, heel erg
essence substance wezenlijk essence benzine
extra supplementaire aanvullend extra toegift, grappig, apart
facility usine fabriek facilité gemakkelijheid
fantasy imagination verbeelding fantaisie ook: snuisterij
form formulaire formulier forme vorm
fuel carburant, combustible brandstof fuel, fioul stookolie
global mondial op wereldniveau global algemeen, oppervlakkig
habit habitude gewoonte habit kledingstuk
intelligence renseignements inlichtingen intelligence intelligentie
lecture conférence lezing lecture lektuur
match allumette lucifer match wedstrijd
notice remarquer bemerken notice notitie, handleiding
notice delai termijn notice notitie, handleiding
office bureau kantoor office bv VVV-kantoor
order commande bestelling ordre orde
part pièce détachée onderdeel part deel
particular difficile specifiek particularité bijzonderheid
petrol essence benzine pétrole aardolie
place endroit plek place plein
plant usine fabriek plante plant
position poste werkplek position houding, situatie
position point de vue standpunt position houding, situatie
propose demander le mariage ten huwelijk vragen proposer voorstellen
record disque grammofoonplaat record record
redundant à supprimer overtollig -
regard considérer bekijken regard kijkgat
regular habitué, normal gewoon, normaal -
regular régulièrement geregeld -
relief soulagement, améliorement verlichting, verbetering relief relief
race course wedstrijd race ras, soort
rest repos rust reste wat overblijft, kliekje
resume reprendre herbeginnen résumé samenvatting
résumé CV CV bij sollicitatie résumé samenvatting
rude impoli, grossièreté grof rude hard, streng (winter)
sanction représaille represaille sanction strafmaatregel
score partition partituur score score
sensible sensé logisch sensible gevoelig
stable étable stal stable stabiel
stage scène toneel stage stage, proeftijd
stage phase fase, stap stage stage, proeftijd
support soutenir ondersteunen support steun, voetstuk
train former trainen train trein, gang (vaart)
trouble difficulté moeilijkheid trouble troebel
unions syndicats vakbonden unions verbonden
virtually practicalement nagenoeg virtuel virtueel
voter électrice iemand die een stem uitbrengt voter stemmen

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Gallicismes

  Enkele voorbeelden van woorden en zinsneden die zijn overgenomen uit de Franse taal.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |