allesfrans.com

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

 • Code Pénal

  Het Franse wetboek van strafrecht.

 • Een deel van je woning beroepsmatig gebruiken

  Je wilt een woonruimte veranderen in een bedrijfsruimte. In dit artikel lees je er meer over.

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

 • Code Pénal

  Het Franse wetboek van strafrecht.

  
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkPraktische tipsAfkortingen

Afkortingen

zondag 8 november 2009 , door Hanjo

Bewerkt op donderdag 4 april 2019

In het Nederlands hebben we aardig wat "afko’s", maar de Fransen maken er een nationale sport van om voor alles een afkorting te verzinnen. Het is daarom onmogelijk om alle afkortingen te vermelden, maar deze zijn wij al eens tegengekomen.

Het vorige artikel in deze rubriek: ABC van het weer
Beoordeling:
7 stemmen
Bezoeken: 41.009
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Apocope

Ook heel gebruikelijk is om een lang woord gewoon maar in te korten. Dat heet apocoperen en het resultaat is een apocope. Soms wordt een "o" aan het eind van het woord toegevoegd. Bekende voorbeelden zijn "resto" voor "restaurant" en "déca" (of "DK") voor "café décaféiné" (cafeïne-vrije koffie).

 • Apocope
  Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk

  Het weglaten van de laatste lettergreep van een woord, als een soort versterkte vorm.

Afkorting - abréviation, sigle, acronym

O ja, de Franse naam voor afkorting is "abréviation".

Een afkorting die is opgebouwd uit de eerste letters van de woorden heet een sigle.
Wanneer deze afkorting als één woord kan worden uitgesproken heet het een acronym. UNESCO is een acronym, maar SNCF niet.
Een sigle kent in het Frans geen meervoudsvorm. Dus: un CD, deux CD.

Onze steeds groeiende lijst van afkortingen

We verzamelden er inmiddels 467. Je kunt op de meeste afkortingen (of op hun Franse betekenis) klikken voor een artikel waarin het begrip nader wordt uitgelegd of wordt toegepast.
 

A

a.m. Après midi Namiddag (in tijdsaanduiding)
A/R Aller-Retour Retourtje (heen- en terugreis)
AAC Apprentissage Anticipé de la Conduite vroegtijdig onder begeleiding leren autorijden
AAH Allocation aux Adultes Handicapés toelage voor gehandicapte volwassenen
ACOSS Agence centrale des organismes de sécurité sociale centraal orgaan voor sociale zekerheid
ACS Aide pour une Complémentaire Santé Bijdrage voor aanvullende ziektekostenverzekering
ACS* Assurance Complémentaire Santé Aanvullende ziektekostenverzekering
ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ADEME initieert, onderhoudt, coördineert, faciliteert en realiseert handelingen ter bescherming van het milieu en ter beheersing van de energie.
ADIL Agence Départementale pour l’Information sur le Logement Onderafdeling van de ANIL (per departement)
AEEH allocation d’éducation de l’enfant handicapé studietoelage voor gehandicapte kinderen
AER Allocation équivalent retraite Uitkering ter vervanging van een pensioen
AERAS s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé verzekeren en lenen bij een verhoogd gezondheidsrisico
AF Allocation familiale Uitkering voor gezinnen
Afnor Association française de normalisation Franse normalisatievereniging
AGIRA Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance vereniging voor het beheer van informatie over verzekeringsrisico's (o.a. uitvaartverzekeringen)
AJ Aide Juridictionnelle rechtsbijstand
AL Aides au Logement toeslagen voor huisvesting
ALD affection longue durée een langdurige aandoening
ALF Allocation de logement familiale Soort toelage in de woonlasten
ALS Allocation de logement sociale Soort toelage in de woonlasten
ALTRO Association Logistique TRansport Ouest Franse logistieke organisatie
AMAP Association pour le maintien d’une agriculture paysanne Vereniging voor het behoud van familiebedrijven in de landbouw
AME Aide Médicale de l’Etat Medische staatshulp voor vreemdelingen
AMM Autorisation de mise sur le marché De toestemming om een geneesmiddel op de Franse markt te brengen
Anah Agence nationale de l’habitat Nationaal woonagentschap
ANC Assainissement non-collectif Individuele afvalwaterverwerking
ANFR agence nationale des fréquences nationaal frequentieagentschap
ANIL Agence Nationale pour l’Information sur le Logement Officieel erkende instantie belast met volkshuisvesting
Anses Agence nationale de sécurité sanitaire nationaal agentschap voor de bescherming van de gezondheid
ANSM Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé Frans agentschap dat over de veiligheid van medicijnen en gezondheidsproducten waakt
AOC Appellation d’origine contrôlée Keurmerk voor wijnen en kazen
APA allocation personnalisée d’autonomie gepersonaliseerde zelfstandigheidstoelage
APL Aide personnalisée au logement Soort toelage in de woonlasten
Appt. Appartement Flatwoning
AR Accusé de réception Bericht van ontvangst (bijvoorbeeld bij aangetekende post)
Arafer Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières regelgevende instantie voor spoor- en wegwerkzaamheden
Arcep Autorité de régulation des communications électroniques et des postes Franse regelgevende autoriteit voor elektronische communicatie en post
ARE allocation d’aide au retour à l’emploi werkloosheidsuitkering (hulp bij het vinden van een nieuwe baan)
ARS Allocation de rentrée scolaire Financiële bijdrage voor het nieuwe schooljaar
ASDIR Avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu Een overzicht van jouw inkomsten en lasten zoals aangegeven bij de Franse belastingdienst
ASF Allocation de Soutien Familial toelage voor gezinsonderhoud
ASI Allocation supplémentaire d’invalidité Aanvullende invaliditeitsuitkering
ASP Agence de services et de paiement agentschap voor diensten en betalingen
ASPA Allocation de solidarité aux personnes âgées Uitkering voor gepensioneerden met een laag inkomen
ASS Allocation de solidarité spécifique Solidariteitsuitkering
AST Autorisation de sortie du territoire Reisdocument voor minderjarige
ATU Accueil et traitement des urgences Eerste hulpafdeling van een ziekenhuis
ATU Autorisation temporaire d’utilisation Tijdelijke toestemming voor het verstrekken van medicijnen aan bepaalde (groepen van) patiënten
Av Avant Voor
Av. Avenue Avenue
AVPF Assurance vieillesse des parents au foyer ouderdomspensioen voor huisvaders en -moeders

B

bac baccalauréat baccalaureaat
BAN base adresse nationale bestand van alle Franse adressen
BBC Bâtiment de Basse Consommation énergétique gebouw met laag energieverbruik
Bbio Besoin bioclimatique conventionnel Beoordeling van het bio-klimatologische ontwerp van een gebouw
BCBG Bon Chic Bon Genre Mensen uit de professionele middenklasse die door komaf een goede positie verkrijgen
Bd Boulevard Boulevard
BDES Base de données économiques et sociales Economische en sociale gegevensbank
BIC Bénéfices industriels en commerciaux Bedrijfsvorm voor kleine zelfstandigen
BIC Bank Identifier Code Internationale code van een bank
BNC bénéfices non commerciaux niet-commerciële winsten
BOFiP Bulletin officiel des finances publiques officieel publicatieblad van de openbare Franse financiën (met als onderdeel de BOFiP-I voor belastingzaken)
BOFiP-I Bulletin officiel des finances publiques - Impôts het onderdeel van het officieel publicatieblad van de openbare Franse financiën (BOFiP) dat over belastingzaken gaat
BP Boîte postale Postbus
BRGM Bureau de recherches géologiques et minières Bureau voor geologisch en mijnonderzoek
BRSS Base de Remboursement de la sécurité sociale Basisvergoeding van de sociale zekerheid
BSR Brevet de sécurité routière Rijvaardigheidsbewijs (voor voertuigen tot 50 cm³), zoals een voiturette, quad of bromfiets
BTP Bâtiments et Travaux Publiques Gebouwen en publieke werken, één van de Franse bedrijfssectoren

C

CA Communauté d’agglomération Samenwerkingsverband tussen agglomeraties (een soort EPCI) met als verplichte competenties: economische ontwikkeling en planning van de gemeenschapsruimte, sociaal evenwicht van huisvesting en stadsbeleid.
CADES Caisse d’amortissement de la dette sociale Franse overheidsinstelling voor de aflossing van de sociale schuldenlast
CAF Caisse allocation familiale Uitkerende instantie van o.a. kinderbijslag
CAP Contribution à l’audiovisuel publique Omroepbijdrage
CARSAT Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail Fondsen voor pensioenverzekering en gezondheid op het werk
CASF Code de l’action sociale et des familles Franse wetgeving rond familie en sociale zaken
CAUE Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement Departementale schoonheids- of welstandscommissie
càd C’est à dire Dat wil zeggen
CB Carte bancaire Bankpas
CC Communauté de communes Samenwerkingsverband tussen gemeentes (een soort EPCI) bedoeld voor de ontwikkeling van de economie en een gemeenschappelijk bestemmingsplan (verplichte competenties).
CCH Code de la construction et de l’habitation Wetgeving rond bouw en huisvesting
CCI Chambre de commerce et d’industrie Kamer van koophandel en industrie
CCMI Contrat de construction d’une maison individuelle Bouwcontract voor een vrijstaand huis
CCP Compte courant postale Postgiro
CCSP Commission du contentieux du stationnement payant Geschillencommissie voor betaald parkeerboetes
CDAG Consultations de dépistage anonyme et gratuit Anonieme, gratis consultatie op HIV en SOA
CDD Contrat à durée déterminée Tijdelijk arbeidscontract
CDI Centre d’Impots Plaatselijk belastingkantoor
CDI Contrat à durée indéterminée Arbeidscontract voor onbepaalde tijd
Cdt Cordialement Met vriendelijke groet (bv afgekort in email)
CDU commission des usagers commissie in een medische instelling die onder andere klachten van patiënten behandelt
CEDEX Courrier d’entreprise à distribution exceptionelle Snelle postbezorging voor bedrijven met een postbus
CEL Compte épargne logement Spaarregeling voor aankoop eigen huis
CEP Comsommation conventionelle d’énergie primaire Primair energieverbruik van een gebouw
CEPC Certificat d’examen du permis de conduire Tijdelijke verklaring van rijbevoegdheid, afgegeven na een examen
CEPMAX Consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire Maximale waarde van het primaire energieverbruik van een gebouw
CEPS Comité Économique des Produits de Santé Comité waarin de prijzen van gezondheidsproducten worden bemiddeld
Cerfa Centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs Franse instantie die alle overheidsformulieren beheert
CET Chauffe-eau thermodynamique Thermodynamische boiler
CF Complément Familial aanvullende gezinsuitkering
CFA Centre de formation d’apprentis Traningscentrum voor (werkende) leerlingen
CFE Contribution Foncière des Entreprises Bedrijfsbelasting die vroeger Taxe Professionnelle (TP) heette.
CGA Centre de gestion agréé Wettelijk erkend beheerorgaan voor (kleinere) bedrijven.
CGCT Code général des collectivités territoriales Franse algemene overheidswetgeving
CGI Code général des împots Belastingwetgeving
CGV Conditions générales de vente Algemene verkoopvoorwaarden
ch cheval vapeur paardenkracht (PK)
Ciddist Centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles Centra voor informatie, screening en diagnose van seksueel overdraagbare aandoeningen
Cipav Caisse inter-professionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse interprofessioneel ziekenfonds en ouderenverzekering
CITE Crédit d’impôt transition énergétique Belastingvoordeel door het nemen van energiebesparende maatregelen
CLIC Centre local d’information et de coordination gérontologique Lokaal gerontologisch centrum voor informatie en coördinatie
CMA Chambre des métiers de l’artisanat Kamer van koophandel voor ambachtslieden
CMG complément de libre choix du mode garde financiële aanvulling op de vrije keuze van de wijze van kinderopvang
CMI Carte mobilité inclusion Nieuwe gehandicaptenkaart
CMU Couverture maladie universelle Ziekenfonds voor de minder draagkrachtige
CMU-C CMU (Couverture maladie universelle) Complémentaire Een gratis aanvullende ziektekostenverzekering
CNAF Caisse nationale des allocations familiales Frans nationaal gezinsuitkeringsfonds, overkoepeld orgaan van de lokale CAF's
CNAMTS Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés Frans nationaal ziekenfonds voor werknemers in loondienst
Cnav Caisse nationale d’assurance vieillesse Nationale kas voor ouderdomsverzekering
Cnefop Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Nationale Raad voor werkgelegenheid, beroepsopleiding en begeleiding
CNI Carte nationale d’identité Franse identiteitskaart
CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés Nationale commissie voor informatie technologie en (individuele of openbare) vrijheden
COFRAC COFRAC (commité Français d’accréditation) Franse accreditatiecommissie
Con Canton kanton
CONSUEL COmité National pour la Sécurité des Usagers de l’ELectricité Franse nationale commissie voor de veiligheid van elektriciteitsgebruikers
COS Coefficient d’occupation du sol Verhouding die aangeeft welk deel van een bouwterrein mag worden bebouwd (of wordt bebouwd)
CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie basiszorgverzekeringsfonds
CPF compte personnel de formation saldo dat iedere werknemer beschikbaar heeft voor opleidingen
CPI Certificat provisoire d’immatriculation Tijdelijk kentekenbewijs
CRDS Contribution au Remboursement de la Dette Sociale Sociale inhouding over inkomsten, zoals loon en uitkeringen
CSA Contribution supplémentaire à l’apprentissage Aanvullende heffing voor bedrijven voor de bekostiging van het leren tijdens het werk
CSE Conseil supérieur de l’éducation Franse Hoge Raad voor het Onderwijs
CSG Contribution Sociale Generalisée Sociale heffing over inkomsten uit arbeid of uitkeringen
CSP code de la santé publique Franse wet op de volksgezondheid
CSPE Contribution au service public d’électricité bijdrage (in het tarief) voor openbare elektriciteitsdiensten
CSS complémentaire santé solidaire bijstandsuitkering voor medische zorg
CU Certificat d’urbanisme Verklaring dat er mag worden gebouwd (geen bouwvergunning)
CU Communauté urbaine Stedelijk samenwerkingsverband (een soort EPCI) met een groot aantal verplichte competenties: economische, sociale en culturele ontwikkeling van de gemeenschapsruimte, sociaal evenwicht van huisvesting, stadsbeleid, beheer van diensten van collectief belang en bescherming en verbetering van het beleid inzake milieu en leefomgeving.
CV cheval fiscal administratieve eenheid, deels gebaseerd op het motorvermogen, die de hoogte van de leges van een kentekenbewijs bepaalt

D

DADS Déclaration annuelle des données sociales Aangifte sociale lasten voor bedrijven (vervangen door DSN)
DAFN Droit annuel de francisation et de navigation Jaarlijkse belasting voor pleziervaartuigen en jetski's die onder de Franse vlag op zee varen
Dép Département Departement
DCL dispositif de connexion pour luminaires in Frankrijk (in nieuwbouw) vereiste aansluiting voor verlichting
DDASS Direction départementale d’action sanitaire et sociale Instelling die allerlei vergunningen op gebied van wonen en bouwen afgeeft
DDE Direction départementale de l’équipement (l’Equipement) Departementale dienst voor publieke werken
DDT Dossier de diagnostic technique Dossier van technische diagnoses bij verkoop of verhuur van een woning
DDT(M) Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) departementale directie van de gebieden (en de zee)
DEEE Déchets d’équipements électriques et électroniques Afval van elektrische en elektronische apparaten
DGCCRF Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes Dienst van het Franse ministerie van Economie
DGCL direction générale des collectivités locales algemeen directoraat voor lokale overheden
DGDDI direction générale des douanes et droits indirects directoraat-generaal douane en indirecte belastingen
DGEAF Document de gestion de l’espace agricole et forestier Beheersdocument voor land- en bosbouwgebieden
DGFiP Direction Générale des Finances Publiques Franse publieke financiën
DGSI Direction générale de la Sécurité intérieure Algemene directie van de binnenlandse veiligheid
DIPA document d’information sur le produit d’assurance informatiebulletin betreffende een verzekering
DLC Date limite de consommation Uiterste consumptiedatum
DLU Date limite d’utilisation Uiterste gebruiksdatum
DLUO Date limite d’utilisation optimale Uiterste gebruiksdatum
DMP Dossier Médical Partagé Een door de Assurance maladie beheerd electronisch medisch dossier
DOM Départements d’Outre Mer Franse Overzeese Departementen
DP dossier pharmaceutique Farmaceutisch dossier met medicijngebruik
DPE Diagnostic de Performance Energétique Energierapport bij verhuur of verkoop van een woning
DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Regionale directie voor milieu, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
DRFIP Direction régionale des finances publiques Regionale belastingdienst
DRIRE Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement Regionale milieudienst
DSN Déclaration sociale nominative Aangifte sociale lasten voor bedrijven
DT Déclaration de travaux Eenvoudige bouwvergunning, melding
DTU document technique unifié Frans bouwbesluit

E

E2C École de la 2e chance opleiding voor 16- tot 25-jarigen
EDF Electricité de France Franse stroomleverancier
EDP engins de déplacement algemene benaming voor steps, hoverboards, enz. Een gemotoriseerde versie heet een EDP motorisé.
EEE Espace économique européen Europese Economische Ruimte (EER)
EH Nombre d’équivalents-habitants Eenheid gebruikt voor de berekening van de grootte van een installatie voor de verwerking van afvalwater
EHPAD établissement d’accueil pour personnes âgées dépendantes Zorginstelling voor afhankelijke ouderen
EI entreprise individuel éénmanszaak
ELD Entreprise locale de distribution Lokaal distributiebedrijf voor energie (gas en/of elektra)
EPCI Etablissement public de coopération intercommunale Openbare instelling voor intergemeentelijke samenwerking
EPIC établissement public à caractère industriel et commercial Openbare instelling voor industrie en handel
Esris état des servitudes « risques » et d’information sur les sols status van erfdienstbaarheden met een "risico" en bodeminformatie
ETEL espace technique électrique du logement De meterkast volgens de nieuwste norm
ETG épreuve théorique générale Frans theorie-examen voor het rijbewijs
Ets. Etablissements Firma
EU Eaux usées Grijs afvalwater, het water afkomstig uit de keuken, badkamer en wasmachines
EURL Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Eenmans BV
EV Eau vannes Zwart afvalwater, van het toilet
EV En ville Alhier

F

F(F) Franc (Français) Franse frank, wordt nog steeds vaak vermeld
FCIMT Fonds communs d’intervention sur les marchés à terme Beleggingsfondsen op de futuresmarkt
FCP Fonds communs de placement Collectief investeringsfonds
FCPR Fonds communs de placement à risques Onderlinge risicofondsen
FFA Fédération Française des assureurs Franse federatie van verzekeraars
FFC Fédération française de cyclisme Franse fietsfederatie
FFT Fédération Française des Télécoms federatie van enkele Franse telecomproviders
FGAO fonds de garantie des assurances obligatoires garantiefonds voor verplichte verzekeringen
FGAP Fonds de garantie des assurances de personnes Garantiefonds voor personenverzekeringen
FGDR Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution Frans bankgarantiefonds
FICP Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Het nationale register van incidenten bij terugbetaling van geldleningen.
FISE Fiche d’information standardisée européenne Europees standaarddocument betreffende informatie over geldleningen ten behoeve van vastgoed
FJP Fédération française des industries Jouet Puériculture Franse Federatie van de speelgoed- en kinderopvangindustrieën
Fl Fleuve Rivier
FNAIM Fédération nationale de l’immobilier Franse makelaarsorganisatie
FPI Fonds de placement immobilier Vastgoedbeleggingsfondsen
FPS Forfait de post stationnement Vanaf 1 januari 2018 geldende parkeerboete.
FRE Fauteuil Roulant Electrique Elektrische rolstoel
FRF Franc Franse frank, wordt nog steeds vaak vermeld
FVA fichier des véhicules assurés register van verzekerde voertuigen

G

GAB Guichet automatique de banque Bank-, geldautomaat
GDF Gaz de France Franse gasleverancier
GIE groupement d’intérêts économiques economische belangengroep
GPL Gaz de pétrole liquéfié LPG
GR Grande randonée Belangrijke wandelroute
GTL gaine technique logement technische behuizing in een woning, deel van de meterkast

H

h Heure Uur in tijdsaanduiding
HAD Hospitalisation à domicile Ziekenhuiszorg aan huis
Hadopi Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet De hoge autoriteit voor de verspreiding van werken en de bescherming van rechten op het internet
HC Heures creuses Daluren bijvoorbeeld bij stroomverbruik
HLL Habitation légère de loisirs een lichte vrijetijdswoning
HLM Habitation à loyer modéré Huisvesting met door de staat bepaalde huurprijzen
HP Heures pleines Piekuren bijvoorbeeld bij stroomverbruik
HQE Haute Qualité Environnementale Privélabel voor energieverbruik
HR humidité rélative (ook RH of %RH) relatieve luchtvochtigheid (percentage)
HS Hors service Buiten dienst
HT Hors taxe Belasting niet inbegrepen
HT Haute Tension Hoge spanning, hoogspanning

I

IBAN International Bank Account Number Internationale bankrekeningcode
ICC Indice du coût de la construction Prijsindex van de bouw
ICS Identifiant créancier SEPA Identificatienummer van de schuldeiser bij een SEPA-incasso
IDF Île de France Ruim gebied rond Parijs
IFC indemnité de fin de carrière uitkering aan het einde van de loopbaan
IFI impôt sur la fortune immobilière Vemogensbelasting op onroerend goed
IFU Imprimé fiscal unique Door de bank verstrekte opgave over inkomsten uit roerende goederen (aandelen, ed.).
IGN Institut national d’information géographique et forestière Franse instituut voor geografie en bossen
IGP Indication géographique protégée beschermde geografische aanduiding
IGPN Inspection générale de la police nationale algemene inspectiedienst van de nationale politie
Immo Agence immobilière de Franse makelaar
INC Institut National de la Consommation Franse instituut voor de consument
INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques Franse bureau voor de statistiek
IR impôt sur le revenu inkomstenbelasting
IRVE Infrastructure de recharge des véhicules électriques Oplaadinstallatie voor een elektrisch voertuig
ISF Impôt de Solidarité sur la Fortune Vermogensbelasting
IST Infection sexuellement transmissible seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
ITR Isolant Thermique par Réflexion isolatiefolie
ITT incapacité totale/temporaire de travail volledige/tijdelijke arbeidsongeschiktheid
IVG Interruption volontaire de grossesse Vrijwillige zwangerschapsonderbreking

J

JDC Journée défense et citoyenneté Dag van defensie en burgerschap
JO(RF) Journal officiel de la République française de Franse staatskrant
justif Justification Verantwoording, verklaring, justificatie, bv justification d'adresse

K

kVA Kilo volt ampère Eenheid van elektrisch vermogen, in Nederland: kilowatt

L

LD Lieu-dit Een soort buurtschap
LDD Livret de développement durable Belastingvrije spaarvorm
LEP Livret de épargne populaire Belastingvrije spaarvorm
LGBT Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres Van oorsprong Engelse afkorting voor lesbian, gay, bisexual, transgender.
LMNP Loueur en meublé non professionnel Belastingregime voor niet-professionele verhuurder van gemeubileerd pand
LPC langue française parlée complétée aangevulde gesproken Franse taal (voor slechthorenden)
LPO Ligue pour la protection des oiseaux Vogelbescherming
LRAR Lettre recommandée avec A/R (accusé de réception) Aangetekende brief met ontvangstbevestiging
LRE Lettre Recommandée Electronique De online versie van de aangetekende brief
LSF langue des signes française Franse gebarentaal

M

M. Monsieur Geachte heer
Me Maître Mr., meester in de rechten, tevens aanspreektitel voor notaris, deurwaarder en advocaat
ml mètre linéaire Strekkende meter
Mlle Mademoiselle Geachte mejuffrouw[1]
MM. Messieurs Mijne heren
Mme Madame Geachte mevrouw
Mmes Mesdames Geachte dames
MSAP maison de services au public dienstverleningshuizen, waar diverse diensten onder één dak verenigd zijn
Mt Mont Berg

N

NDLR note de la rédaction red., een noot van de redactie
NF Norme Française Franse standaard (norm) voor diverse toepassingen
NIR Numéro d’inscription au répertoire Registratienummers van personen
NIRPP Numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques Registratienummer dat beter bekend staat als de "NIR" of "Numéro de sécurité sociale".
NOEMIE Norme Ouverte d’Echanges Maladie entre les Intervenants Extérieurs Standaard voor de uitwisseling van gegevens over kosten tussen de sociale zekerheid en verzekeraars

O

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques (OESO) Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OFJ officier fiscal judiciaire fiscale opsporingsambtenaar
OGM Organisme génétiquement modifié Genetisch gemodificeerde (cisgenese) organismen
OIF Organisation internationale de la francophonie internationale organisatie die streeft naar instandhouding van de Franse taal
OMS Organisation Mondiale de la Santé Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
ONCFS Office national de la chasse et de la faune sauvage Frans nationaal bureau voor de jacht en wilde fauna
ONF Office national des forêts Franse staatsbosbeheer
ONG Organisation non gouvernementale Niet-gouvernementele organisatie (of ngo, ook wel non-gouvernementele organisatie), een organisatie die onafhankelijk is van de overheid.
Oniam Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales nationaal bureau voor vergoeding van medische ongevallen, Iatrogene aandoeningen en ziekenhuisinfecties
ONISR observatoire national interministériel de la sécurité routière Franse interministeriële waarnemingspost voor de verkeersveiligheid
OPCVM Organisme de placement collectif en valeurs mobilières Instelling voor collectieve belegging in effecten
OPJ Officier de police judiciaire gerechtelijke politieagenten

P

PAC Pompe à chaleur Warmtewisselaar
PACA Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d'Azur
PACS Pacte civil de solidarité Geregistreerd partnerschap
PACTE plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises wet actieplan voor de groei en de transformatie van bedrijven
PADD Projet d’aménagement et de développement durable Toekomstvisie in bestemmingsplan
PAJE Prestation d’accueil du jeune enfant Kinderbijslag tot 3 jaar
PAP Prêt aidé pour l’accession à la propriété Oude belasting (tegenwoordig: Prêt à Taux Zero)
PASS Plafond Annuel de la Sécurité sociale maximaal referentie-inkomen voor de recht op sociale zekerheid, voor bepaalde voordelen en uitkeringen
PAZ Plan d’aménagement de zone Plan voor gedeeltelijke wijziging van een bestemmingsplan
pédégé Président Directeur Général Directievoorzitter, voorzitter van de raad van bestuur (ook: PDG)
PC Permis de construire Bouwvergunning
pc Pièce(s) Stuks (in aantal)
PCI Permis de Conduire International Internationaal rijbewijs
PDG Président Directeur Général (pédégé) Directievoorzitter, voorzitter van de raad van bestuur
PEA Plan d’épargne en actions Aandelenspaarplan
PEE plan d’épargne entreprise bedrijfsspaarplan
PEL Plan d’épargne logement Spaarregeling met staatspremie bij aankoop eigen huis
PER Plan d’exposition aux risques Risicoplan, nodig in bepaalde gebieden
Perco plan d’épargne pour la retraite collectif groepspensioenspaarplan
PFU Prélèvement forfaitaire unique "Flattax", forfaitaire belastingheffing
PIG Projets d’interêt général Projecten van algemeen belang
PJ Pièces joints Bijlagen (in zakelijke brief)
PK Point Kilomètrique Kilometerpunt, bijvoorbeeld aangegeven op bekeuring (zie ook PR)
Pl Place Plein
PLA Prêts locatifs aidés Gesubsidieerde lening voor een huurwoning
PLF Projet loi de financement Wetsontwerp voor de algemene Franse begroting
PLFSS Projet loi de financement de la sécurité sociale Wetsontwerp voor de begroting voor de sociale zorg
PLU Plan local d’urbanisme Gemeentelijk bestemmingsplan
PME Portemonnaie électronique Franse variant van de chipknip
PME Petites et moyennes entreprises Midden- en kleinbedrijf (MKB)
POS Plan d’occupation des sols Bestemmingsplan (verouderd)
PPE Prime pour l’emploi Werkgelegenheidspremie
PPR Plan de prévention des risques Risicopreventieplan
PPRM Plan de prévention des risques miniers Preventieplan voor risico's in mijnbouwgebieden
PPRT Plan de prévention des risques technologiques Plan voor de preventie van technologische risico’s
PQ Papier cul WC papier
PR Point Repère Richtpunt tussen twee kilometerpunten, bijvoorbeeld aangegeven op bekeuring (zie ook PK)
PRL parc résidentiel de loisirs residentiële vrijetijdspark (recreatiepark)
PS Prélèvement sociale Sociale heffing, zoals bij inkomsten uit spaartegoeden
PSMV Plan de sauvegarde et de mise en valeur Plan van beschermde gebieden
PTAC poids total autorisé en charge maximaal toegelaten gewicht (van een combinatie van voertuig met passagiers en een geladen aanhanger)
PTIA Perte Totale et Irréversible d’Autonomie Totaal en onomkeerbaar verlies van autonomie
PTS Prime transitoire de solidarité Aanvullende solidariteitsuitkering
PUMA Protection universelle maladie Algemene ziektekostendekking, sinds 2016 de vervanging van de couverture maladie universelle (CMU)
PV Procès-verbal Proces verbaal
PVe Procès-verbal électronique Electronisch proces verbaal

Q

QF Quotient familial Bedrag dat wordt gebruikt voor de berekening van de inkomstenbelasting en bij uitkeringen. Het is het netto belastbaar inkomen gedeeld door het aantal parts.

R

R(d)C Rez de chaussée Begane grond
RAAT Repérage Amiante Avant Travaux verplicht asbestonderzoek bij werkzaamheden aan een gebouw
RAM Réunion des Assureurs Maladie Het beheer van verplichte ziektekostenverzekeringen voor vakmensen, kooplieden en vrije beroepen
RAP Redevance d’archéologie préventive "Preventieve archeologievergoeding", heffing bij bepaalde bouwwerkzaamheden
RC Responsabilité civile Wettelijke aansprakelijkheid(s verzekering; WA)
RCEA Route Centre Europe Atlantique De E62/N79 verbindt de Franse Atlantische kust met midden Europa.
RCS Registre du commerce et des sociétés Register van handel en bedrijven
RF République Française De Franse Republiek
RFR Revenu fiscal de référence Het inkomen dat door de Franse belastingdienst als referentie wordt aangehouden.
RGE Reconnu Garant de l’Environnement Erkenning van bedrijf dat recht geeft op belastingvoordeel
RGPD Règlement général sur la protection des données personnelles Algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens
RH humidité rélative Relatieve luchtvochtigheid (percentage) (ook HR of %HR)
RH Ressources Humaines Personeelszaken
RIB Relevé d’identité bancaire Verklaring met alle bankgegevens
RIP Relevé d’identité postal Verklaring met alle gegevens van de postgirorekening
Riv Rivière Rivier
RM répertoire des métiers handelsregister van vaklieden
RML résidence mobile de loisirs mobiel recreatieverblijf
RN Route nationale Nationale weg
RNCP Répertoire national des certifications professionnelles Franse nationale repertorium van beroepskwalificaties
RNIPP Répertoire national d’identification des personnes physiques Bestand van registratienummers (NIR) van personen
RNJ Repères nutritionnels journaliers Dagelijkse voedingsrichtlijn
RNU règlement nationale de l’urbanisme nationale regelgeving inzake ruimtelijke ordening
RSA Revenue de solidarité active Een door het departement verstrekte financiële bijstand
RSAC registre spécial des agents commerciaux bijzonder register van handelsagenten
RSI Régime social des indépendants sociale zekerheidsregime voor zelfstandigen
RSVP Répondez s’il vous plaît, RSVP Beantwoorden alstublieft
RTT Réduction du temps de travail Arbeidsduurverkorting (ADV)
RTU Recommandation temporaire d’utilisation De tijdelijke aanbeveling om een geneesmiddel op de Franse markt beschikbaar te stellen
RUM Référence unique de mandat Uniek nummer van een automatische incasso

S

SA Société anonyme Naamloze vennootschap (NV)
SAFER Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Grondbank waarbij grotere (landbouw)grondaankopen moeten worden gemeld
SAMU Service d’aide médicale d’urgence GG&GD, medische spoedeisende dienst
SAN Syndicat d’agglomération nouvelle Samenwerkingsverband van agglomeraties (een soort EPCI) ten behoeve van (onder andere) huisvesting, vervoer, wegaanleg en/of economische ontwikkeling.
SARL Société à responsabilité limitée Besloten vennootschap (BV)
SAS société par actions simplifiée een soort naamloze vennootschap
SAUR Société d’aménagement urbain et rural Grote waterleverancier
SAV Service après vente Klantenservice (na aankoop)
SCALP Système de Lecture Automatique de Plaque systeem voor het automatisch lezen van de nummerplaat
SCI Société civile immobilière maatschap om onroerend goed te kopen
SCOT Schéma de cohérence territoriale Bestemmingsplan dat meerder gemeentes overkoepelt
SCPI société civile de placement immobilier collectieve beleggingsstructuur in onroerend goed
SCR Sociétés de capital risque Risicokapitaalondernemingen
SdB Salle de bains Badkamer
SDF Sans domicile fixe Dakloze, zonder vaste woon- of verblijfplaats
SECU Sécurité sociale Sociale zekerheid
SF Sauf Behalve
SHOB Surface hors Oeuvre brute Bruto woonoppervlak Verouderd: zie Bouwvergunningen, enz.
SHON Surface hors œuvre nette Netto woonoppervlak Verouderd: zie Bouwvergunningen, enz.
SI Syndicat d’initiative Franse VVV
SICAV Société d’investissement à capital variable Beleggingsvennootschap met variabel kapitaal
SIDA syndrome d’immunodéficience acquise AIDS
SIE Service des impôts des entreprises Belastingdienst voor bedrijven
SIV Système d’immatriculation des véhicules Kentekenregister (voor voertuigen)
SIVOM Syndicat intercommunal à vocation multiple Samenwerkingsverband tussen gemeentes (EPCI) dat meerdere competenties heeft (vgl. SIVU).
SIVU Syndicat intercommunal à vocation unique Samenwerkingsverband tussen gemeentes (EPCI) dat slecht één competentie heeft (vgl. SIVOM)
SJR salaire journalier de référence referentie inkomen bij berekening werkloosheidsuitkering
SMIC Salaire minimum interprofessionnel de croissance Minimumloon
SMUR Service mobile d’urgence et de réanimation Medische nooddienst
SNC société en nom collectif vennootschappen onder firma
SNCF Société nationale des chemins de fer français Franse spoorwegen
SNPI Syndicat national des professionnels immobiliers Franse makelaarsorganisatie
SNU Service national universel Een universele nationale dienst die tot doel heeft de Franse jeugd nauwer bij het leven van de natie te betrekken, het begrip engagement te bevorderen en een gevoel van nationale eenheid rond gemeenschappelijke waarden te bevorderen.
SPA Société protectrice des animaux Dierenbescherming
SPANC Service Public d’Assainissement Non Collectif Dienst die voor verantwoordelijk is voor het afvalwater
SRP Seuil de revente à perte De minimale winstmarge die een handelaar bij verkoop moet aanhouden
SRU Loi sur la solidarité et au renouvellement urbain Franse wet op de gemeentelijke bestemmingsplannen
SSIAD Services de Soins Infirmiers À Domicile Thuiszorg
SSP Acte sous seing privé Onderhandse akte
STAD Système de traitement automatisé de données Systeem voor automatische gegevensverwerking
Sté Société Fa, firma, maatschappij
SVP S’il vous plaît Alstublieft (AUB)

T

TA Taxe d’aménagement Belasting op bepaalde (ver)bouwwerkzaamheden
TAEG Taux annuel effectif global Effectieve jaarlijke kosten van een geldlening
TAJ Traitement des antécédents judiciaires De verwerking van strafregisters
TBE Très bon état In zeer goede staat
TC Tarif de convention Basistarief voor medische handelingen
TCFE Taxe sur la consommation finale d’électricité belasting op het eindverbruik van elektriciteit
TEG Taux effectif global Effectieve kosten van een geldlening
TEOM taxe sur les ordures ménagères belasting op huishoudelijk afval
TEP Titre Electronique de Paiement Elektronische betalingsstrookje
TER Transport Express Régional Regionaal treinverkeer
TET train d’équilibre du territoire "territoriale balanstreinen", door de overheid beheerde spoorlijnen
TFPB taxe foncière sur les propriétés bâties onroerende voorheffing op bebouwd eigendom
TFPNB Taxe foncière sur les propriétés non bâties Onroerendgoedbelasting op onbebouwde grond
TGI tribunal de grande instance Frans hooggerechtshof
TGV Train à grande vitesse Franse hogesnelheidstrein
THLV Taxe d’habitation sur les logements vacants Woonbelasting op leegstaande woning
TIG Travail d’intérêt général Aanvullende straf: dienstverlening voor de gemeenschap
TIP Titre Interbancaire de Paiement Betalingsstrookje bij rekening
TIPCE taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques consumentenbelasting op brandstoffen
TLB Toilette à Litière Biomaitrisée Soort droge toilet
TLE taxe locale d’équipement Gemeentebelasting op de uitrusting
TLJ Toutes les jours Elke dag
TLV taxe sur les logements vacants grondbelasting op leegstaande woningen
TMG Taux minimum garanti Minimum gegarandeerd rendement (bijvoorbeeld in een levensverzekering)
TNT Télévision Numérique Terrestre digitale televisie
TOM Territoires d’Outre Mer Franse Overzeese gebiedsdelen
TP Taxe Professionnelle Directe lokale belasting voor bedrijven, tegenwoordig CFE geheten
TP Travaux Publiques Bedrijf dat publieke werken doet, bv een grondbedrijf
TPL Taxe Proids Lourds Ecotaxe, wegenbelasting voor vrachtwagens
TPN Tarif de Première Nécessité Tarief Eerste Levensbehoeften - kortingsregeling voor minderbedeelden
TPS Télévision Par Satellite Satelliet-televisie
TRE Taxe de raccordement aux réseaux Belasting voor aansluiting op openbare netwerken
TRV tarifs réglementés de vente door de Franse overheid gereglementeerd tarief (zoals voor energie)
TSVP Tournez s’il vous plaît z.o.z. (zie ommezijde)
TTC Toutes taxes comprises (Omzet)belasting inbegrepen
TURPE Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité Tarief voor het gebruik van openbare elektriciteitsnetten
TVA Taxe sur la valeur ajoutée BTW

U

UC Unité de compte Rekeneenheid
UE Union européenne Europese Unie (vroegere benaming "CEE")
ULM Ultra Léger Motorisé (planeur ultra-léger motorisé) Ultralicht motorluchtvaartuig
Unedic Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce nationale arbeidsbond voor de industrie en handel
URSSAF Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bureau belast met het innen van de sociale premies
USLD unité de soins de longue durée een instelling voor mensen met een totaal verlies aan autonomie

V

VAE Validation des acquis de l’expérience Erkenning van verworven competenties
VAV Voir au verso z.o.z. (zie ommezijde)
VDI Voix Données Images het geheel van telefoon-, televisie- en internetaansluiting: stem, data en beelden
VDQS Vin délimité de qualité supérieure Wijnkwalificatie die iets onder de AOC ligt
VEFA Contrat de vente en l’état futur d’achèvement Bouwcontract voor nieuwbouw met een ontwikkelaar
VF Version française Frans ingesproken film
VIH Virus de l’immunodéficience humaine Humaan immunodeficiëntie virus (HIV)
VMC Ventilation Mécanique Controlée Mechanisch ventilatiesysteem
VMI Ventilation Mécanique Intermittente Mechanische ventilatie
VMR Ventilation Mécanique Répartie Mechanische ventilatie
VNM Véhicules nautiques à moteur Gemotoriseerde watervoertuigen (zoals jetski's)
VO Version original Film in de oorspronkelijke taal
VRD voirie et réseau divers wegen en andere netwerken - De aanleg van toegangswegen, alsmede water-, elektriciteits- en telecommunicatienetwerken.
VSP Voiture Sans Permis De Franse brommobiel
VTC Véhicule tourisme avec chauffeur Taxidienst in particuliere voertuigen
VTT Vélo tout terrain Mountain bike
Vve Veuve Weduwe

X

X École polytechnique School waar de graad van ingenieur kan worden behaald.

Z

ZAC Zone d’aménagement concerté Gebied in bestemmingsplan dat gewijzigd gaat worden
ZCR Zone à circulation restreinte Gebied waar beperkende verkeersregels gelden, bv voor sterk verontreinigende auto's
ZFU zone franche urbaine vrije stedelijke zone (er gelden geen beperkingen voor de woningwetgeving)
ZPA Zone de protection de l’air Gebied waar tijdelijke beperkende verkeersregels gelden, bv voor sterk verontreinigende auto's
ZPPAUP Zones de protection d’un patrimoine architectural, urbain et paysager Gebieden van historisch belang

Op internet: Afkortingen op website Ministerie van Onderwijs


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 3 bijdragen , waarvan 1 zonder reactie.
 • Afkortingen 2 februari 17:38, door Piet

  Op een franse postzegel uit 1987 staan de letters R H E G. (volgorde kan dus ook anders zijn!) Waar staan deze letters voor?

  • Afkortingen 2 februari 18:01, door Hanjo

   Het is een zegel ter ere van Hugues Capet, een zoon van Karel de Grote. Hij werd geboren rond 939-941, stierf op 24 oktober 996 en werd gekozen en gekroond tot koning der Franken op 1 juli 987. Hij werd daarmee de eerste heerser van de Capetiaanse dynastie.

   Het is geen afkorting, maar een monogram van alle letters van zijn naam, die toen werd geschreven als H V G V E C A P E T.

 • stt 17 juni 2017 21:41, door jc

  afkorting stt in sms taal?

 • Afkortingen 25 augustus 2014 22:39, door robert

  kom elke keer jullie website tegen, erg leuk
  wellicht kunnen jullie me helpen met de afkorting rj in een franse boekhouding?
  enig idee?

  gr robert

  • Afkortingen 26 augustus 2014 20:21, door Hanjo

   De enige Franse betekenis van de afkorting RJ die mij bekend is, is redressement judiciaire, de insolventieprocedure in het Franse recht, waarbij een handelaar of een bedrijf onder curatele wordt gesteld wanneer niet aan de betaalverplichtingen kan worden gedaan, maar een herstel van de activiteit mogelijk is. Lukt dat niet, dan komt er een LJ, een liquidation judiciaire.

   • Afkortingen 26 augustus 2014 22:29, door robert

    dag Hanjo

    dank je voor de snelle reaktie, spijker op de kop denk ik en je hebt een hoop duidelijk gemaakt voor me :)


Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |