AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article3365
Verzoek tot verplaatsing van een overledene
zondag, 12 november 2017

Wanneer je iemand in een andere gemeente wilt begraven dan die waar hij of zij overleden is, is de overdracht mogelijk na toestemming van de burgemeester van de gemeente van overlijden. Je kunt daarvoor deze brieftekst gebruiken.

Frans

Achternaam en voornaam
Adres
Marie de Naam gemeente
Adres gemeentehuis
 

Woonplaats, le datum

 

Objet : demande d’autorisation de transfert du cercueil d’une personne défunte

 

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de faire transporter le cercueil de Naam en voornaam overledene décédé dans votre commune le datum van overlijden vers le cimetière municipal de plaats van begraving. À cet effet, je vous adresse ci-joint les pièces suivantes :
certificat de décès délivré par le médecin ;
habilitation du véhicule dans lequel le cercueil sera transporté ;
habilitation de la société qui assurera le transfert ;
attestation de mise en bière.
D’autre part, je vous serais reconnaissant de bien vouloir demander à la mairie de la commune de destination de prendre les dispositions nécessaires pour que le commissaire de cette commune appose au plus vite son visa sur votre autorisation.
En vous remerciant sincèrement à l’avance pour votre célérité, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

 

Handtekening

 


Nederlands

Achternaam en voornaam
Adres
Het gemeentehuis van Naam gemeente
Adres gemeentehuis
 

Woonplaats, datum

Betreft: Verzoek om toestemming voor de overbrenging van de kist met een overledene

 

Mevrouw, mijnheer,

 

Ik heb de eer u toestemming te vragen om de doodskist van Naam en voornaam overledene die op datum van overlijden in uw gemeente is overleden, te mogen vervoeren naar de gemeentelijke begraafplaats van plaats van begraving. Daartoe voeg ik de volgende documenten bij:
overlijdensverklaring afgegeven door de arts;
vergunning van het voertuig waarin de kist wordt vervoerd;
het in te schakelen bedrijf dat de overdracht zal verzorgen;
een verklaring dat de overledene in een doodskist is gelegd.
Aan de andere kant zou ik u erkentelijk zijn als u de burgemeester van de gemeente van bestemming zou kunnen vragen de nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de commissaris van die gemeente zo spoedig mogelijk zijn visum op uw toestemming geeft.
Mevrouw, mijnheer, ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw promptheid.
Hoogachtend,

 

Handtekening