AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article3704
Arcep: autoriteit voor elektronische communicatie en post
woensdag, 4 juli 2018

De Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) is een onafhankelijke administratieve autoriteit die verantwoordelijk is voor de regulering van elektronische communicatie en postdiensten in Frankrijk.

De bevoegdheden van de Commissie zijn op 21 mei 2005 uitgebreid tot de postsector met de inwerkingtreding van de wet tot regeling van de postactiviteiten. Op dat moment nam het ook zijn huidige naam aan die daarvoor Autorité de régulation des télécommunications (ART) was.

De Arcep wordt geleid door een college van zeven leden. Drie van hen, waaronder de president, worden benoemd door de president van de Republiek op voordracht van de premier; twee leden worden benoemd door de voorzitter van de Assemblée Nationale en de laatste twee door de voorzitter van de Senaat.

Leden van het college kunnen niet worden afgezet, hun ambtstermijn van zes jaar kan niet worden verlengd en hun functie is onverenigbaar met enige andere beroepsactiviteit, nationale ambtstermijn of openbare dienstbetrekking.

Naast deze zeven leden (de Autorité) heeft de Arcep 170 personeelsleden in dienst in acht directoraten onder verantwoordelijkheid van een directeur-generaal en twee adjunct-directeuren-generaal.

Twee comités van deskundigen, voorgezeten door onafhankelijke personen, regelmatig bijeen onder auspiciën van de Autorité. Het ene houdt zich bezig met technische kwesties in verband met het koperen (telefonie-)netwerk en het andere met technische kwesties in verband met glasvezel.

De wettelijke bepalingen met betrekking tot de status en de rol van Arcep zijn opgenomen in de code des postes et des communications électroniques: art. L. 36 - 5 e.v., art. L. 130 e.v. in het bijzonder. Arcep is met name verantwoordelijk voor het begeleiden van de openstelling van de telecommunicatiesector voor concurrentie en het reguleren van de bijbehorende markten. In deze sector is het de essentiële taak van de Autorité te zorgen voor daadwerkelijke en eerlijke concurrentie ten voordele van de consument op de markt voor elektronische communicatie.

Het belangrijkste instrument wordt "marktanalyse" genoemd. Het bestaat erin de relevante markten af te bakenen, de exploitanten met een machtspositie aan te wijzen en de specifieke verplichtingen vast te stellen die op hen rusten, in het algemeen op de markten waarop exploitanten elkaar diensten in rekening brengen, om de vastgestelde concurrentieproblemen op te lossen.
Dit is de traditionele reguleringsmethode, die "asymmetrisch" wordt genoemd omdat zij niet uniform wordt opgelegd aan alle exploitanten op de betrokken markt.

De Autorité kan ook:

In 2005 werd de bevoegdheden van de Autorité uitgebreid met de taak erop toe te zien dat de postmarkt wordt opengesteld en goed functioneert. Arcep voert deze taak uit door het afgeven van vergunningen voor het uitoefenen van een postactiviteit door het publiceren van openbare aankondigingen over tarieven en kwaliteitsdoelstellingen van de universele dienst en door het goedkeuren van tarieven in de gereserveerde sector.

In 2016 heeft de wet voor een digitale republiek Arcep nieuwe bevoegdheden gegeven die nodig zijn om de naleving van de Europese netneutraliteitsverordening te waarborgen.

Tegen een beslissing van de Arcep kan beroep worden aangetekend bij de administratieve rechter (Conseil d’État) of bij het Cour d’appel de Paris.