allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaAllier (Bourbonnais)Flora en faunaNatura 2000 in Allier (2)

Natura 2000 in Allier (2)

Vallée de l’Allier Nord en Vallée d’Allier Bourbonnais

woensdag 3 augustus 2011 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

Frankrijk telt in totaal 1.752 Natura 2000-gebieden, waarvan 113 in de regio Auvergne en 23 in het departement Allier.
De Allier ten noorden en zuiden van Moulins ligt in twee Natura 2000-gebieden.

Het vorige artikel in deze rubriek: Natura 2000 in Allier (1)
Beoordeling:
Bezoeken: 720
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

FR8301015 - Vallée de l’Allier Nord

Regio AUVERGNE
Departement Allier
Oppervlakte 4.207 ha
Minimale hoogte 190 m
Maximale hoogte 230 m

Het gebied kenmerkt zich door een grote diversiteit van omgevingen als gevolg van de dynamiek van de rivier de Allier (een "wilde" rivier). Stranden, heide, oeverbebossing en kleine kliffen... de kwaliteit van het water is ervan afhankelijk. Dit is vooral belangrijk omdat het water van de Allier wordt gebruikt door de gemeenschap en voor de landbouw.

Het gebied is ook een natuurreservaat.

Het unieke van de site ligt hem in het "dwalen" van de rivier die een complexe, kronkelende structuur in stand houdt. Lans de oevers van de rivier vind je dan ook een steeds veranderende vegetatie met een groot scala aan habitats.

Amfibieën en reptielen:
- Europese moerasschildpad (Emys orbicularis)
- Geelbuikvuurpad (Bombina variegata)
- Kamsalamander (Triturus cristatus)

Ongewervelden:
- Mercuurwaterjuffer (Coenagrion mercurial)
- Grote vuurvlinder (Lycaena dispar)
- Gaffellibel (Ophiogomphus cecilia)
- Heldenbok of Grote eikenbok (Cerambyx cerdo)
- Vliegend hert (Lucanus cervus)

Zoogdieren:
- Mopsvleermuis (Barbastella barbastellus)
- Europese bever (Castor fiber)
- Otter (Lutra lutra)

Vissen:
- Bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus) C
- Elft (Alosa Alosa) Reproductie. D
- Zeeprik (Petromyzon marinus) C
- Atlantische zalm (Salmo salar) C
- Toxostoma (Chondrostoma Toxostoma)

FR8310079 - Vallée d’Allier Bourbonnais

Regio’s AUVERGNE (89%), BOURGOGNE (11%)
Departementen Allier (89%), Nièvre (11%)
Oppervlakte 18.093 ha
Minimale hoogte 210 m
Maximale hoogte 223 m

Dit gebied overlapt voor een groot deel het hierboven omschreven gebied en kenmerkt zich vooral door een rijkdom aan vogels die er overwinteren, doorheen trekken of zich er voortplanten. Een selectie:
- Dwergarend (Hieraaetus pennatus), Zeearend (Haliaeetus albicilla),
Havik (Accipiter gentilis)
- Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta), Grote Zilverreiger (Egretta alba), Blauwe reiger (Ardea cinerea), Purperreiger (Ardea purpurea)
- Ooievaar (Ciconia ciconia), Zwarte ooievaar (Ciconia nigra), Lepelaar (Platalea leucorodia)
- Boomleeuwerik (Lullula arborea), Houtsnip (Scolopax rusticola)
- Grutto (Limosa limosa), Rosse grutto (Limosa lapponica)
- Krombekstrandloper (Calidris ferruginea), Temminck’s Strandloper (Calidris temminckii), Kanoetstrandloper (Calidris canutus), Kleine Strandloper (Calidris minuta), Bonte strandloper
- Watersnip (Gallinago gallinago), Brant (Branta bernicla), Kwak (Nycticorax nycticorax)
- Woudaapje (Ixobrychus minutus), Wespendief (Pernis apivorus), Ortolaan (Emberiza hortulana)
- Grauwe Kiekendief (Circus pygargus), Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)
- Oehoe (Bubo bubo), Velduil (Asio flammeus), Buizerd (Buteo buteo)
- Roerdomp (Botaurus stellaris), Kwartel (Coturnix coturnix), Krakeend (Anas strepera), Bergeend (Tadorna Tadorna), Slobeend (Anas clypeata)
- Mallard (Anas platyrhynchos), Pijlstaart (Anas acuta), Smient (Anas penelope)
- Groenpootruiter (Tringa nebularia), Zwarte ruiter (Tringa erythropus), Tureluur (Tringa totanus)
- Oeverloper (Actitis hypoleucos), Bosruiter (Tringa glareola)
- Wulp (Numenius arquata), Regenwulp (Numenius phaeopus) Stage migratie.
- Wilde zwaan (Cygnus cygnus), Kleine zwaan (Cygnus columbianus bewickii), Knobbelzwaan (Cygnus olor)
- Europese Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus)
- Torenvalk (Falco tinnunculus), Roodpootvalk (Falco vespertinus), Slechtvalk (Falco peregrinus)
- Meerkoet (Fulica atra), Tafeleend (Aythya ferina), Toppereend (Aythya marila), Kuifeend (Aythya fuligula), Witoogeend, Krooneend (Netta Rufina)
- Zilvermeeuw (Larus argentatus), Bruine meeuw (Larus fuscus), Stormmeeuw (Larus canus), Geelpootmeeuw
- Blauwborst (Luscinia svecica), Aalscholver (Phalacrocorax carbo), Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)
- Strandplevier (Charadrius alexandrinus), Geoorde fuut (Podiceps nigricollis), Fuut (Podiceps cristatus), Roodhalsfuut (Podiceps grisegena)
- Kramsvogel (Turdus pilaris), Kraanvogel (Grus grus), Ijsvogel (Alcedo atthis)
- Bijeneter (Merops apiaster) Reproductie. Stap migratie.
- Witwangstern (Chlidonias hybridus), Zwarte stern (Chlidonias Niger)
- Grote Zaagbek (Mergus zaagbek), Middelste Zaagbek (Mergus serrator), Nonnetje (Mergus albellus)
- Scholekster (Haematopus ostralegus), Porseleinhoen (Porzana Porzana)
- Zwarte Wouw (Milvus migrans), Rode Wouw (Milvus Milvus)
- Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus), Dwergmeeuw (Larus minutus), Kokmeeuw (Larus ridibundus)
- Grauwe gans (Anser anser), Rietgans (Anser fabalis), Kolgans (Anser albifrons)
- Kleine plevier (Charadrius dubius), Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus), Zilverplevier (Pluvialis squatarola), Goudplevier (Pluvialis apricaria)
- Specht (Dendrocopos medius), Zwarte Specht (Dryocopus martius)
- Roodkopklauwier (Lanius senator), Grauwe klauwier (Lanius collurio)
- Parelduiker (Gavia arctica), Roodkeelduiker (Gavia stellata)
- Noordse stern (Sterna paradisaea), Dwergstern (Sterna albifrons)
- Kwartelkoning (Crex crex), Buidelmees (Remiz pendulinus), Karekiet (Acrocephalus scirpaceus), Grote Karekiet (Acrocephalus arundinaceus)
- Visdief (Sterna hirundo), Draaihals (Jynx torquilla), Kievit (Vanellus vanellus)

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Natura 2000 in Allier (3)

  Frankrijk telt in totaal 1.752 Natura 2000-gebieden, waarvan 113 in de regio Auvergne en 23 in het departement Allier. Drie bossen vormen samen één gebied.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |