allesfrans.com

 • Soorten tegels en hun prijs

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Een nieuwe bril of lenzen - wat wordt vergoed?

  Een deel van de kosten voor een nieuwe bril of contactlenzen wordt in het Franse sociale stelsel vergoed. En die vergoeding wordt verder uitgebreid...

 • Arbeidsongeschiktheid (ITT)

  Een periode waarin een persoon fysiek niet in staat is om een al dan niet beroepsmatige activiteit uit te oefenen.

 • Soorten tegels en hun prijs

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Een nieuwe bril of lenzen - wat wordt vergoed?

  Een deel van de kosten voor een nieuwe bril of contactlenzen wordt in het Franse sociale stelsel vergoed. En die vergoeding wordt verder uitgebreid...

  
BeginpaginaAllier (Bourbonnais)Flora en faunaNatura 2000 in Allier (2)

Natura 2000 in Allier (2)

Vallée de l’Allier Nord en Vallée d’Allier Bourbonnais

woensdag 3 augustus 2011, door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

Frankrijk telt in totaal 1.752 Natura 2000-gebieden, waarvan 113 in de regio Auvergne en 23 in het departement Allier.
De Allier ten noorden en zuiden van Moulins ligt in twee Natura 2000-gebieden.

Het vorige artikel in deze rubriek: Natura 2000 in Allier (1)
Beoordeling:
Bezoeken: 715
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

FR8301015 - Vallée de l’Allier Nord

Regio AUVERGNE
Departement Allier
Oppervlakte 4.207 ha
Minimale hoogte 190 m
Maximale hoogte 230 m

Het gebied kenmerkt zich door een grote diversiteit van omgevingen als gevolg van de dynamiek van de rivier de Allier (een "wilde" rivier). Stranden, heide, oeverbebossing en kleine kliffen... de kwaliteit van het water is ervan afhankelijk. Dit is vooral belangrijk omdat het water van de Allier wordt gebruikt door de gemeenschap en voor de landbouw.

Het gebied is ook een natuurreservaat.

Het unieke van de site ligt hem in het "dwalen" van de rivier die een complexe, kronkelende structuur in stand houdt. Lans de oevers van de rivier vind je dan ook een steeds veranderende vegetatie met een groot scala aan habitats.

Amfibieën en reptielen:
- Europese moerasschildpad (Emys orbicularis)
- Geelbuikvuurpad (Bombina variegata)
- Kamsalamander (Triturus cristatus)

Ongewervelden:
- Mercuurwaterjuffer (Coenagrion mercurial)
- Grote vuurvlinder (Lycaena dispar)
- Gaffellibel (Ophiogomphus cecilia)
- Heldenbok of Grote eikenbok (Cerambyx cerdo)
- Vliegend hert (Lucanus cervus)

Zoogdieren:
- Mopsvleermuis (Barbastella barbastellus)
- Europese bever (Castor fiber)
- Otter (Lutra lutra)

Vissen:
- Bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus) C
- Elft (Alosa Alosa) Reproductie. D
- Zeeprik (Petromyzon marinus) C
- Atlantische zalm (Salmo salar) C
- Toxostoma (Chondrostoma Toxostoma)

FR8310079 - Vallée d’Allier Bourbonnais

Regio’s AUVERGNE (89%), BOURGOGNE (11%)
Departementen Allier (89%), Nièvre (11%)
Oppervlakte 18.093 ha
Minimale hoogte 210 m
Maximale hoogte 223 m

Dit gebied overlapt voor een groot deel het hierboven omschreven gebied en kenmerkt zich vooral door een rijkdom aan vogels die er overwinteren, doorheen trekken of zich er voortplanten. Een selectie:
- Dwergarend (Hieraaetus pennatus), Zeearend (Haliaeetus albicilla),
Havik (Accipiter gentilis)
- Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta), Grote Zilverreiger (Egretta alba), Blauwe reiger (Ardea cinerea), Purperreiger (Ardea purpurea)
- Ooievaar (Ciconia ciconia), Zwarte ooievaar (Ciconia nigra), Lepelaar (Platalea leucorodia)
- Boomleeuwerik (Lullula arborea), Houtsnip (Scolopax rusticola)
- Grutto (Limosa limosa), Rosse grutto (Limosa lapponica)
- Krombekstrandloper (Calidris ferruginea), Temminck’s Strandloper (Calidris temminckii), Kanoetstrandloper (Calidris canutus), Kleine Strandloper (Calidris minuta), Bonte strandloper
- Watersnip (Gallinago gallinago), Brant (Branta bernicla), Kwak (Nycticorax nycticorax)
- Woudaapje (Ixobrychus minutus), Wespendief (Pernis apivorus), Ortolaan (Emberiza hortulana)
- Grauwe Kiekendief (Circus pygargus), Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)
- Oehoe (Bubo bubo), Velduil (Asio flammeus), Buizerd (Buteo buteo)
- Roerdomp (Botaurus stellaris), Kwartel (Coturnix coturnix), Krakeend (Anas strepera), Bergeend (Tadorna Tadorna), Slobeend (Anas clypeata)
- Mallard (Anas platyrhynchos), Pijlstaart (Anas acuta), Smient (Anas penelope)
- Groenpootruiter (Tringa nebularia), Zwarte ruiter (Tringa erythropus), Tureluur (Tringa totanus)
- Oeverloper (Actitis hypoleucos), Bosruiter (Tringa glareola)
- Wulp (Numenius arquata), Regenwulp (Numenius phaeopus) Stage migratie.
- Wilde zwaan (Cygnus cygnus), Kleine zwaan (Cygnus columbianus bewickii), Knobbelzwaan (Cygnus olor)
- Europese Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus)
- Torenvalk (Falco tinnunculus), Roodpootvalk (Falco vespertinus), Slechtvalk (Falco peregrinus)
- Meerkoet (Fulica atra), Tafeleend (Aythya ferina), Toppereend (Aythya marila), Kuifeend (Aythya fuligula), Witoogeend, Krooneend (Netta Rufina)
- Zilvermeeuw (Larus argentatus), Bruine meeuw (Larus fuscus), Stormmeeuw (Larus canus), Geelpootmeeuw
- Blauwborst (Luscinia svecica), Aalscholver (Phalacrocorax carbo), Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)
- Strandplevier (Charadrius alexandrinus), Geoorde fuut (Podiceps nigricollis), Fuut (Podiceps cristatus), Roodhalsfuut (Podiceps grisegena)
- Kramsvogel (Turdus pilaris), Kraanvogel (Grus grus), Ijsvogel (Alcedo atthis)
- Bijeneter (Merops apiaster) Reproductie. Stap migratie.
- Witwangstern (Chlidonias hybridus), Zwarte stern (Chlidonias Niger)
- Grote Zaagbek (Mergus zaagbek), Middelste Zaagbek (Mergus serrator), Nonnetje (Mergus albellus)
- Scholekster (Haematopus ostralegus), Porseleinhoen (Porzana Porzana)
- Zwarte Wouw (Milvus migrans), Rode Wouw (Milvus Milvus)
- Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus), Dwergmeeuw (Larus minutus), Kokmeeuw (Larus ridibundus)
- Grauwe gans (Anser anser), Rietgans (Anser fabalis), Kolgans (Anser albifrons)
- Kleine plevier (Charadrius dubius), Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus), Zilverplevier (Pluvialis squatarola), Goudplevier (Pluvialis apricaria)
- Specht (Dendrocopos medius), Zwarte Specht (Dryocopus martius)
- Roodkopklauwier (Lanius senator), Grauwe klauwier (Lanius collurio)
- Parelduiker (Gavia arctica), Roodkeelduiker (Gavia stellata)
- Noordse stern (Sterna paradisaea), Dwergstern (Sterna albifrons)
- Kwartelkoning (Crex crex), Buidelmees (Remiz pendulinus), Karekiet (Acrocephalus scirpaceus), Grote Karekiet (Acrocephalus arundinaceus)
- Visdief (Sterna hirundo), Draaihals (Jynx torquilla), Kievit (Vanellus vanellus)

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Natura 2000 in Allier (3)

  Frankrijk telt in totaal 1.752 Natura 2000-gebieden, waarvan 113 in de regio Auvergne en 23 in het departement Allier. Drie bossen vormen samen één gebied.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Geld, bank, verzekering

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen en welke afwijkende verzekeringen zijn er?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |