AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article1417
IBA: Woordenlijst individuele afvalwaterzuivering
woensdag, 28 november 2012

Woorden en afkortingen die in Frankrijk gebruikt worden bij de "assainissement non collectif", de individuele afvalwaterzuivering.

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales (DDASS) departementale dienst voor sociale zaken en gezondheid
Direction départementale de l’Équipement (DDE) departementale dienst voor bruggen en wegen
Service public d’assainissement non collectif (SPANC) Openbare dienst voor de niet-gemeenschappelijke waterzuivering
reseau d’égouts rioolnetwerk
assainissement autonome individuele waterzuivering
assainissement collectif gemeenschappelijke waterzuivering
assainissement non collectif (ANC) niet-gemeenschappelijke waterzuivering
dispositif d’assainissement autonome individuel volledige benaming voor de individuele waterzuiveringsinstallatie
fosse septique septic tank speciaal voor de wc (zwart afvalwater)
fosse touts eaux septic tank die al het afvalwater kan verwerken (grijs en zwart afvalwater)
polyéthylène haute densité (PEHD) kunststof -hogedichtheidpolyetheen(PDPE of PEHD) - waarvan de tank gemaakt is
station d’épuration waterzuiveringsstation
tout-à-l’égout rechtsstreekse lozing op het riool
vidange ledigen
épandeur over de gehele lengte geperforeerde PVC-buis die het verwerkte afvalwater terugvoert in de natuur
eaux vannes (EV) het afvalwater van het toilet ("zwart afvalwater")
eaux usées (EU) het water afkomstig uit de keuken, badkamer en wasmachines ("grijs afvalwater")
eaux usées domestiques huishoudelijk afvalwater
eaux claires het verwerkte, gezuiverde afvalwater
lit d’épandage vloeiveld, "drainageveld"
bac à graisse vetvanger, bak die het vet opvangt
pré-traitement voorbehandeling, het proces in de septic tank
épuration zuivering
filtre filter
filtration et purification filtering en zuivering
regard kijkgat, mangat, inspectie-opening
regard de répartition inspectie-opening op verdeelpunt
regard de bouclage inspectie-opening op punt van samenkomst
regard de collecte inspectie-opening op punt van samenkomst drainagesysteem
réhausse een tussenring die de regard tot aan de oppervlakte verhoogt
poste de relevage mangat waar vanuit herstelwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd
pompe de relevage opvoerpomp, die gefilterd water naar een hoge gelegen gebied pompt
poste/boite de prélèvement plek waar het gezuiverde water uit komt
eaux de surface oppervlaktewater
eaux souterraines grondwater
niveau de la nappe phréatique grondwaterpeil
perméabilité doorlatendheid
caractéristiques pédologiques des sols bodemkundige eigenschappen
demande biochémique en oxygène sur 5 jours (DB05) een maatstaf voor de biochemische afbraak, overeenkomend met het zuurstofverbruik door micro-organismes over een periode van 5 dagen
nombre d’équivalents-habitants (EH) eenheid die de afmetingen van de waterzuivering bepaalt: dagelijkse vervuiling per persoon ofwel 60 gram DBO5 per dag voor 150 liter afvalwater[1]
matière en suspension (MES) niet ontbonden fijne materie van minerale of organische oorsprong die een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het oppervlaktewater
"Spankers" medewerkers van de SPANC

[1In Nederland en België wordt dit aangeduid met "i.e.", de inwonerseenheid die met 120 liter water rekent.

Reacties