Beginpagina > Franse taal > In de praktijk > Praktische tips > Afkortingen

Afkortingen

zondag 8 november 2009, door Hanjo

Bijgewerkt op maandag 11 december 2017

In het Nederlands hebben we aardig wat "afko’s", maar de Fransen maken er een nationale sport van om voor alles een afkorting te verzinnen. Het is daarom onmogelijk om alle afkortingen te vermelden, maar deze zijn wij al eens tegengekomen.

Het vorige artikel in deze rubriek: ABC van het weer
Beoordeling:
4 stemmen
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
 • RSS
 • RSS
 • RSS

Apocope

Ook heel gebruikelijk is om een lang woord gewoon maar in te korten. Dat heet apocoperen en het resultaat is een apocope. Soms wordt een "o" aan het eind van het woord toegevoegd. Bekende voorbeelden zijn "resto" voor "restaurant" en "déca" (of "DK") voor "café décaféiné" (cafeïne-vrije koffie).

 • Apocope
  Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk

  Het weglaten van de laatste lettergreep van een woord, als een soort versterkte vorm.

Afkorting

O ja, de Franse naam voor afkorting is "abréviation".

Een afkorting die is opgebouwd uit de eerste letters van de woorden heet een sigle.
Wanneer deze afkorting als één woord kan worden uitgesproken heet het een acronym. UNESCO is een acronym, maar SNCF niet.
Een sigle kent in het Frans geen meervoudsvorm. Dus: un CD, deux CD.

Onze steeds groeiende lijst van afkortingen

Je kunt op de meeste afkortingen (of op hun Franse betekenis) klikken voor een artikel waarin het begrip nader wordt uitgelegd of wordt toegepast.
 

A

a.m. Après midi

Namiddag (in tijdsaanduiding)

A/R Aller-Retour

Retourtje (heen- en terugreis)

ACS Assurance Complémentaire Santé

Aanvullende ziektekostenverzekering

ACS Aide pour une Complémentaire Santé

Bijdrage voor aanvullende ziektekostenverzekering

ADIL Agence Départementale pour l’Information sur le Logement

Onderafdeling van de ANIL (per departement)

AER Allocation équivalent retraite

Uitkering ter vervanging van een pensioen

AJ Aide Juridictionnelle

rechtsbijstand

ALF Allocation de logement familiale

Soort toelage in de woonlasten

ALS Allocation de logement sociale

Soort toelage in de woonlasten

ALTRO Association Logistique TRansport Ouest

Franse logistieke organisatie

AME Aide Médicale de l’Etat

Medische staatshulp voor vreemdelingen

AMM Autorisation de mise sur le marché

De toestemming om een geneesmiddel op de Franse markt te brengen

ANC Assainissement non-collectif

Individuele afvalwaterverwerking

ANIL Agence Nationale pour l’Information sur le Logement

Officieel erkende instantie belast met volkshuisvesting

ANSM Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Frans agentschap dat over de veiligheid van medicijnen en gezondheidsproducten waakt

AOC Appellation d’origine contrôlée

Keurmerk voor wijnen en kazen

APL Aide personnalisée au logement

Soort toelage in de woonlasten

Appt. Appartement

Flatwoning

AR Accusé de réception

Bericht van ontvangst (bijvoorbeeld bij aangetekende post)

ARS Allocation de rentrée scolaire

Financiële bijdrage voor het nieuwe schooljaar

ASS Allocation de solidarité spécifique

Solidariteitsuitkering

AST Autorisation de sortie du territoire

Reisdocument voor minderjarige

ATU Accueil et traitement des urgences

Eerste hulpafdeling van een ziekenhuis

ATU Autorisation temporaire d’utilisation

Tijdelijke toestemming voor het verstrekken van medicijnen aan bepaalde (groepen van) patiënten

Av Avant

Voor

Av. Avenue

Avenue

B

bac baccalauréat

baccalaureaat

BAN base adresse nationale

bestand van alle Franse adressen

BBC Bâtiment de Basse Consommation énergétique

gebouw met laag energieverbruik

Bbio Besoin bioclimatique conventionnel

Beoordeling van het bio-klimatologische ontwerp van een gebouw

BCBG Bon Chic Bon Genre

Mensen uit de professionele middenklasse die door komaf een goede positie verkrijgen

Bd Boulevard

Boulevard

BIC Bénéfices industriels en commerciaux

Bedrijfsvorm voor kleine zelfstandigen

BIC Bank Identifier Code

Internationale code van een bank

BOFiP Bulletin officiel des finances publiques

Officiëel publicatieblad van de Franse belastingdienst

BP Boîte postale

Postbus

BRSS Base de Remboursement de la sécurité sociale

Basisvergoeding van de sociale zekerheid

BSR Brevet de sécurité routière

Soort rijbewijs (voor 16-18 jarigen)

BTP Bâtiments et Travaux Publiques

Gebouwen en publieke werken, één van de Franse bedrijfssectoren

C

CAF Caisse allocation familiale

Uitkerende instantie van o.a. kinderbijslag

CAP Contribution à l’audiovisuel publique

Omroepbijdrage

CASF Code de l’action sociale et des familles

Franse wetgeving rond familie en sociale zaken

CAUE Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement

Departementale schoonheids- of welstandscommissie

càd C’est à dire

Dat wil zeggen

CB Carte bancaire

Bankpas

CCH Code de la construction et de l’habitation

Wetgeving rond bouw en huisvesting

CCMI Contrat de construction d’une maison individuelle

Bouwcontract voor een vrijstaand huis

CCP Compte courant postale

Postgiro

CDAG Consultations de dépistage anonyme et gratuit

Anonieme, gratis consultatie op HIV en SOA

CDD Contrat à durée déterminée

Tijdelijk arbeidscontract

CDI Centre d’Impots

Plaatselijk belastingkantoor

CDI Contrat à durée indéterminée

Arbeidscontract voor onbepaalde tijd

Cdt Cordialement

Met vriendelijke groet (bv afgekort in email)

CEDEX Courrier d’entreprise à distribution exceptionelle

Snelle postbezorging voor bedrijven met een postbus

CEL Compte épargne logement

Spaarregeling voor aankoop eigen huis

CEP Comsommation conventionelle d’énergie primaire

Primair energieverbruik van een gebouw

CEPC Certificat d’examen du permis de conduire

Tijdelijk rijbewijs

CEPMAX Consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire

Maximale waarde van het primaire energieverbruik van een gebouw

CEPS Comité Économique des Produits de Santé

Comité waarin de prijzen van gezondheidsproducten worden bemiddeld

Cerfa Centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs

Franse instantie die alle overheidsformulieren beheert

CET Chauffe-eau thermodynamique

Thermodynamische boiler

CFE Contribution Foncière des Entreprises

Bedrijfsbelasting die vroeger Taxe Professionnelle (TP) heette.

CGA Centre de gestion agréé

Wettelijk erkend beheerorgaan voor (kleinere) bedrijven.

CGI Code général des împots

Belastingwetgeving

CGV Conditions générales de vente

Algemene verkoopvoorwaarden

Ciddist Centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles

Centra voor informatie, screening en diagnose van seksueel overdraagbare aandoeningen

CITE Crédit d’impôt transition énergétique

Belastingvoordeel door het nemen van energiebesparende maatregelen

CLIC Centre local d’information et de coordination gérontologique

Lokaal gerontologisch centrum voor informatie en coördinatie

CMI Carte mobilité inclusion

Nieuwe gehandicaptenkaart

CMU Couverture maladie universelle

Ziekenfonds voor de minder draagkrachtige

Con Canton

kanton

COS Coefficient d’occupation du sol

Verhouding die aangeeft welk deel van een bouwterrein mag worden bebouwd (of wordt bebouwd)

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Ziekenfonds

CPI Certificat provisoire d’immatriculation

Tijdelijk kentekenbewijs

CSS Code de la Sécurité Sociale

Wetgeving rond sociale zekerheid

CU Certificat d’urbanisme

Verklaring dat er mag worden gebouwd (geen bouwvergunning)

CV Chevaux

Paardenkracht (PK)

D

Dép Département

Departement

DDASS Direction départementale d’action sanitaire et sociale

Instelling die allerlei vergunningen op gebied van wonen en bouwen afgeeft

DDE Direction départementale de l’équipement (l’Equipement)

Departementale dienst voor publieke werken

DDT Dossier de diagnostic technique

Dossier van technische diagnoses bij verkoop of verhuur van een woning

DEEE Déchets d’équipements électriques et électroniques

Afval van elektrische en elektronische apparaten

DGCCRF Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Dienst van het Franse ministerie van Economie

DGFiP Direction Générale des Finances Publiques

Franse publieke financiën

DLC Date limite de consommation

Uiterste consumptiedatum

DLU Date limite d’utilisation

Uiterste gebruiksdatum

DLUO Date limite d’utilisation optimale

Uiterste gebruiksdatum

DOM Départements d’Outre Mer

Franse Overzeese Departementen

DPE Diagnostic de Performance Energétique

Energierapport bij verhuur of verkoop van een woning

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

Regionale directie voor milieu, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

DRFIP Direction régionale des finances publiques

Regionale belastingdienst

DRIRE Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement

Regionale milieudienst

DT Déclaration de travaux

Eenvoudige bouwvergunning, melding

E

EDF Electricité de France

Franse stroomleverancier

EEE Espace économique européen

Europese Economische Ruimte (EER)

EH Nombre d’équivalents-habitants

Eenheid gebruikt voor de berekening van de grootte van een installatie voor de verwerking van afvalwater

EPIC établissement public à caractère industriel et commercial

Openbare instelling voor industrie en handel

ETEL espace technique électrique du logement

De meterkast volgens de nieuwste norm

ETG épreuve théorique générale

Frans theorie-examen voor het rijbewijs

Ets. Etablissements

Firma

EU Eaux usées

Grijs afvalwater, het water afkomstig uit de keuken, badkamer en wasmachines

EURL Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

Eenmans BV

EV Eau vannes

Zwart afvalwater, van het toilet

EV En ville

Alhier

F

F(F) Franc (Français)

Franse frank, wordt nog steeds vaak vermeld

Fl Fleuve

Rivier

FNAIM Fédération nationale de l’immobilier

Franse makelaarsorganisatie

FRE Fauteuil Roulant Electrique

Elektrische rolstoel

FRF Franc

Franse frank, wordt nog steeds vaak vermeld

G

GAB Guichet automatique de banque

Bank-, geldautomaat

GDF Gaz de France

Franse gasleverancier

GPL Gaz de pétrole liquéfié

LPG

GR Grande randonée

Belangrijke wandelroute

H

h Heure

Uur in tijdsaanduiding

HAD Hospitalisation à domicile

Ziekenhuiszorg aan huis

HC Heures creuses

Daluren bijvoorbeeld bij stroomverbruik

HLM Habitation à loyer modéré

Huisvesting met door de staat bepaalde huurprijzen

HP Heures pleines

Piekuren bijvoorbeeld bij stroomverbruik

HQE Haute Qualité Environnementale

Privélabel voor energieverbruik

HR humidité rélative (ook RH of %RH)

relatieve luchtvochtigheid (percentage)

HS Hors service

Buiten dienst

HT Hors taxe

Belasting niet inbegrepen

HT Haute Tension

Hoge spanning, hoogspanning

I

IBAN International Bank Account Number

Internationale bankrekeningcode

ICC Indice du coût de la construction

Prijsindex van de bouw

IDF Île de France

Ruim gebied rond Parijs

IGN Institut national d’information géographique et forestière

Franse instituut voor geografie en bossen

INC Institut National de la Consommation

Franse consumentenorganisatie

INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques

Franse bureau voor de statistiek

IRVE Infrastructure de recharge des véhicules électriques

Oplaadinstallatie voor een elektrisch voertuig

ISF Impôt de Solidarité sur la Fortune

Vermogensbelasting

IST Infection sexuellement transmissible

seksueel overdraagbare aandoening (SOA)

ITR Isolant Thermique par Réflexion

isolatiefolie

ITT Incapacité totale de travail

Volledige arbeidsongeschiktheid

IVG Interruption volontaire de grossesse

Vrijwillige zwangerschapsonderbreking

J

JO Journal Officiel

Franse Staatskrant

justif Justification

Verantwoording, verklaring, justificatie, bv justification d’adresse

K

kVA Kilo volt ampère

Eenheid van elektrisch vermogen, in Nederland: kilowatt

L

LD Lieu-dit

Een soort buurtschap

LDD Livret de développement durable

Belastingvrije spaarvorm

LEP Livret de épargne populaire

Belastingvrije spaarvorm

LGBT Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres

Van oorsprong Engelse afkorting voor lesbian, gay, bisexual, transgender.

LMNP Loueur en meublé non professionnel

Belastingregime voor niet-professionele verhuurder van gemeubileerd pand

LPO Ligue pour la protection des oiseaux

Vogelbescherming

M

M. Monsieur

Geachte heer

Me Maître

Mr., meester in de rechten, tevens aanspreektitel voor notaris, deurwaarder en advocaat

ml mètre linéaire

Strekkende meter

Mlle Mademoiselle

Geachte mejuffrouw[1]

MM. Messieurs

Mijne heren

Mme Madame

Geachte mevrouw

Mmes Mesdames

Geachte dames

Mt Mont

Berg

N

NDLR note de la rédaction

red., een noot van de redactie

NF Norme Française

Franse standaard (norm) voor diverse toepassingen

NIR Numéro d’inscription au répertoire

Registratienummers van personen

NOEMIE Norme Ouverte d’Echanges Maladie entre les Intervenants Extérieurs

Standaard voor de uitwisseling van gegevens over kosten tussen de sociale zekerheid en verzekeraars

O

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

(OESO) Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OGM Organisme génétiquement modifié

Genetisch gemodificeerde (cisgenese) organismen

ONF Office national des forêts

Franse staatsbosbeheer

ONG Organisation non gouvernementale

Niet-gouvernementele organisatie (of ngo, ook wel non-gouvernementele organisatie), een organisatie die onafhankelijk is van de overheid.

P

PAC Pompe à chaleur

Warmtewisselaar

PACA Provence-Alpes-Côte d’Azur

Provence-Alpes-Côte d’Azur

PACS Pacte civil de solidarité

Geregistreerd partnerschap

PADD Projet d’aménagement et de développement durable

Toekomstvisie in bestemmingsplan

PAJE Prestation d’accueil du jeune enfant

Kinderbijslag tot 3 jaar

PAP Prêt aidé pour l’accession à la propriété

Oude belasting (tegenwoordig: Prêt à Taux Zero)

PASS Plafond Annuel de la Sécurité sociale

Referentie-inkomen voor de recht op sociale zekerheid

PAZ Plan d’aménagement de zone

Plan voor gedeeltelijke wijziging van een bestemmingsplan

pédégé Président Directeur Général

Directievoorzitter, voorzitter van de raad van bestuur (ook: PDG)

PC Permis de construire

Bouwvergunning

pc Pièce(s)

Stuks (in aantal)

PDG Président Directeur Général (pédégé)

Directievoorzitter, voorzitter van de raad van bestuur

PEL Plan d’épargne logement

Spaarregeling met staatspremie bij aankoop eigen huis

PER Plan d’exposition aux risques

Risicoplan, nodig in bepaalde gebieden

PIG Projets d’interêt général

Projecten van algemeen belang

PJ Pièces joints

Bijlagen (in zakelijke brief)

PK Point Kilomètrique

Kilometerpunt, bijvoorbeeld aangegeven op bekeuring (zie ook PR)

Pl Place

Plein

PLA Prêts locatifs aidés

Gesubsidieerde lening voor een huurwoning

PLF Projet loi de financement

Wetsontwerp voor de algemene Franse begroting

PLFSS Projet loi de financement de la sécurité sociale

Wetsontwerp voor de begroting voor de sociale zorg

PLU Plan local d’urbanisme

Gemeentelijk bestemmingsplan

PME Portemonnaie électronique

Franse variant van de chipknip

PME Petites et moyennes entreprises

Midden- en kleinbedrijf (MKB)

POS Plan d’occupation des sols

Bestemmingsplan (verouderd)

PPE Prime pour l’emploi

Werkgelegenheidspremie

PPR Plan de prévention des risques

Risicopreventieplan

PQ Papier cul

WC papier

PR Point Repère

Richtpunt tussen twee kilometerpunten, bijvoorbeeld aangegeven op bekeuring (zie ook PK)

PS Prélèvement sociale

Sociale premie

PSMV Plan de sauvegarde et de mise en valeur

Plan van beschermde gebieden

PTIA Perte Totale et Irréversible d’Autonomie

Totaal en onomkeerbaar verlies van autonomie

PTS Prime transitoire de solidarité

Aanvullende solidariteitsuitkering

PV Procès-verbal

Proces verbaal

PVe Procès-verbal électronique

Electronisch proces verbaal

R

R(d)C Rez de chaussée

Begane grond

RC Responsabilité civile

Wettelijke aansprakelijkheid(s verzekering; WA)

RCEA Route Centre Europe Atlantique

De E62/N79 verbindt de Franse Atlantische kust met midden Europa.

RCS Registre du commerce et des sociétés

Register van handel en bedrijven

RF République Française

De Franse Republiek

RGE Reconnu Garant de l’Environnement

Erkenning van bedrijf dat recht geeft op belastingvoordeel

RH humidité rélative

Relatieve luchtvochtigheid (percentage) (ook HR of %HR)

RH Ressources Humaines

Personeelszaken

RIB Relevé d’identité bancaire

Verklaring met alle bankgegevens

RIP Relevé d’identité postal

Verklaring met alle gegevens van de postgirorekening

Riv Rivière

Rivier

RN Route nationale

Nationale weg

RNIPP Répertoire national d’identification des personnes physiques

Bestand van registratienummers (NIR) van personen

RNJ Repères nutritionnels journaliers

Dagelijkse voedingsrichtlijn

RSA Revenue de solidarité active

Een door het departement verstrekte financiële bijstand

RSVP Répondez s’il vous plaît, RSVP

Beantwoorden alstublieft

RTU Recommandation temporaire d’utilisation

De tijdelijke aanbeveling om een geneesmiddel op de Franse markt beschikbaar te stellen

S

SA Société anonyme

Naamloze vennootschap (NV)

SAFER Société d’aménagement foncier et d’établissement rural

Grondbank waarbij grotere (landbouw)grondaankopen moeten worden gemeld

SAMU Service d’aide médicale d’urgence

GG&GD, medische spoedeisende dienst

SARL Société à responsabilité limitée

Besloten vennootschap (BV)

SAS société par actions simplifiée

een soort naamloze vennootschap

SAUR Société d’aménagement urbain et rural

Grote waterleverancier

SAV Service après vente

Klantenservice (na aankoop)

SCALP Système de Lecture Automatique de Plaque

systeem voor het automatisch lezen van de nummerplaat

SCI Société civile immobilière

maatschap om onroerend goed te kopen

SCOT Schéma de cohérence territoriale

Bestemmingsplan dat meerder gemeentes overkoepelt

SdB Salle de bains

Badkamer

SDF Sans domicile fixe

Dakloze, zonder vaste woon- of verblijfplaats

SECU Sécurité sociale

Sociale zekerheid

SF Sauf

Behalve

SHOB Surface hors Oeuvre brute

Bruto woonoppervlak Verouderd: zie Bouwvergunningen, enz.

SHON Surface hors Oeuvre nette

Netto woonoppervlak Verouderd: zie Bouwvergunningen, enz.

SI Syndicat d’initiative

Franse VVV

SIDA syndrome d’immunodéficience acquise

AIDS

SIV Système d’immatriculation des véhicules

Kentekenregister (voor voertuigen)

SMIC Salaire minimum interprofessionnel de croissance

Minimumloon

SNCF Société nationale des chemins de fer français

Franse spoorwegen

SNPI Syndicat national des professionnels immobiliers

Franse makelaarsorganisatie

SPA Société protectrice des animaux

Dierenbescherming

SPANC Service Public d’Assainissement Non Collectif

Dienst die voor verantwoordelijk is voor het afvalwater

SRU Loi sur la solidarité et au renouvellement urbain

Franse wet op de gemeentelijke bestemmingsplannen

SSIAD Services de Soins Infirmiers À Domicile

Thuiszorg

SSP Acte sous seing privé

Onderhandse akte

STAD Système de traitement automatisé de données

Systeem voor automatische gegevensverwerking

Sté Société

Fa, firma, maatschappij

SVP S’il vous plaît

Alstublieft (AUB)

T

TAEG Taux annuel effectif global

Effectieve jaarlijke kosten van een geldlening

TBE Très bon état

In zeer goede staat

TC Tarif de convention

Basistarief voor medische handelingen

TEG Taux effectif global

Effectieve kosten van een geldlening

TEP Titre Electronique de Paiement

Elektronische betalingsstrookje

TER Transport Express Régional

Regionaal treinverkeer

TFPB Taxe foncière sur les propriétés bâties

Onroerendgoedbelasting op bebouwde grond

TFPNB Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Onroerendgoedbelasting op onbebouwde grond

TGV Train à grande vitesse

Franse hogesnelheidstrein

THLV Taxe d’habitation sur les logements vacants

Woonbelasting op leegstaande woning

TIG Travail d’intérêt général

Aanvullende straf: dienstverlening voor de gemeenschap

TIP Titre Interbancaire de Paiement

Betalingsstrookje bij rekening

TLB Toilette à Litière Biomaitrisée

Soort droge toilet

TLE taxe locale d’équipement

Gemeentebelasting op de uitrusting

TLJ Toutes les jours

Elke dag

TNT Télévision Numérique Terrestre

digitale televisie

TOM Territoires d’Outre Mer

Franse Overzeese gebiedsdelen

TP Taxe Professionnelle

Directe lokale belasting voor bedrijven, tegenwoordig CFE geheten

TP Travaux Publiques

Bedrijf dat publieke werken doet, bv een grondbedrijf

TPL Taxe Proids Lourds

Ecotaxe, wegenbelasting voor vrachtwagens

TPN Tarif de Première Nécessité

Tarief Eerste Levensbehoeften - kortingsregeling voor minderbedeelden

TPS Télévision Par Satellite

Satelliet-televisie

TRE Taxe de raccordement aux réseaux

Belasting voor aansluiting op openbare netwerken

TSVP Tournez s’il vous plaît

z.o.z. (zie ommezijde)

TTC Toutes taxes comprises

(Omzet)belasting inbegrepen

TVA Taxe sur la valeur ajoutée

BTW

U

UE Union européenne

Europese Unie (vroegere benaming "CEE")

URSSAF Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales

Bureau belast met het innen van de sociale premies

V

VAE Validation des acquis de l’expérience

Erkenning van verworven competenties

VAV Voir au verso

z.o.z. (zie ommezijde)

VDQS Vin délimité de qualité supérieure

Wijnkwalificatie die iets onder de AOC ligt

VEFA Contrat de vente en l’état futur d’achèvement

Bouwcontract voor nieuwbouw met een ontwikkelaar

VF Version française

Frans ingesproken film

VIH Virus de l’immunodéficience humaine

Humaan immunodeficiëntie virus (HIV)

VMC Ventilation Mécanique Controlée

Mechanisch ventilatiesysteem

VMI Ventilation Mécanique Intermittente

Mechanische ventilatie

VMR Ventilation Mécanique Répartie

Mechanische ventilatie

VO Version original

Film in de oorspronkelijke taal

VSP Voiture Sans Permis

De Franse brommobiel

VTT Vélo tout terrain

Mountain bike

Vve Veuve

Weduwe

X

X École polytechnique

School waar de graad van ingenieur kan worden behaald.

Z

ZAC Zone d’aménagement concerté

Gebied in bestemmingsplan dat gewijzigd gaat worden

ZCR Zone à circulation restreinte

Gebied waar beperkende verkeersregels gelden, bv voor sterk verontreinigende auto’s

ZPA Zone de protection de l’air

Gebied waar tijdelijke beperkende verkeersregels gelden, bv voor sterk verontreinigende auto’s

ZPPAUP Zones de protection d’un patrimoine architectural, urbain et paysager

Gebieden van historisch belang

Online bekijken: Afkortingen op website Ministerie van Onderwijs


 

Het volgende artikel in deze rubriek: Alarm slaan in het Frans
Lees ook:
 
Reacties
 • stt 17 juni 21:41, door jc

  afkorting stt in sms taal?

 • Afkortingen 25 augustus 2014 22:39, door robert

  kom elke keer jullie website tegen, erg leuk
  wellicht kunnen jullie me helpen met de afkorting rj in een franse boekhouding?
  enig idee?

  gr robert

  • Afkortingen 26 augustus 2014 20:21, door Hanjo

   De enige Franse betekenis van de afkorting RJ die mij bekend is, is redressement judiciaire, de insolventieprocedure in het Franse recht, waarbij een handelaar of een bedrijf onder curatele wordt gesteld wanneer niet aan de betaalverplichtingen kan worden gedaan, maar een herstel van de activiteit mogelijk is. Lukt dat niet, dan komt er een LJ, een liquidation judiciaire.

   • Afkortingen 26 augustus 2014 22:29, door robert

    dag Hanjo

    dank je voor de snelle reaktie, spijker op de kop denk ik en je hebt een hoop duidelijk gemaakt voor me :)

Aangesloten bezoekers: 73


 
© Allez-Allier/AllesFrans 2008-2017 | SPIP | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Overzicht van de site | Mention | Afmelden |