allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkPraktische tipsHoe condoleer je iemand in het Frans?
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Hoe condoleer je iemand in het Frans?

donderdag 22 september 2011 , door Hanjo

Bewerkt op dinsdag 28 april 2020

Iemand condoleren is een emotionele gebeurtenis, waarin je geen fouten wilt maken.

Het vorige artikel in deze rubriek: Hoe begroet je iemand in het Frans
Beoordeling:
16 stemmen
Bezoeken: 90.152
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Klik op het symbool of op de tekst zelf voor een vertaling.

Klik nogmaals (of op een andere tekst) om te sluiten. De vertaling is soms (nagenoeg) letterlijk om aan te geven op welke wijze Fransen hun deelneming betuigen.

Een brief of kaart

Formeel (enkelvoud - namens één persoon verstuurd)

(Je naam) vous prie de bien vouloir accepter ses très vives et sincères condoléances.

(Je naam) wil (hoopt) dat u zijn/haar oprechte deelneming aanvaardt. (zeer formeel)

En ces moments difficiles, je tenais à vous faire part de mes sincères condoléances.

In deze moeilijke periode wil ik u mijn oprechte condoleances doen toekomen.

Je partage votre peine en ce moment de deuil. Mes condoléances, à vous et à votre famille.

Ik deel in Uw leed in deze moeilijke periode. Mijn condoleances voor u en uw familie.

Prenant part à votre douleur, je vous présente mes sincères condoléances, à vous et à votre famille.

Door deel te nemen in uw pijn, bied ik mijn oprechte medeleven aan u en uw familie.

Je veux m’associer à tous ceux qui prennent part à votre affliction.
Veuillez recevoir mes condoléances très sincères et croire en mes respectueux sentiments.

Ik wil mij aansluiten bij al diegenen die deelnemen aan uw (grote) droefheid.
Gelieve mijn oprechte deelneming te ontvangen en geloof in mijn respectvolle gevoelens.

Formeel (meervoud - namens meerdere personen verstuurd)

Monsieur et Madame (jullie achternaam) vous prient de recevoir leurs très sincères condoléances et l’expression de leur profonde sympathie.

Mijnheer en Mevrouw (jullie achternaam) verzoeken u om hun oprechte deelneming en de expressie van diep medeleven te ontvangen.

Nous sommes profondément émus par ce deuil qui vous affecte. Dans cette difficile épreuve, nous vous assurons de notre amitié et vous envoyons toute notre affection.

We zijn diep geraakt door het verdriet dat u/jullie treft. In deze moeilijke tijd, verzekeren wij u/jullie van onze vriendschap en sturen wij u/jullie al onze liefde.

Nous venons d’apprendre avec émotion le décès de (naam overledene). Le malheur qui vient de bouleverser votre famille nous a profondément émus et nous nous associons à votre peine. Soyez assuré de nos sentiments les plus affectueux en ces tristes circonstances.

We vernemen met emotie het bericht over het overlijden van [naam overledene]. Het verdriet dat uw familie zojuist heeft getroffen, heeft ons diep in beroering gebracht en we zijn samen met u verdrietig. U kunt verzekerd zijn van onze meest aanhankelijke gevoelens in deze trieste omstandigheden.

Prenant part à votre douleur, nous vous présentons nos sincères condoléances.

Door deel te nemen in uw/jullie pijn, presenteren wij onze oprechte deelneming.

Monsieur et Madame (jullie achternaam) prient la famille de Monsieur/Madame (achternaam van overledene) de les compter parmi leurs sincères amis et espèrent qu’elle trouvera dans leur pensée un peu de réconfort.

Mijnheer en Mevrouw (jullie achternaam) verzoeken de familie van de heer/mevrouw (achternaam van overledene) om ze tot hun oprechte vrienden te rekenen en hopen dat die gedachte een beetje troost biedt.

Nous partageons votre peine en ce moment de deuil et vous assurons de nos sentiments les plus affectueux.

Wij delen uw verdriet op dit moment van rouw en verzekeren u van onze meest aanhankelijke gevoelens.

Prenons part à votre douleur et vous présentons nos plus sincères condoléances.

Laat ons delen in uw pijn en bied u ons diepste medeleven aan.

Recevez nos plus tendres pensées dans cette épreuve. Bien à vous.

Ontvang onze meest tedere gedachten in dit proces. Met vriendelijke groeten.

Nos pensées et nos prières vous accompagnent. Recevez toute notre sympathie.

Onze gedachten en gebeden zijn bij u. Ontvang ons diepste medeleven.

Nous sommes bouleversés par cette triste nouvelle et sommes de tout cœur avec vous.

Wij zijn overweldigd door dit trieste nieuws en zijn van ganser harte met u mee.

Nous partageons votre peine. Sincères condoléances.

Wij delen uw verdriet. Uw verlies spijt ons zeer.

Notre peine n’est rien à côté de l’épreuve que vous traversez. Nous sommes de tout cœur avec vous.

Onze pijn is niets vergeleken met de beproeving die u doormaakt. Onze harten gaan naar u uit.

Dans ces moments douloureux, que Dieu vous apporte la sérénité et la paix que vous méritez. Sachez que vous êtes présents dans toutes nos prières.

In deze pijnlijke momenten moge God u de rust en vrede brengen die u verdient. Weet dat u aanwezig bent in al onze gebeden.

Nous sommes profondément émus par le deuil qui vous frappe. Recevez toute notre amitié et toute notre affection.

We zijn diep ontroerd door het verlies dat u treft. Ontvang al onze vriendschap en genegenheid.

Nous ne pouvons être présents à vos côtés en cette triste journée mais nos pensées vous accompagnent dans cette terrible épreuve.

We kunnen niet bij u zijn op deze trieste dag, maar onze gedachten zijn bij u in deze verschrikkelijke beproeving.

Iets meer familiair (enkelvoud)

Je pense à vous et suis avec vous chaque jour et chaque instant. Vous pourrez toujours compter sur moi.
A très bientôt.

Ik denk aan u/jullie en ben elke dag en elk moment bij u/jullie. U kunt/Jullie kunnen altijd op me rekenen.
Tot zeer binnenkort.

Iets meer familiair (meervoud)

Tout est dit. Les mots n’y pourront rien.
Néanmoins croyez en notre affectueux soutien dans cette terrible épreuve.

Genoeg gezegd. De woorden doen er niet toe.
Heb toch geloof in onze liefdevolle steun in deze verschrikkelijke beproeving.

Nous vous prions d’accepter notre respectueuse sympathie.
Nous savons combien ce malheur vous atteint et tenons à ce que vous sachiez toute la part que nous prenons à votre douleur.

Wij vragen u/jullie om ons respectvolle medeleven te aanvaarden.
We weten hoe dit ongeluk u/jullie overkomt en dringen erop aan dat u/jullie weten dat we in die pijn delen.

Misschien ietwat overdreven (enkelvoud)

Mon âme est triste et mon coeur douloureux.
Je m’associe pleinement à votre chagrin et suis prêt à vous revoir dès que vous le souhaiterez.

Mijn ziel is bedroefd en mijn hart pijnlijk.
Ik kan mij volledig in uw/jullie verdriet inleven en ben klaar om u/jullie zo snel weer te zien als u wilt/jullie willen.

C’est avec émotion que j’apprends le deuil qui vous frappe si cruellement et je tiens à m’associer à votre peine.
Amitiés.

Het is met emotie die ik het verdriet verneem dat u/jullie zo wreed raakt en ik wil mij aansluiten bij uw/jullie verdriet.
Vriendschap.

Misschien ietwat overdreven (meervoud)

Le malheur qui vient de bouleverser votre famille nous a pétrifié.
Sachez que nous sommes de tout coeur avec vous.
Soyez assurés de notre chaleureuse sympathie et de notre indéfectible amitié.

De ellende die uw/jullie familie heeft verstoord, heeft ons versteend.
Weet dat wij van harte met u/jullie meeleven.
Wees verzekerd van ons warme medeleven en onze niet aflatende vriendschap.

Aan een kind (enkelvoud)

Très cher (voornaam kind),
J’ai été très émue d’apprendre la disparition de ton Papa/Mama.
Reçois mes pensées les plus affectueuses, et sache que je suis à tes côtés dans cette épreuve.
Il a vécu sa maladie avec un courage admirable.
(wanneer de overledene ziek was)
C’est un réconfort de penser que, dans son sommeil, il va désormais enfin connaître le repos.
Je t’offre mon aide si tu as besoin de quoi que ce soit.

(Naam andere persoon) t’assure également de toute son amitié.
Je t’embrasse très fort.

Beste (voornaam kind),
Ik was erg ontroerd het overlijden van je Papa / mama te vernemen.
Ontvang mijn meest hartelijke gedachten, en weet dat ik bij deze beproeving aan je zijde sta.
Hij droeg zijn ziekte met een bewonderenswaardige moed. (wanneer de overledene ziek was)
Het is een troost om te denken dat hij in zijn slaap nu eindelijk rust zal vinden.
Ik bied je mijn hulp aan als je die nodig hebt.
(Naam andere persoon) verzekert je ook van al zijn/haar vriendschap.
Ik kus je innig.

Aan een kind of vriend(in) (meervoud)

A vous tous et très particulièrement à toi (voornaam kind), nous voulons vous dire notre affection en ces moments de séparation.
Il faut laisser du temps pour que les bons souvenirs reviennent et apaisent les souffrances.
Nous vous embrassons très fort,

Aan jullie allen en vooral aan jou, (Voornaam kind), willen we onze genegenheid in deze tijd van scheiding uitdrukken.
Je moet de tijd nemen om de goede herinneringen terug te laten komen en de pijn te doen verzachten.
We kussen je innig,

In telegramstijl

Unis à vous dans terrible perte.
Acceptez douloureux hommages.

Verenigd in dit vreselijke verlies.
Accepteer pijnlijke eerbetuiging.

In telegramstijl (enkelvoud)

Suis tout près de vous dans votre grand malheur.
Affection et tendresse.

Ben dicht bij u/jullie in dit ongeluk.
Genegenheid en sympathie.

In telegramstijl (meervoud)

Prenons vive part à votre grand chagrin.
Affectueusement et tristement.

(We) nemen deel in uw/jullie groot verdriet.
Liefdevol en bedroefd.

Atterrés par terrible nouvelle.
Sommes de tout cœur avec vous.

Geschokt door verschrikkelijke nieuws.
Zijn met ons hele hart bij u/jullie.

Sommes affligés.
Condoléances sincères et attristées.

Zijn getroffen.
Oprechte en bedroefde deelneming.

Recevez nos plus sincères condoléances et toute notre amitié dans ce moment difficile.

Ontvang ons diepste medeleven en al onze vriendschap in deze moeilijke tijd.

Nous sommes de tout cœur avec vous dans cette épreuve. Bien affectueusement.

Wij zijn met ons harte bij u in deze beproeving. Zeer toegenegen.

C’est avec une grande émotion que nous avons appris cette triste nouvelle. Nos pensées sont avec vous.

Het was met grote emotie dat we dit trieste nieuws te horen kregen. Onze gedachten zijn bij u.

Nous sommes avec vous par la pensée dans ce moment douloureux. Recevez nos sincères condoléances.

Wij zijn in gedachten bij u in dit pijnlijke moment. Gelieve onze oprechte deelneming te aanvaarden.

Wat citaten en gezegden

Toutes les souffrances peuvent s’oublier si la peine est partagée par des amis et que l’amitié la console.

Alle leed kan worden vergeten als ze wordt gedeeld door vrienden en vriendschap de basis is.

Notre résurrection ne réside pas seulement dans le futur ; elle est aussi en nous et elle a déjà commencé.

Onze opstanding ligt niet alleen in de toekomst; het is ook in ons en het is al begonnen.

L’amour est la seule chose qu’on emporte avec soi.

Liefde is het enige wat je met je meeneemt.

C’est parfois d’une situation désespérée que renaît l’espoir car dans l’homme jamais espérance n’est vaine.

Het is soms een wanhopige situatie die is herboren in de hoop omdat in de mens hoop nooit ijdel is.

Si toute vie va inéluctablement vers la fin, il faut, tant qu’elle se déroule, la peindre d’amour et d’espoir.

Omdat al het leven onvermijdelijk ten einde gaat, moeten we het, zoals het zich ontvouwt, met liefde en hoop schilderen.

L’épreuve du courage n’est pas de mourir, mais de vivre.

Het bewijs van moed is niet het sterven, maar het leven.

Le jardin de ce monde ne fleurit que pour un temps.

De tuin van deze wereld bloeit slechts voor een tijd.

Il n’y a pas de fin, il n’y a pas de début, juste un amour infini de la vie.

Er is geen einde, geen begin, maar slechts een oneindige liefde voor het leven.

Met bronvermelding

La mort ne m’aura pas vivant, Jean Cocteau, poète français.

De dood zal me niet levend krijgen, Jean Cocteau, een Franse dichter.

Les larmes empêchent de voir, le deuil encore plus. Jean-Marie Poupart, écrivain canadien.

Tranen verhinderen ons te zien, rouw nog meer. Jean-Marie Poupart, een Canadese schrijver.

Puisque la mort est inévitable, oublions-la, Stendhal, écrivain français.

Aangezien de dood onvermijdelijk is, laten we hem vergeten. Stendhal, een Franse schrijver.

La mort rend égales toutes les choses, Claudien, poète latin.

De dood maakt alle dingen gelijk. Claudiaan, Latijnse dichter.

Ne ris pas de mon deuil. Quand le mien sera vieux, le tien sera neuf. Proverbe provençal.

Lach niet om mijn verdriet. Wanneer de mijne oud is, zal de jouwe nieuw zijn. een Provençaals spreekwoord.

On est seul dans la mort. Monique Corriveau, écrivaine québécoise.

Wij zijn alleen in de dood. Monique Corriveau, een schrijver uit Quebec.

Tous vont au convoi du mort et chacun pleure son deuil, proverbe français.

Allen gaan naar het konvooi van de dode en elk van hen huilt zijn rouw. Een Frans gezegde.

Qui aime la mort aime la vie. François Mitterrand, président de la République.

Wie van de dood houdt, houdt van het leven. François Mitterrand, president van de Republiek.

Condoléance : manière de démontrer que le deuil est un moindre mal à côté de la sympathie. Ambrose Bierce, écrivain américain.

Condolence: een manier om te laten zien dat verdriet een minder kwaad is dan sympathie. Ambrose Bierce, een Amerikaanse schrijver.

La mort est le plus profond souvenir. Ernst Jünger, écrivain allemand.

De dood is de diepste herinnering. Ernst Jünger, een Duitse schrijver.

Je ne vois pas pourquoi on ferait un travail de deuil. On ne se console pas de la mort de quelqu’un qu’on aime. Michel Houellebecq, écrivain français.

Ik zie niet in waarom we een rouwwerk zouden moeten doen. We nemen geen troost in de dood van iemand van wie we houden. Michel Houellebecq, een Franse schrijver.

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Jean Giraudoux, écrivain français.

Slechts één wezen ontbreekt en alles is ontvolkt. Jean Giraudoux, een Franse schrijver.

La mort ne vous concerne ni mort ni vif : vif parce que vous êtes ; mort parce que vous n’êtes plus. Montaigne, philosophe français.

De dood betreft je noch dood noch levend: levend omdat je bent; dood omdat je niet meer bent. Montaigne, Frans filosoof.

On ne regrette que ce que l’on aime, Paul Toupin, écrivain québécois.

We betreuren alleen wat we liefhebben. Paul Toupin, een schrijver uit Quebec.

Seule la mort n’a pas de remède, proverbe guadeloupéen.

Alleen de dood heeft geen genezing. Spreekwoord uit Guadeloupe.

Ce qui nous manque nous instruit. Proverbe allemand.

Wat we missen, leert ons. Duits spreekwoord.

La mort ça n’existe pas. Edith Piaf, chanteuse française.

Er bestaat niet zoiets als de dood. Edith Piaf, een Franse zangeres.

Les condoléances ne ressuscitent pas le défunt mais elles entretiennent la confiance entre ceux qui restent. Proverbe africain.

Condoleances doen de overledene niet herleven, maar ze behouden het vertrouwen tussen hen die achterblijven. Een Afrikaans gezegde.

Le temps passe et la mort vient. Proverbe français.

De tijd verstrijkt en de dood komt. Een Frans gezegde.

Religieus

Dieu enlève un à un nos amis pour faire d’eux les étoiles de notre ciel.

God ontneemt een voor een onze vrienden om sterren van ze te maken in onze hemel.

Dieu a donné un nom au souvenir ; il l’a appelé espérance.

God heeft een naam aan herinnering gegeven; hij noemt het hoop.

Quand Dieu tourne une page, c’est qu’il s’apprête à en écrire une autre.

Wanneer God een bladzijde omkeert, is het om een andere te beschrijven.

Celui qui cherche Dieu l’a déjà trouvé.

Wie God zoekt, heeft hem al gevonden.

Op een lint

Enkele teksten die je op een lint bij een boeket kunt (laten) plaatsen.
Een lint voor een rouwboeket is in het Frans een ruban pour une gerbe funéraire.

Sincères condoléances

Innige deelneming

Souvenirs d’amitié

Herinneringen aan vriendschap

Repose en paix

Rust in vrede

Nous t’aimons

We houden van je

A notre ami(e)

Voor onze vriend(in)

A notre collègue (regretté)

Voor onze collega (die we missen)

Ses voisins et amis

Zijn/haar buren en vrienden

 • Excuses voor afwezigheid rond een overlijden
  Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk > Modelbrieven en standaarddocumenten

  Gebruik deze brieftekst om je te excuseren voor je afwezigheid rond het overlijden van een bekende.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 3 bijdragen
 • Hoe condoleer je iemand in het Frans? 27 juli 2016 10:13, door Haubrich

  Nous sommes profondément émus par ce deuil qui vous affecte. Dans cette difficile épreMary et Hans Jaubrichuve, nous vous assurons de notre amitié et vous envoyons toute notre affection. (

  Mary et Hans Haubrich

 • Hoe condoleer je iemand in het Frans? 27 juli 2016 10:11, door Haubrich

  Nous sommes profondément émus par ce deuil qui vous affecte. Dans cette difficile épreMary et Hans Jaubrichuve, nous vous assurons de notre amitié et vous envoyons toute notre affection. (

  Mary et Hans Haubrich

 • Hoe condoleer je iemand in het Frans? 17 februari 2016 15:22, door Gonny

  Wat een duidelijke en praktische site, met heldere informatie voor wie de rouwtekst is.

 

Huidige bezoekers: 82

Trefwoorden
Modelteksten Overlijden
 
Soortgelijk items
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention